หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::web

ผลการแข่งขัน
การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565

 

001 ภาษาไทย

1.  002 กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 2.  003 กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
3.  004 กล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 4.  005 คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3
5.  006 คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 6.  007 คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3
7.  008 คัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 8.  239 โครงงานภาษาไทย ป.4-ป.6
9.  240 โครงงานภาษาไทย ม.1-ม.3 10.  241 โครงงานภาษาไทย ม.4-ม.6
11.  243 สื่อนวัตกรรมครู ภาษาไทย ไม่กำหนดช่วงชั้น

002 คณิตศาสตร์

1.  242 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 2.  244 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
3.  245 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 4.  246 สื่อนวัตกรรมครู คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น

003 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.  257 โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4-ป.6 2.  258 โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1-ม.3
3.  259 โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.4-ม.6 4.  261 ทักษะคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
5.  262 ทักษะคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 6.  264 ทักษะคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
7.  267 หุ่นยนต์ ป.4-ป.6 8.  268 หุ่นยนต์ ม.1-ม.3
9.  269 หุ่นยนต์ ม.4-ม.6 10.  270 สื่อนวัตกรรมครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่กำหนดช่วงชั้น

004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.  248 โครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.4-ป.6 2.  251 โครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3
3.  253 โครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 4.  254 ตอบปัญหาคุณธรรม ป.4-ป.6
5.  255 ตอบปัญหาคุณธรรม ม.1-ม.3 6.  256 สื่อนวัตกรรมครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไม่กำหนดช่วงชั้น

005 สุขศึกษา และพลศึกษา

1.  247 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6 2.  249 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
3.  250 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 4.  252 สื่อนวัตกรรมครู สุขศึกษาและพลศึกษา ไม่กำหนดช่วงชั้น

006 ศิลปะ

1.  260 โครงงานศิลปะ ป.4-ป.6 2.  263 โครงงานศิลปะ ม.1-ม.3
3.  265 โครงงานศิลปะ ม.4-ม.6 4.  266 สื่อนวัตกรรมครู ศิลปะ ไม่กำหนดช่วงชั้น
5.  106 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ป.4-ป.6 6.  109 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.1-ม.3
7.  222 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.4-ม.6 8.  237 การร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ป.1-ป.6
9.  238 การร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ม.1-ม.6 10.  116 การประกวดรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
11.  117 การประกวดรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.6 12.  113 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
13.  114 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.6 14.  099 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
15.  100 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 16.  101 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
17.  102 วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6

008 การงานอาชีพ

1.  075 โครงงานการงานอาชีพ ป.4-ป.6 2.  076 โครงงานการงานอาชีพ ม.1-ม.3
3.  077 โครงงานการงานอาชีพ ม.4-ม.6 4.  063 การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
5.  064 การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 6.  065 การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
7.  069 การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ป.4-ป.6 8.  070 การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.1-ม.3
9.  071 การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.4-ม.6 10.  066 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ป.4-ป.6
11.  067 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.1-ม.3 12.  068 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.4-ม.6
13.  059 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 14.  060 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3
15.  061 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.4-ม.6 16.  072 จัดสวนถาดแห้ง ไม่กำหนดช่วงชั้น
17.  277 สื่อนวัตกรรมครู การงานอาชีพ ไม่กำหนดช่วงชั้น

009 ภาษาต่างประเทศ

1.  078 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 2.  079 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
3.  080 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 4.  081 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
5.  082 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 6.  083 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-ม.6
7.  084 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 8.  085 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
9.  086 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 10.  087 การแสดงละครภาษาจีน ไม่กำหนดช่วงชั้น
11.  271 โครงงานภาษาต่างประเทศ ป.4-ป.6 12.  272 โครงงานภาษาต่างประเทศ ม.1-ม.3
13.  273 โครงงานภาษาต่างประเทศ ม.4-ม.6 14.  274 สื่อนวัตกรรมครู ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดช่วงชั้น

011 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1.  275 สื่อนวัตกรรมครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่กำหนดช่วงชั้น

013 ปฐมวัย

1.  276 โครงงาน ปฐมวัย 2.  236 วาดภาพระบายสี ปฐมวัย
3.  230 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ปฐมวัย 4.  212 เดินตัวหนอน ปฐมวัย
5.  221 เริงเล่นเต้นแดนเซอร์ ปฐมวัย 6.  210 ตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย
7.  209 ฮูลาฮูป ประกอบเพลง ปฐมวัย 8.  235 สื่อนวัตกรรมครู ปฐมวัย ไม่กำหนดช่วงชั้น

 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.