หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
ลำดับ เขต
1 องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า จังหวัดกาฬสินธุ์
2 องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
3 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จังหวัดกาฬสินธุ์
4 องค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา จังหวัดกาฬสินธุ์
5 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสมบูรณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
6 องค์การบริหารส่วนตำบลนาไคร้ จังหวัดกาฬสินธุ์
7 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวขาว จังหวัดกาฬสินธุ์
8 องค์การบริหารส่วนตำบลแจนแลน จังหวัดกาฬสินธุ์
9 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮงาม จังหวัดกาฬสินธุ์
10 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด จังหวัดกาฬสินธุ์
11 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโก จังหวัดกาฬสินธุ์
12 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้าว จังหวัดกาฬสินธุ์
13 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง จังหวัดกาฬสินธุ์
14 องค์การบริหารส่วนตำบลสามขา จังหวัดกาฬสินธุ์
15 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ จังหวัดกาฬสินธุ์
16 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้มเก่า จังหวัดกาฬสินธุ์
17 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลอง จังหวัดกาฬสินธุ์
18 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน จังหวัดกาฬสินธุ์
19 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินยาง จังหวัดกาฬสินธุ์
20 องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ จังหวัดกาฬสินธุ์
21 องค์การบริหารส่วนตำบลโพน จังหวัดกาฬสินธุ์
22 องค์การบริหารส่วนตำบลลำชี จังหวัดกาฬสินธุ์
23 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จังหวัดกาฬสินธุ์
24 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง จังหวัดกาฬสินธุ์
25 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนศิลาเลิง จังหวัดกาฬสินธุ์
26 องค์การบริหารส่วนตำบลดงพยุง จังหวัดกาฬสินธุ์
27 องค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา จังหวัดกาฬสินธุ์
28 องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
29 องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม จังหวัดกาฬสินธุ์
30 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว จังหวัดกาฬสินธุ์
31 องค์การบริหารส่วนตำบลสายนาวัง จังหวัดกาฬสินธุ์
32 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
33 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
34 องค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกง จังหวัดกาฬสินธุ์
35 องค์การบริหารส่วนตำบลหลักเหลี่ยม จังหวัดกาฬสินธุ์
36 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จังหวัดกาฬสินธุ์
37 องค์การบริหารส่วนตำบลนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
38 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง จังหวัดกาฬสินธุ์
39 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม จังหวัดกาฬสินธุ์
40 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์
41 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว จังหวัดกาฬสินธุ์
42 องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
43 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก จังหวัดกาฬสินธุ์
44 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี จังหวัดกาฬสินธุ์
45 องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ จังหวัดกาฬสินธุ์
46 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสมบูรณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
47 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตอกแป้น จังหวัดกาฬสินธุ์
48 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าอ้อย จังหวัดกาฬสินธุ์
49 องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี จังหวัดกาฬสินธุ์
50 องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น จังหวัดกาฬสินธุ์
51 องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
52 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จังหวัดกาฬสินธุ์
53 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
54 องค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
55 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแหลมทอง จังหวัดกาฬสินธุ์
56 องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญ จังหวัดกาฬสินธุ์
57 องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ จังหวัดกาฬสินธุ์
58 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้าง จังหวัดกาฬสินธุ์
59 องค์การบริหารส่วนตำบลคำสร้างเที่ยง จังหวัดกาฬสินธุ์
60 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเครือ จังหวัดกาฬสินธุ์
61 องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า จังหวัดกาฬสินธุ์
62 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน จังหวัดกาฬสินธุ์
63 องค์การบริหารส่วนตำบลไค้นุ่น จังหวัดกาฬสินธุ์
64 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
65 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโดน จังหวัดกาฬสินธุ์
66 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน จังหวัดกาฬสินธุ์
67 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด จังหวัดกาฬสินธุ์
68 องค์การบริหารส่วนตำบลคำใหญ่ จังหวัดกาฬสินธุ์
69 องค์การบริหารส่วนตำบลพิมูล จังหวัดกาฬสินธุ์
70 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนาเรียง จังหวัดกาฬสินธุ์
71 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง จังหวัดกาฬสินธุ์
72 องค์การบริหารส่วนตำบลทดสอบ จังหวัดกาฬสินธุ์
73 เทศบาลตำบลสระพังทอง จังหวัดกาฬสินธุ์
74 เทศบาลตำบลกุดสิม จังหวัดกาฬสินธุ์
75 เทศบาลตำบลสงเปลือย จังหวัดกาฬสินธุ์
76 เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ จังหวัดกาฬสินธุ์
77 เทศบาลตำบลลำคลอง จังหวัดกาฬสินธุ์
78 เทศบาลตำบลนาจารย์ จังหวัดกาฬสินธุ์
79 เทศบาลตำบลหนองสอ จังหวัดกาฬสินธุ์
80 เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
81 เทศบาลตำบลภูดิน จังหวัดกาฬสินธุ์
82 เทศบาลตำบลบึงวิชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
83 เทศบาลตำบลภูปอ จังหวัดกาฬสินธุ์
84 เทศบาลตำบลขมิ้น จังหวัดกาฬสินธุ์
85 เทศบาลตำบลโพนทอง จังหวัดกาฬสินธุ์
86 เทศบาลตำบลลำพาน จังหวัดกาฬสินธุ์
87 เทศบาลตำบลหลุบ จังหวัดกาฬสินธุ์
88 เทศบาลตำบลเชียงเครือ จังหวัดกาฬสินธุ์
89 เทศบาลตำบลกลางหมื่น จังหวัดกาฬสินธุ์
90 เทศบาลตำบลเหนือ จังหวัดกาฬสินธุ์
91 เทศบาลตำบลไผ่ จังหวัดกาฬสินธุ์
92 เทศบาลตำบลดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
93 เทศบาลตำบลม่วงนา จังหวัดกาฬสินธุ์
94 เทศบาลตำบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
95 เทศบาลตำบลธัญญา จังหวัดกาฬสินธุ์
96 เทศบาลตำบลดงลิง จังหวัดกาฬสินธุ์
97 เทศบาลตำบลหนองแปน จังหวัดกาฬสินธุ์
98 เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
99 เทศบาลตำบลนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
100 เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง จังหวัดกาฬสินธุ์
101 เทศบาลตำบลกุดหว้า จังหวัดกาฬสินธุ์
102 เทศบาลตำบลนาขาม จังหวัดกาฬสินธุ์
103 เทศบาลตำบลจุมจัง จังหวัดกาฬสินธุ์
104 เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ จังหวัดกาฬสินธุ์
105 เทศบาลตำบลคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
106 เทศบาลตำบลโพน จังหวัดกาฬสินธุ์
107 เทศบาลตำบลนาทัน จังหวัดกาฬสินธุ์
108 เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา จังหวัดกาฬสินธุ์
109 เทศบาลตำบลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
110 เทศบาลตำบลนาตาล จังหวัดกาฬสินธุ์
111 เทศบาลตำบลกุดจิก จังหวัดกาฬสินธุ์
112 เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
113 เทศบาลตำบลกุงเก่า จังหวัดกาฬสินธุ์
114 เทศบาลตำบลนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
115 เทศบาลตำบลสงเปลือย จังหวัดกาฬสินธุ์
116 เทศบาลตำบลโคกศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
117 เทศบาลตำบลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
118 เทศบาลตำบลหัวนาคำ จังหวัดกาฬสินธุ์
119 เทศบาลตำบลอิตื้อ จังหวัดกาฬสินธุ์
120 เทศบาลตำบลบัวบาน จังหวัดกาฬสินธุ์
121 เทศบาลตำบลเขาพระนอน จังหวัดกาฬสินธุ์
122 เทศบาลตำบลโนนสูง จังหวัดกาฬสินธุ์
123 เทศบาลตำบลอุ่มเม่า จังหวัดกาฬสินธุ์
124 เทศบาลตำบลร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์
125 เทศบาลตำบลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
126 เทศบาลตำบลลำห้วยหลัว จังหวัดกาฬสินธุ์
127 เทศบาลตำบลแซงบาดาล จังหวัดกาฬสินธุ์
128 เทศบาลตำบลผาเสวย จังหวัดกาฬสินธุ์
129 เทศบาลตำบลมหาไชย จังหวัดกาฬสินธุ์
130 เทศบาลตำบลโนนบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์
131 เทศบาลตำบลโนนน้ำเกลี้ยง จังหวัดกาฬสินธุ์
132 เทศบาลตำบลนิคม จังหวัดกาฬสินธุ์
133 เทศบาลตำบลภูสิงห์ จังหวัดกาฬสินธุ์
134 เทศบาลตำบลนามะเขือ จังหวัดกาฬสินธุ์
135 เทศบาลตำบลโนนศิลา จังหวัดกาฬสินธุ์
136 เทศบาลตำบลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
137 เทศบาลตำบลหนองหิน จังหวัดกาฬสินธุ์
138 เทศบาลตำบลคำก้าว * จังหวัดกาฬสินธุ์
139 เทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดกาฬสินธุ์
140 เทศบาลตำบลหนองสรวง จังหวัดกาฬสินธุ์
141 เทศบาลตำบลดงมูล จังหวัดกาฬสินธุ์
142 เทศบาลตำบลหนองใหญ่ จังหวัดกาฬสินธุ์
143 เทศบาลตำบลคำใหญ่ จังหวัดกาฬสินธุ์
144 เทศบาลตำบลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
145 เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว จังหวัดกาฬสินธุ์
146 เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง * จังหวัดกาฬสินธุ์
147 เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
148 เทศบาลตำบลคำบง จังหวัดกาฬสินธุ์
149 เทศบาลตำบลหนองอีบุตร จังหวัดกาฬสินธุ์
150 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
151 เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
152 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
153 องค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด จังหวัดขอนแก่น
154 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
155 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
156 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก จังหวัดขอนแก่น
157 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด จังหวัดขอนแก่น
158 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาคำ จังหวัดขอนแก่น
159 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
160 องค์การบริหารส่วนตำบลคำม่วง จังหวัดขอนแก่น
161 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม จังหวัดขอนแก่น
162 องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว จังหวัดขอนแก่น
163 องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ จังหวัดขอนแก่น
164 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม จังหวัดขอนแก่น
165 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม จังหวัดขอนแก่น
166 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น จังหวัดขอนแก่น
167 องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง จังหวัดขอนแก่น
168 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง จังหวัดขอนแก่น
169 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง จังหวัดขอนแก่น
170 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก จังหวัดขอนแก่น
171 องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง จังหวัดขอนแก่น
172 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
173 องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ จังหวัดขอนแก่น
174 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม จังหวัดขอนแก่น
175 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหัน จังหวัดขอนแก่น
176 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม จังหวัดขอนแก่น
177 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด จังหวัดขอนแก่น
178 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเขียด จังหวัดขอนแก่น
179 องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด จังหวัดขอนแก่น
180 องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ จังหวัดขอนแก่น
181 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน จังหวัดขอนแก่น
182 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย จังหวัดขอนแก่น
183 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล จังหวัดขอนแก่น
184 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม จังหวัดขอนแก่น
185 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน จังหวัดขอนแก่น
186 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
187 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม จังหวัดขอนแก่น
188 องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย จังหวัดขอนแก่น
189 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชัย จังหวัดขอนแก่น
190 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง จังหวัดขอนแก่น
191 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง จังหวัดขอนแก่น
192 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน จังหวัดขอนแก่น
193 องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
194 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ จังหวัดขอนแก่น
195 องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จังหวัดขอนแก่น
196 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
197 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน จังหวัดขอนแก่น
198 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ จังหวัดขอนแก่น
199 องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก จังหวัดขอนแก่น
200 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย จังหวัดขอนแก่น
201 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส จังหวัดขอนแก่น
202 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง จังหวัดขอนแก่น
203 องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง จังหวัดขอนแก่น
204 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า จังหวัดขอนแก่น
205 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวายนั่ง จังหวัดขอนแก่น
206 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดขอนแก่น
207 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง จังหวัดขอนแก่น
208 องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม จังหวัดขอนแก่น
209 องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง จังหวัดขอนแก่น
210 องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม จังหวัดขอนแก่น
211 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จังหวัดขอนแก่น
212 องค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว จังหวัดขอนแก่น
213 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า จังหวัดขอนแก่น
214 องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก จังหวัดขอนแก่น
215 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า จังหวัดขอนแก่น
216 องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
217 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล จังหวัดขอนแก่น
218 องค์การบริหารส่วนตำบลลอมคอม จังหวัดขอนแก่น
219 องค์การบริหารส่วนตำบลโสกนกเต็น จังหวัดขอนแก่น
220 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือ จังหวัดขอนแก่น
221 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงนางเบ้า จังหวัดขอนแก่น
222 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ จังหวัดขอนแก่น
223 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง จังหวัดขอนแก่น
224 องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย จังหวัดขอนแก่น
225 องค์การบริหารส่วนตำบลภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
226 องค์การบริหารส่วนตำบลวังสวาป จังหวัดขอนแก่น
227 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง จังหวัดขอนแก่น
228 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
229 องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย จังหวัดขอนแก่น
230 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงเซิน จังหวัดขอนแก่น
231 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร จังหวัดขอนแก่น
232 องค์การบริหารส่วนตำบลหว้าทอง จังหวัดขอนแก่น
233 องค์การบริหารส่วนตำบลดินดำ จังหวัดขอนแก่น
234 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู จังหวัดขอนแก่น
235 องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง จังหวัดขอนแก่น
236 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า จังหวัดขอนแก่น
237 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือ จังหวัดขอนแก่น
238 องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
239 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า จังหวัดขอนแก่น
240 องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน จังหวัดขอนแก่น
241 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา จังหวัดขอนแก่น
242 องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม จังหวัดขอนแก่น
243 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก จังหวัดขอนแก่น
244 องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน จังหวัดขอนแก่น
245 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน จังหวัดขอนแก่น
246 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี จังหวัดขอนแก่น
247 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง จังหวัดขอนแก่น
248 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน จังหวัดขอนแก่น
249 องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
250 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น
251 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า จังหวัดขอนแก่น
252 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย จังหวัดขอนแก่น
253 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าพัฒนา จังหวัดขอนแก่น
254 องค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง จังหวัดขอนแก่น
255 องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแมว จังหวัดขอนแก่น
256 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด จังหวัดขอนแก่น
257 องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา จังหวัดขอนแก่น
258 องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
259 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิม จังหวัดขอนแก่น
260 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง จังหวัดขอนแก่น
261 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด จังหวัดขอนแก่น
262 องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง จังหวัดขอนแก่น
263 องค์การบริหารส่วนตำบลซำยาง จังหวัดขอนแก่น
264 องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน จังหวัดขอนแก่น
265 องค์การบริหารส่วนตำบลบริบูรณ์ จังหวัดขอนแก่น
266 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จังหวัดขอนแก่น
267 องค์การบริหารส่วนตำบลภูห่าน จังหวัดขอนแก่น
268 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จังหวัดขอนแก่น
269 องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
270 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง จังหวัดขอนแก่น
271 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ จังหวัดขอนแก่น
272 องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ จังหวัดขอนแก่น
273 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน จังหวัดขอนแก่น
274 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง จังหวัดขอนแก่น
275 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเม็ง จังหวัดขอนแก่น
276 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
277 องค์การบริหารส่วนตำบลคึมชาด จังหวัดขอนแก่น
278 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง จังหวัดขอนแก่น
279 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง จังหวัดขอนแก่น
280 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ จังหวัดขอนแก่น
281 องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า จังหวัดขอนแก่น
282 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จังหวัดขอนแก่น
283 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน จังหวัดขอนแก่น
284 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง จังหวัดขอนแก่น
285 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดขอนแก่น
286 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก จังหวัดขอนแก่น
287 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
288 องค์การบริหารส่วนตำบลหันโจด จังหวัดขอนแก่น
289 องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
290 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง จังหวัดขอนแก่น
291 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จังหวัดขอนแก่น
292 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขสำราญ จังหวัดขอนแก่น
293 เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
294 เทศบาลตำบลเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
295 เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น
296 เทศบาลตำบลหนองตูม จังหวัดขอนแก่น
297 เทศบาลตำบลโนนท่อน จังหวัดขอนแก่น
298 เทศบาลตำบลสำราญ จังหวัดขอนแก่น
299 เทศบาลตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น
300 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จังหวัดขอนแก่น
301 เทศบาลตำบลสาวะถี จังหวัดขอนแก่น
302 เทศบาลตำบลบ้านค้อ จังหวัดขอนแก่น
303 เทศบาลตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น
304 เทศบาลตำบลบึงเนียม จังหวัดขอนแก่น
305 เทศบาลตำบลแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
306 เทศบาลตำบลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
307 เทศบาลตำบลก้านเหลือง จังหวัดขอนแก่น
308 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
309 เทศบาลตำบลบ้านโคก จังหวัดขอนแก่น
310 เทศบาลตำบลนาแพง จังหวัดขอนแก่น
311 เทศบาลตำบลภูผาแดง จังหวัดขอนแก่น
312 เทศบาลตำบลสระแก้ว จังหวัดขอนแก่น
313 เทศบาลตำบลโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
314 เทศบาลตำบลหนองโน จังหวัดขอนแก่น
315 เทศบาลตำบลห้วยยาง จังหวัดขอนแก่น
316 เทศบาลตำบลน้ำอ้อม จังหวัดขอนแก่น
317 เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดขอนแก่น
318 เทศบาลตำบลชนบท จังหวัดขอนแก่น
319 เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ * จังหวัดขอนแก่น
320 เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ จังหวัดขอนแก่น
321 เทศบาลตำบลโนนหัน จังหวัดขอนแก่น
322 เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า จังหวัดขอนแก่น
323 เทศบาลตำบลหนองไผ่ จังหวัดขอนแก่น
324 เทศบาลตำบลนาเพียง จังหวัดขอนแก่น
325 เทศบาลตำบลโนนสะอาด จังหวัดขอนแก่น
326 เทศบาลตำบลซำสูง จังหวัดขอนแก่น
327 เทศบาลตำบลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
328 เทศบาลตำบลลำน้ำพอง * จังหวัดขอนแก่น
329 เทศบาลตำบลวังชัย จังหวัดขอนแก่น
330 เทศบาลตำบลกุดน้ำใส จังหวัดขอนแก่น
331 เทศบาลตำบลสะอาด จังหวัดขอนแก่น
332 เทศบาลตำบลม่วงหวาน จังหวัดขอนแก่น
333 เทศบาลตำบลบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
334 เทศบาลตำบลโคกสำราญ จังหวัดขอนแก่น
335 เทศบาลตำบลวังสวรรค์ * จังหวัดขอนแก่น
336 เทศบาลตำบลในเมือง จังหวัดขอนแก่น
337 เทศบาลตำบลบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
338 เทศบาลตำบลป่ามะนาว จังหวัดขอนแก่น
339 เทศบาลตำบลโนนฆ้อง จังหวัดขอนแก่น
340 เทศบาลตำบลโคกงาม จังหวัดขอนแก่น
341 เทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดขอนแก่น
342 เทศบาลตำบลแก่นฝาง * จังหวัดขอนแก่น
343 เทศบาลตำบลบ้านโต้น จังหวัดขอนแก่น
344 เทศบาลตำบลพระยืน จังหวัดขอนแก่น
345 เทศบาลตำบลพระบุ จังหวัดขอนแก่น
346 เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล * จังหวัดขอนแก่น
347 เทศบาลตำบลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
348 เทศบาลตำบลภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
349 เทศบาลตำบลโนนคอม จังหวัดขอนแก่น
350 เทศบาลตำบลมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
351 เทศบาลตำบลนาข่า จังหวัดขอนแก่น
352 เทศบาลตำบลสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
353 เทศบาลตำบลวังเพิ่ม จังหวัดขอนแก่น
354 เทศบาลตำบลนาจาน จังหวัดขอนแก่น
355 เทศบาลตำบลดอนโมง จังหวัดขอนแก่น
356 เทศบาลตำบลหนองแก จังหวัดขอนแก่น
357 เทศบาลตำบลหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
358 เทศบาลตำบลโนนทอง จังหวัดขอนแก่น
359 เทศบาลตำบลกุดกว้าง จังหวัดขอนแก่น
360 เทศบาลตำบลโนนสะอาด จังหวัดขอนแก่น
361 เทศบาลตำบลยางคำ จังหวัดขอนแก่น
362 เทศบาลตำบลบ้านผือ จังหวัดขอนแก่น
363 เทศบาลตำบลหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
364 เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
365 เทศบาลตำบลโคกสูง จังหวัดขอนแก่น
366 เทศบาลตำบลนาคำ จังหวัดขอนแก่น
367 เทศบาลตำบลในเมือง จังหวัดขอนแก่น
368 เทศบาลตำบลขนวน จังหวัดขอนแก่น
369 เทศบาลตำบลหนองนาคำ * จังหวัดขอนแก่น
370 เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม จังหวัดขอนแก่น
371 เทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น
372 เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น
373 เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
374 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
375 เทศบาลเมืองกระนวน * จังหวัดขอนแก่น
376 เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
377 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
378 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเลาะ จังหวัดชัยภูมิ
379 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก จังหวัดชัยภูมิ
380 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง จังหวัดชัยภูมิ
381 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว จังหวัดชัยภูมิ
382 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จังหวัดชัยภูมิ
383 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง จังหวัดชัยภูมิ
384 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน จังหวัดชัยภูมิ
385 องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง จังหวัดชัยภูมิ
386 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า จังหวัดชัยภูมิ
387 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม จังหวัดชัยภูมิ
388 องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าย่าดี จังหวัดชัยภูมิ
389 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง จังหวัดชัยภูมิ
390 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ จังหวัดชัยภูมิ
391 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน จังหวัดชัยภูมิ
392 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม จังหวัดชัยภูมิ
393 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง จังหวัดชัยภูมิ
394 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม จังหวัดชัยภูมิ
395 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ จังหวัดชัยภูมิ
396 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา จังหวัดชัยภูมิ
397 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
398 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย จังหวัดชัยภูมิ
399 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ จังหวัดชัยภูมิ
400 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด จังหวัดชัยภูมิ
401 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก จังหวัดชัยภูมิ
402 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จังหวัดชัยภูมิ
403 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ จังหวัดชัยภูมิ
404 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม จังหวัดชัยภูมิ
405 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ จังหวัดชัยภูมิ
406 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
407 องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง จังหวัดชัยภูมิ
408 องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง จังหวัดชัยภูมิ
409 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา จังหวัดชัยภูมิ
410 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ จังหวัดชัยภูมิ
411 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ จังหวัดชัยภูมิ
412 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส จังหวัดชัยภูมิ
413 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก จังหวัดชัยภูมิ
414 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม จังหวัดชัยภูมิ
415 องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จังหวัดชัยภูมิ
416 องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย จังหวัดชัยภูมิ
417 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน จังหวัดชัยภูมิ
418 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก จังหวัดชัยภูมิ
419 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน จังหวัดชัยภูมิ
420 องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
421 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง จังหวัดชัยภูมิ
422 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ จังหวัดชัยภูมิ
423 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก จังหวัดชัยภูมิ
424 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จังหวัดชัยภูมิ
425 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก จังหวัดชัยภูมิ
426 องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก จังหวัดชัยภูมิ
427 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว จังหวัดชัยภูมิ
428 องค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด จังหวัดชัยภูมิ
429 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน จังหวัดชัยภูมิ
430 องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม จังหวัดชัยภูมิ
431 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม จังหวัดชัยภูมิ
432 องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน จังหวัดชัยภูมิ
433 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง จังหวัดชัยภูมิ
434 องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ
435 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
436 องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง จังหวัดชัยภูมิ
437 องค์การบริหารส่วนตำบลสามสวน จังหวัดชัยภูมิ
438 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จังหวัดชัยภูมิ
439 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว จังหวัดชัยภูมิ
440 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา จังหวัดชัยภูมิ
441 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ จังหวัดชัยภูมิ
442 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชวน จังหวัดชัยภูมิ
443 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล จังหวัดชัยภูมิ
444 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร จังหวัดชัยภูมิ
445 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล จังหวัดชัยภูมิ
446 องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง จังหวัดชัยภูมิ
447 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง จังหวัดชัยภูมิ
448 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง จังหวัดชัยภูมิ
449 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง จังหวัดชัยภูมิ
450 องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน จังหวัดชัยภูมิ
451 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม จังหวัดชัยภูมิ
452 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จังหวัดชัยภูมิ
453 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน จังหวัดชัยภูมิ
454 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร จังหวัดชัยภูมิ
455 องค์การบริหารส่วนตำบลผักปัง จังหวัดชัยภูมิ
456 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคอนไทย จังหวัดชัยภูมิ
457 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม จังหวัดชัยภูมิ
458 องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล จังหวัดชัยภูมิ
459 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม จังหวัดชัยภูมิ
460 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม จังหวัดชัยภูมิ
461 องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย จังหวัดชัยภูมิ
462 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว จังหวัดชัยภูมิ
463 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ จังหวัดชัยภูมิ
464 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย จังหวัดชัยภูมิ
465 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า จังหวัดชัยภูมิ
466 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า จังหวัดชัยภูมิ
467 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จังหวัดชัยภูมิ
468 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จังหวัดชัยภูมิ
469 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
470 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง จังหวัดชัยภูมิ
471 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ จังหวัดชัยภูมิ
472 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อน จังหวัดชัยภูมิ
473 องค์การบริหารส่วนตำบลซับสีทอง จังหวัดชัยภูมิ
474 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง จังหวัดชัยภูมิ
475 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง จังหวัดชัยภูมิ
476 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง จังหวัดชัยภูมิ
477 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
478 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
479 องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด จังหวัดชัยภูมิ
480 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู จังหวัดชัยภูมิ
481 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จังหวัดชัยภูมิ
482 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ จังหวัดชัยภูมิ
483 องค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก จังหวัดชัยภูมิ
484 เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
485 เทศบาลตำบลบ้านเป้า จังหวัดชัยภูมิ
486 เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ จังหวัดชัยภูมิ
487 เทศบาลตำบลเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
488 เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว จังหวัดชัยภูมิ
489 เทศบาลตำบลลาดใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
490 เทศบาลตำบลโคกสูง จังหวัดชัยภูมิ
491 เทศบาลตำบลชีลอง จังหวัดชัยภูมิ
492 เทศบาลตำบลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
493 เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม จังหวัดชัยภูมิ
494 เทศบาลตำบลหนองสังข์ จังหวัดชัยภูมิ
495 เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
496 เทศบาลตำบลคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
497 เทศบาลตำบลห้วยยาง จังหวัดชัยภูมิ
498 เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย จังหวัดชัยภูมิ
499 เทศบาลตำบลจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
500 เทศบาลตำบลหนองบัวโคก จังหวัดชัยภูมิ
501 เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
502 เทศบาลตำบลบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
503 เทศบาลตำบลทุ่งทอง * จังหวัดชัยภูมิ
504 เทศบาลตำบลตลาดแร้ง จังหวัดชัยภูมิ
505 เทศบาลตำบลลุ่มลำชี จังหวัดชัยภูมิ
506 เทศบาลตำบลบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
507 เทศบาลตำบลบ้านเต่า จังหวัดชัยภูมิ
508 เทศบาลตำบลบ้านเพชร จังหวัดชัยภูมิ
509 เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
510 เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
511 เทศบาลตำบลภูเขียว * จังหวัดชัยภูมิ
512 เทศบาลตำบลบ้านแก้ง จังหวัดชัยภูมิ
513 เทศบาลตำบลธาตุทอง จังหวัดชัยภูมิ
514 เทศบาลตำบลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
515 เทศบาลตำบลหลวงศิริ * จังหวัดชัยภูมิ
516 เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
517 เทศบาลตำบลโคกสะอาด จังหวัดชัยภูมิ
518 เทศบาลตำบลห้วยแย้ จังหวัดชัยภูมิ
519 เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
520 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
521 องค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี จังหวัดนครพนม
522 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา จังหวัดนครพนม
523 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล จังหวัดนครพนม
524 องค์การบริหารส่วนตำบลพนอม จังหวัดนครพนม
525 องค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย จังหวัดนครพนม
526 องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช จังหวัดนครพนม
527 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทา จังหวัดนครพนม
528 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม จังหวัดนครพนม
529 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนนางหงส์ จังหวัดนครพนม
530 องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน จังหวัดนครพนม
531 องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง จังหวัดนครพนม
532 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง จังหวัดนครพนม
533 องค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน จังหวัดนครพนม
534 องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเหม้า จังหวัดนครพนม
535 องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง จังหวัดนครพนม
536 องค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ จังหวัดนครพนม
537 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก จังหวัดนครพนม
538 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ จังหวัดนครพนม
539 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง จังหวัดนครพนม
540 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง จังหวัดนครพนม
541 องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน จังหวัดนครพนม
542 องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก จังหวัดนครพนม
543 องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู จังหวัดนครพนม
544 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จังหวัดนครพนม
545 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ จังหวัดนครพนม
546 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย จังหวัดนครพนม
547 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม จังหวัดนครพนม
548 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน จังหวัดนครพนม
549 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ จังหวัดนครพนม
550 องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว จังหวัดนครพนม
551 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า จังหวัดนครพนม
552 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว จังหวัดนครพนม
553 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา จังหวัดนครพนม
554 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเข จังหวัดนครพนม
555 องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว จังหวัดนครพนม
556 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม จังหวัดนครพนม
557 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จังหวัดนครพนม
558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จังหวัดนครพนม
559 องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ จังหวัดนครพนม
560 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง จังหวัดนครพนม
561 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง จังหวัดนครพนม
562 องค์การบริหารส่วนตำบลนามะเขือ จังหวัดนครพนม
563 องค์การบริหารส่วนตำบลปลาปาก จังหวัดนครพนม
564 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย จังหวัดนครพนม
565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ จังหวัดนครพนม
566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี จังหวัดนครพนม
567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น จังหวัดนครพนม
568 องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน จังหวัดนครพนม
569 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ จังหวัดนครพนม
570 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ จังหวัดนครพนม
571 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน จังหวัดนครพนม
572 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก จังหวัดนครพนม
573 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
574 องค์การบริหารส่วนตำบลกุรุคุ จังหวัดนครพนม
575 องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า จังหวัดนครพนม
576 องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย จังหวัดนครพนม
577 องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง จังหวัดนครพนม
578 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ จังหวัดนครพนม
579 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย จังหวัดนครพนม
580 องค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย จังหวัดนครพนม
581 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง จังหวัดนครพนม
582 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง จังหวัดนครพนม
583 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก จังหวัดนครพนม
584 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว จังหวัดนครพนม
585 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ จังหวัดนครพนม
586 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม
587 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จังหวัดนครพนม
588 องค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม จังหวัดนครพนม
589 องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม จังหวัดนครพนม
590 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จังหวัดนครพนม
591 องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู จังหวัดนครพนม
592 องค์การบริหารส่วนตำบลเรณูใต้ จังหวัดนครพนม
593 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น จังหวัดนครพนม
594 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี จังหวัดนครพนม
595 องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด จังหวัดนครพนม
596 องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง จังหวัดนครพนม
597 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสงคราม จังหวัดนครพนม
598 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ จังหวัดนครพนม
599 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง จังหวัดนครพนม
600 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง จังหวัดนครพนม
601 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
602 เทศบาลตำบลหนองญาติ จังหวัดนครพนม
603 เทศบาลตำบลเรณูนคร จังหวัดนครพนม
604 เทศบาลตำบลโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
605 เทศบาลตำบลท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
606 เทศบาลตำบลเวินพระบาท จังหวัดนครพนม
607 เทศบาลตำบลธาตุพนม จังหวัดนครพนม
608 เทศบาลตำบลน้ำก่ำ จังหวัดนครพนม
609 เทศบาลตำบลฝั่งแดง จังหวัดนครพนม
610 เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ * จังหวัดนครพนม
611 เทศบาลตำบลนาหนาด จังหวัดนครพนม
612 เทศบาลตำบลนาแก จังหวัดนครพนม
613 เทศบาลตำบลพระซอง จังหวัดนครพนม
614 เทศบาลตำบลนาหว้า จังหวัดนครพนม
615 เทศบาลตำบลท่าเรือ จังหวัดนครพนม
616 เทศบาลตำบลบ้านแพง จังหวัดนครพนม
617 เทศบาลตำบลปลาปาก จังหวัดนครพนม
618 เทศบาลตำบลศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
619 เทศบาลตำบลบ้านข่า จังหวัดนครพนม
620 เทศบาลตำบลนาคำ จังหวัดนครพนม
621 เทศบาลตำบลสามผง จังหวัดนครพนม
622 เทศบาลตำบลหาดแพง จังหวัดนครพนม
623 เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
624 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
625 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
626 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ จังหวัดนครราชสีมา
627 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล จังหวัดนครราชสีมา
628 องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก จังหวัดนครราชสีมา
629 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง จังหวัดนครราชสีมา
630 องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
631 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ จังหวัดนครราชสีมา
632 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง จังหวัดนครราชสีมา
633 องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
634 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน จังหวัดนครราชสีมา
635 องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด จังหวัดนครราชสีมา
636 องค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก จังหวัดนครราชสีมา
637 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท จังหวัดนครราชสีมา
638 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร จังหวัดนครราชสีมา
639 องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด จังหวัดนครราชสีมา
640 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
641 องค์การบริหารส่วนตำบลตาจั่น จังหวัดนครราชสีมา
642 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย จังหวัดนครราชสีมา
643 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา
644 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา
645 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จังหวัดนครราชสีมา
646 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว จังหวัดนครราชสีมา
647 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง จังหวัดนครราชสีมา
648 องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ จังหวัดนครราชสีมา
649 องค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
650 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระชาย จังหวัดนครราชสีมา
651 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง จังหวัดนครราชสีมา
652 องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จังหวัดนครราชสีมา
653 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จังหวัดนครราชสีมา
654 องค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโกเอน จังหวัดนครราชสีมา
655 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก จังหวัดนครราชสีมา
656 องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน จังหวัดนครราชสีมา
657 องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา จังหวัดนครราชสีมา
658 องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน จังหวัดนครราชสีมา
659 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง จังหวัดนครราชสีมา
660 องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช จังหวัดนครราชสีมา
661 องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง จังหวัดนครราชสีมา
662 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ จังหวัดนครราชสีมา
663 องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก จังหวัดนครราชสีมา
664 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม จังหวัดนครราชสีมา
665 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง จังหวัดนครราชสีมา
666 องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน จังหวัดนครราชสีมา
667 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม จังหวัดนครราชสีมา
668 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทอง จังหวัดนครราชสีมา
669 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง จังหวัดนครราชสีมา
670 องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ จังหวัดนครราชสีมา
671 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง จังหวัดนครราชสีมา
672 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
673 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร จังหวัดนครราชสีมา
674 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จังหวัดนครราชสีมา
675 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม จังหวัดนครราชสีมา
676 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง จังหวัดนครราชสีมา
677 องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข จังหวัดนครราชสีมา
678 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก จังหวัดนครราชสีมา
679 องค์การบริหารส่วนตำบลสาหร่าย จังหวัดนครราชสีมา
680 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ จังหวัดนครราชสีมา
681 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก จังหวัดนครราชสีมา
682 องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
683 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ จังหวัดนครราชสีมา
684 องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา จังหวัดนครราชสีมา
685 องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา จังหวัดนครราชสีมา
686 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว จังหวัดนครราชสีมา
687 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง จังหวัดนครราชสีมา
688 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา
689 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง จังหวัดนครราชสีมา
690 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน จังหวัดนครราชสีมา
691 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด จังหวัดนครราชสีมา
692 องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด จังหวัดนครราชสีมา
693 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ จังหวัดนครราชสีมา
694 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
695 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง จังหวัดนครราชสีมา
696 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก จังหวัดนครราชสีมา
697 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวละคร จังหวัดนครราชสีมา
698 องค์การบริหารส่วนตำบลสระจรเข้ จังหวัดนครราชสีมา
699 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน จังหวัดนครราชสีมา
700 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร จังหวัดนครราชสีมา
701 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา จังหวัดนครราชสีมา
702 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง จังหวัดนครราชสีมา
703 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน จังหวัดนครราชสีมา
704 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า จังหวัดนครราชสีมา
705 องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ จังหวัดนครราชสีมา
706 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จังหวัดนครราชสีมา
707 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ จังหวัดนครราชสีมา
708 องค์การบริหารส่วนตำบลวังยายทอง จังหวัดนครราชสีมา
709 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
710 องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง จังหวัดนครราชสีมา
711 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จังหวัดนครราชสีมา
712 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
713 องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง จังหวัดนครราชสีมา
714 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก จังหวัดนครราชสีมา
715 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
716 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง จังหวัดนครราชสีมา
717 องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ จังหวัดนครราชสีมา
718 องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า จังหวัดนครราชสีมา
719 องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ จังหวัดนครราชสีมา
720 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง จังหวัดนครราชสีมา
721 องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู จังหวัดนครราชสีมา
722 องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด จังหวัดนครราชสีมา
723 องค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท จังหวัดนครราชสีมา
724 องค์การบริหารส่วนตำบลบิง จังหวัดนครราชสีมา
725 องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม จังหวัดนครราชสีมา
726 องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า จังหวัดนครราชสีมา
727 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท จังหวัดนครราชสีมา
728 องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ จังหวัดนครราชสีมา
729 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว จังหวัดนครราชสีมา
730 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จังหวัดนครราชสีมา
731 องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า จังหวัดนครราชสีมา
732 องค์การบริหารส่วนตำบลลำมูล จังหวัดนครราชสีมา
733 องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด จังหวัดนครราชสีมา
734 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
735 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า จังหวัดนครราชสีมา
736 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน จังหวัดนครราชสีมา
737 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล จังหวัดนครราชสีมา
738 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก จังหวัดนครราชสีมา
739 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง จังหวัดนครราชสีมา
740 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน จังหวัดนครราชสีมา
741 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง จังหวัดนครราชสีมา
742 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
743 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง จังหวัดนครราชสีมา
744 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จังหวัดนครราชสีมา
745 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
746 องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
747 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง จังหวัดนครราชสีมา
748 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
749 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา จังหวัดนครราชสีมา
750 องค์การบริหารส่วนตำบลวังโพธิ์ จังหวัดนครราชสีมา
751 องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย จังหวัดนครราชสีมา
752 องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย จังหวัดนครราชสีมา
753 องค์การบริหารส่วนตำบลนางรำ จังหวัดนครราชสีมา
754 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง จังหวัดนครราชสีมา
755 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง จังหวัดนครราชสีมา
756 องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย จังหวัดนครราชสีมา
757 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้แดง จังหวัดนครราชสีมา
758 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด จังหวัดนครราชสีมา
759 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน จังหวัดนครราชสีมา
760 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย จังหวัดนครราชสีมา
761 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร จังหวัดนครราชสีมา
762 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง จังหวัดนครราชสีมา
763 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน จังหวัดนครราชสีมา
764 องค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ จังหวัดนครราชสีมา
765 องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ จังหวัดนครราชสีมา
766 องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
767 องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
768 องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม จังหวัดนครราชสีมา
769 องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ จังหวัดนครราชสีมา
770 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย จังหวัดนครราชสีมา
771 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน จังหวัดนครราชสีมา
772 องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง จังหวัดนครราชสีมา
773 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง จังหวัดนครราชสีมา
774 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม จังหวัดนครราชสีมา
775 องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
776 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ จังหวัดนครราชสีมา
777 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
778 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระทะ จังหวัดนครราชสีมา
779 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง จังหวัดนครราชสีมา
780 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย จังหวัดนครราชสีมา
781 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง จังหวัดนครราชสีมา
782 องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก จังหวัดนครราชสีมา
783 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง จังหวัดนครราชสีมา
784 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น จังหวัดนครราชสีมา
785 องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง จังหวัดนครราชสีมา
786 องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม จังหวัดนครราชสีมา
787 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย จังหวัดนครราชสีมา
788 องค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด จังหวัดนครราชสีมา
789 องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
790 องค์การบริหารส่วนตำบลโบสถ์ จังหวัดนครราชสีมา
791 องค์การบริหารส่วนตำบลกระชอน จังหวัดนครราชสีมา
792 องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน จังหวัดนครราชสีมา
793 องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
794 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จังหวัดนครราชสีมา
795 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง จังหวัดนครราชสีมา
796 องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง จังหวัดนครราชสีมา
797 องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา
798 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา
799 องค์การบริหารส่วนตำบลธารละหลอด จังหวัดนครราชสีมา
800 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จังหวัดนครราชสีมา
801 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ จังหวัดนครราชสีมา
802 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก จังหวัดนครราชสีมา
803 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา
804 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย จังหวัดนครราชสีมา
805 องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา จังหวัดนครราชสีมา
806 องค์การบริหารส่วนตำบลสี่มุม จังหวัดนครราชสีมา
807 องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง จังหวัดนครราชสีมา
808 องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ จังหวัดนครราชสีมา
809 องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง จังหวัดนครราชสีมา
810 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม จังหวัดนครราชสีมา
811 องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก จังหวัดนครราชสีมา
812 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม จังหวัดนครราชสีมา
813 องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว จังหวัดนครราชสีมา
814 องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
815 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี จังหวัดนครราชสีมา
816 องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง จังหวัดนครราชสีมา
817 องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ จังหวัดนครราชสีมา
818 องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา
819 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว จังหวัดนครราชสีมา
820 องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
821 องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา จังหวัดนครราชสีมา
822 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย จังหวัดนครราชสีมา
823 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไผ่ จังหวัดนครราชสีมา
824 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง จังหวัดนครราชสีมา
825 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน จังหวัดนครราชสีมา
826 องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ จังหวัดนครราชสีมา
827 องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
828 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย จังหวัดนครราชสีมา
829 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว จังหวัดนครราชสีมา
830 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา จังหวัดนครราชสีมา
831 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จังหวัดนครราชสีมา
832 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง จังหวัดนครราชสีมา
833 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ จังหวัดนครราชสีมา
834 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
835 องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง จังหวัดนครราชสีมา
836 องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า จังหวัดนครราชสีมา
837 องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ จังหวัดนครราชสีมา
838 องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
839 องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา จังหวัดนครราชสีมา
840 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งขี้เหล็ก จังหวัดนครราชสีมา
841 องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง จังหวัดนครราชสีมา
842 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า จังหวัดนครราชสีมา
843 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จังหวัดนครราชสีมา
844 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก จังหวัดนครราชสีมา
845 องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช จังหวัดนครราชสีมา
846 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ จังหวัดนครราชสีมา
847 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดนครราชสีมา
848 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน จังหวัดนครราชสีมา
849 องค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูลย์ จังหวัดนครราชสีมา
850 องค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
851 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราษฎร์ จังหวัดนครราชสีมา
852 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนาก จังหวัดนครราชสีมา
853 องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี จังหวัดนครราชสีมา
854 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จังหวัดนครราชสีมา
855 องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ จังหวัดนครราชสีมา
856 องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า จังหวัดนครราชสีมา
857 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จังหวัดนครราชสีมา
858 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จังหวัดนครราชสีมา
859 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งประดู่ จังหวัดนครราชสีมา
860 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน จังหวัดนครราชสีมา
861 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา จังหวัดนครราชสีมา
862 องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
863 องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด จังหวัดนครราชสีมา
864 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
865 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก จังหวัดนครราชสีมา
866 องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย จังหวัดนครราชสีมา
867 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน จังหวัดนครราชสีมา
868 เทศบาลตำบลท่าช้าง จังหวัดนครราชสีมา
869 เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ จังหวัดนครราชสีมา
870 เทศบาลตำบลปรุใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
871 เทศบาลตำบลโคกกรวด จังหวัดนครราชสีมา
872 เทศบาลตำบลจอหอ จังหวัดนครราชสีมา
873 เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา
874 เทศบาลตำบลหัวทะเล จังหวัดนครราชสีมา
875 เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา
876 เทศบาลตำบลโคกสูง จังหวัดนครราชสีมา
877 เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด * จังหวัดนครราชสีมา
878 เทศบาลตำบลสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
879 เทศบาลตำบลไชยมงคล จังหวัดนครราชสีมา
880 เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ จังหวัดนครราชสีมา
881 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จังหวัดนครราชสีมา
882 เทศบาลตำบลพุดซา จังหวัดนครราชสีมา
883 เทศบาลตำบลตลาด จังหวัดนครราชสีมา
884 เทศบาลตำบลเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
885 เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดนครราชสีมา
886 เทศบาลตำบลเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
887 เทศบาลตำบลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
888 เทศบาลตำบลด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา
889 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม จังหวัดนครราชสีมา
890 เทศบาลตำบลวังหิน จังหวัดนครราชสีมา
891 เทศบาลตำบลโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
892 เทศบาลตำบลโคกสวาย จังหวัดนครราชสีมา
893 เทศบาลตำบลโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
894 เทศบาลตำบลบัลลังก์ จังหวัดนครราชสีมา
895 เทศบาลตำบลตลาดแค จังหวัดนครราชสีมา
896 เทศบาลตำบลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
897 เทศบาลตำบลมะค่า จังหวัดนครราชสีมา
898 เทศบาลตำบลดอนหวาย จังหวัดนครราชสีมา
899 เทศบาลตำบลใหม่ จังหวัดนครราชสีมา
900 เทศบาลตำบลด่านคล้า จังหวัดนครราชสีมา
901 เทศบาลตำบลขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
902 เทศบาลตำบลพันดุง จังหวัดนครราชสีมา
903 เทศบาลตำบลขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
904 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จังหวัดนครราชสีมา
905 เทศบาลตำบลโนนเมือง จังหวัดนครราชสีมา
906 เทศบาลตำบลเทพาลัย จังหวัดนครราชสีมา
907 เทศบาลตำบลเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา
908 เทศบาลตำบลจระเข้หิน จังหวัดนครราชสีมา
909 เทศบาลตำบลแซะ จังหวัดนครราชสีมา
910 เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล จังหวัดนครราชสีมา
911 เทศบาลตำบลอรพิมพ์ จังหวัดนครราชสีมา
912 เทศบาลตำบลครบุรีใต้ จังหวัดนครราชสีมา
913 เทศบาลตำบลจักราช จังหวัดนครราชสีมา
914 เทศบาลตำบลชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
915 เทศบาลตำบลด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
916 เทศบาลตำบลหนองกราด จังหวัดนครราชสีมา
917 เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด จังหวัดนครราชสีมา
918 เทศบาลตำบลหนองบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
919 เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด จังหวัดนครราชสีมา
920 เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
921 เทศบาลตำบลบึงสำโรง จังหวัดนครราชสีมา
922 เทศบาลตำบลประทาย จังหวัดนครราชสีมา
923 เทศบาลตำบลตะขบ จังหวัดนครราชสีมา
924 เทศบาลตำบลลำนางแก้ว จังหวัดนครราชสีมา
925 เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง จังหวัดนครราชสีมา
926 เทศบาลตำบลนกออก จังหวัดนครราชสีมา
927 เทศบาลตำบลปักธงชัย* จังหวัดนครราชสีมา
928 เทศบาลตำบลกลางดง จังหวัดนครราชสีมา
929 เทศบาลตำบลหมูสี จังหวัดนครราชสีมา
930 เทศบาลตำบลสีมามงคล * จังหวัดนครราชสีมา
931 เทศบาลตำบลวังไทร จังหวัดนครราชสีมา
932 เทศบาลตำบลพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
933 เทศบาลตำบลสระพระ จังหวัดนครราชสีมา
934 เทศบาลตำบลพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
935 เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
936 เทศบาลตำบลหนองบัววง จังหวัดนครราชสีมา
937 เทศบาลตำบลขุย จังหวัดนครราชสีมา
938 เทศบาลตำบลไพล จังหวัดนครราชสีมา
939 เทศบาลตำบลบ้านยาง จังหวัดนครราชสีมา
940 เทศบาลตำบลช่องแมว จังหวัดนครราชสีมา
941 เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ จังหวัดนครราชสีมา
942 เทศบาลตำบลคลองไผ่ จังหวัดนครราชสีมา
943 เทศบาลตำบลลาดบัวขาว จังหวัดนครราชสีมา
944 เทศบาลตำบลหนองน้ำใส จังหวัดนครราชสีมา
945 เทศบาลตำบลสีดา จังหวัดนครราชสีมา
946 เทศบาลตำบลกุดจิก จังหวัดนครราชสีมา
947 เทศบาลตำบลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
948 เทศบาลตำบลหนองหัวแรต จังหวัดนครราชสีมา
949 เทศบาลตำบลแหลมทอง จังหวัดนครราชสีมา
950 เทศบาลตำบลห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
951 เทศบาลตำบลหินดาด จังหวัดนครราชสีมา
952 เทศบาลตำบลกงรถ จังหวัดนครราชสีมา
953 เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
954 เทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
955 เทศบาลเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
956 เทศบาลเมืองเมืองปัก จังหวัดนครราชสีมา
957 เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
958 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
959 องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมณ์ จังหวัดบุรีรัมย์
960 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง จังหวัดบุรีรัมย์
961 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ จังหวัดบุรีรัมย์
962 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ จังหวัดบุรีรัมย์
963 องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน จังหวัดบุรีรัมย์
964 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์
965 องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน จังหวัดบุรีรัมย์
966 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ จังหวัดบุรีรัมย์
967 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
968 องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์
969 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ จังหวัดบุรีรัมย์
970 องค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ จังหวัดบุรีรัมย์
971 องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ จังหวัดบุรีรัมย์
972 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขมาร จังหวัดบุรีรัมย์
973 องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จังหวัดบุรีรัมย์
974 องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
975 องค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง จังหวัดบุรีรัมย์
976 องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว จังหวัดบุรีรัมย์
977 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย จังหวัดบุรีรัมย์
978 องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญสุข จังหวัดบุรีรัมย์
979 องค์การบริหารส่วนตำบลอิสานเขต จังหวัดบุรีรัมย์
980 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน จังหวัดบุรีรัมย์
981 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา จังหวัดบุรีรัมย์
982 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง จังหวัดบุรีรัมย์
983 องค์การบริหารส่วนตำบลละลวด จังหวัดบุรีรัมย์
984 องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง จังหวัดบุรีรัมย์
985 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง จังหวัดบุรีรัมย์
986 องค์การบริหารส่วนตำบลถนนหัก จังหวัดบุรีรัมย์
987 องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา จังหวัดบุรีรัมย์
988 องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
989 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ จังหวัดบุรีรัมย์
990 องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง จังหวัดบุรีรัมย์
991 องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา จังหวัดบุรีรัมย์
992 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง จังหวัดบุรีรัมย์
993 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร จังหวัดบุรีรัมย์
994 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ จังหวัดบุรีรัมย์
995 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ จังหวัดบุรีรัมย์
996 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จังหวัดบุรีรัมย์
997 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน จังหวัดบุรีรัมย์
998 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก จังหวัดบุรีรัมย์
999 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
1000 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู จังหวัดบุรีรัมย์
1001 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่ จังหวัดบุรีรัมย์
1002 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง จังหวัดบุรีรัมย์
1003 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
1004 องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
1005 องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย จังหวัดบุรีรัมย์
1006 องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน จังหวัดบุรีรัมย์
1007 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน จังหวัดบุรีรัมย์
1008 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
1009 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์
1010 องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์
1011 องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด จังหวัดบุรีรัมย์
1012 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง จังหวัดบุรีรัมย์
1013 องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์
1014 องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง จังหวัดบุรีรัมย์
1015 องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์
1016 องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง จังหวัดบุรีรัมย์
1017 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง จังหวัดบุรีรัมย์
1018 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จังหวัดบุรีรัมย์
1019 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม จังหวัดบุรีรัมย์
1020 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม จังหวัดบุรีรัมย์
1021 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง จังหวัดบุรีรัมย์
1022 องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์
1023 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ จังหวัดบุรีรัมย์
1024 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร จังหวัดบุรีรัมย์
1025 องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
1026 องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ จังหวัดบุรีรัมย์
1027 องค์การบริหารส่วนตำบลปังกู จังหวัดบุรีรัมย์
1028 องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล จังหวัดบุรีรัมย์
1029 องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย จังหวัดบุรีรัมย์
1030 องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม จังหวัดบุรีรัมย์
1031 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน จังหวัดบุรีรัมย์
1032 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง จังหวัดบุรีรัมย์
1033 องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ จังหวัดบุรีรัมย์
1034 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จังหวัดบุรีรัมย์
1035 องค์การบริหารส่วนตำบลหูทำนบ จังหวัดบุรีรัมย์
1036 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าชัน จังหวัดบุรีรัมย์
1037 องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา จังหวัดบุรีรัมย์
1038 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง จังหวัดบุรีรัมย์
1039 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน จังหวัดบุรีรัมย์
1040 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จังหวัดบุรีรัมย์
1041 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง จังหวัดบุรีรัมย์
1042 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแวง จังหวัดบุรีรัมย์
1043 องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
1044 องค์การบริหารส่วนตำบลมะเฟือง จังหวัดบุรีรัมย์
1045 องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก จังหวัดบุรีรัมย์
1046 องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
1047 องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา จังหวัดบุรีรัมย์
1048 องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก จังหวัดบุรีรัมย์
1049 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง จังหวัดบุรีรัมย์
1050 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง จังหวัดบุรีรัมย์
1051 องค์การบริหารส่วนตำบลพระครู จังหวัดบุรีรัมย์
1052 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง จังหวัดบุรีรัมย์
1053 องค์การบริหารส่วนตำบลลุมปุ๊ก จังหวัดบุรีรัมย์
1054 องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก จังหวัดบุรีรัมย์
1055 องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง จังหวัดบุรีรัมย์
1056 องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกซำ จังหวัดบุรีรัมย์
1057 องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง จังหวัดบุรีรัมย์
1058 องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด จังหวัดบุรีรัมย์
1059 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน จังหวัดบุรีรัมย์
1060 องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
1061 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง จังหวัดบุรีรัมย์
1062 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม จังหวัดบุรีรัมย์
1063 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จังหวัดบุรีรัมย์
1064 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
1065 องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
1066 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง จังหวัดบุรีรัมย์
1067 องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
1068 องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์
1069 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก จังหวัดบุรีรัมย์
1070 องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน จังหวัดบุรีรัมย์
1071 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง จังหวัดบุรีรัมย์
1072 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จังหวัดบุรีรัมย์
1073 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน จังหวัดบุรีรัมย์
1074 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก จังหวัดบุรีรัมย์
1075 องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน จังหวัดบุรีรัมย์
1076 องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
1077 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง จังหวัดบุรีรัมย์
1078 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง จังหวัดบุรีรัมย์
1079 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง จังหวัดบุรีรัมย์
1080 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม จังหวัดบุรีรัมย์
1081 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก จังหวัดบุรีรัมย์
1082 องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง จังหวัดบุรีรัมย์
1083 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย จังหวัดบุรีรัมย์
1084 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์
1085 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง จังหวัดบุรีรัมย์
1086 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง จังหวัดบุรีรัมย์
1087 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย จังหวัดบุรีรัมย์
1088 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์
1089 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น จังหวัดบุรีรัมย์
1090 องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
1091 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ จังหวัดบุรีรัมย์
1092 องค์การบริหารส่วนตำบลเย้ยปราสาท จังหวัดบุรีรัมย์
1093 องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี จังหวัดบุรีรัมย์
1094 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย จังหวัดบุรีรัมย์
1095 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์
1096 องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง จังหวัดบุรีรัมย์
1097 องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว จังหวัดบุรีรัมย์
1098 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี จังหวัดบุรีรัมย์
1099 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา จังหวัดบุรีรัมย์
1100 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก จังหวัดบุรีรัมย์
1101 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
1102 องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน จังหวัดบุรีรัมย์
1103 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
1104 เทศบาลตำบลพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์
1105 เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์
1106 เทศบาลตำบลถาวร จังหวัดบุรีรัมย์
1107 เทศบาลตำบลอิสาณ จังหวัดบุรีรัมย์
1108 เทศบาลตำบลหลักเขต จังหวัดบุรีรัมย์
1109 เทศบาลตำบลบ้านบัว จังหวัดบุรีรัมย์
1110 เทศบาลตำบลหนองตาด จังหวัดบุรีรัมย์
1111 เทศบาลตำบลแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
1112 เทศบาลตำบลโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
1113 เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
1114 เทศบาลตำบลโกรกแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์
1115 เทศบาลตำบลกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
1116 เทศบาลตำบลสองชั้น จังหวัดบุรีรัมย์
1117 เทศบาลตำบลหนองเต็ง จังหวัดบุรีรัมย์
1118 เทศบาลตำบลอุดมธรรม* จังหวัดบุรีรัมย์
1119 เทศบาลตำบลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
1120 เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ จังหวัดบุรีรัมย์
1121 เทศบาลตำบลชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์
1122 เทศบาลตำบลหนองปล่อง จังหวัดบุรีรัมย์
1123 เทศบาลตำบลจันดุม จังหวัดบุรีรัมย์
1124 เทศบาลตำบลนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
1125 เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง จังหวัดบุรีรัมย์
1126 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
1127 เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท จังหวัดบุรีรัมย์
1128 เทศบาลตำบลบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
1129 เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ * จังหวัดบุรีรัมย์
1130 เทศบาลตำบลจันทบเพชร จังหวัดบุรีรัมย์
1131 เทศบาลตำบลหนองไม้งาม จังหวัดบุรีรัมย์
1132 เทศบาลตำบลโนนเจริญ จังหวัดบุรีรัมย์
1133 เทศบาลตำบลปราสาท จังหวัดบุรีรัมย์
1134 เทศบาลตำบลบึงเจริญ จังหวัดบุรีรัมย์
1135 เทศบาลตำบลบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
1136 เทศบาลตำบลปราสาท จังหวัดบุรีรัมย์
1137 เทศบาลตำบลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
1138 เทศบาลตำบลแสลงโทน จังหวัดบุรีรัมย์
1139 เทศบาลตำบลโคกม้า จังหวัดบุรีรัมย์
1140 เทศบาลตำบลเขาคอก จังหวัดบุรีรัมย์
1141 เทศบาลตำบลปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
1142 เทศบาลตำบลพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
1143 เทศบาลตำบลโคกขมิ้น จังหวัดบุรีรัมย์
1144 เทศบาลตำบลพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
1145 เทศบาลตำบลตาจง จังหวัดบุรีรัมย์
1146 เทศบาลตำบลหนองแวง จังหวัดบุรีรัมย์
1147 เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ จังหวัดบุรีรัมย์
1148 เทศบาลตำบลละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
1149 เทศบาลตำบลหนองตะครอง จังหวัดบุรีรัมย์
1150 เทศบาลตำบลทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
1151 เทศบาลตำบลลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
1152 เทศบาลตำบลสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
1153 เทศบาลตำบลสะแก จังหวัดบุรีรัมย์
1154 เทศบาลตำบลดอนมนต์ จังหวัดบุรีรัมย์
1155 เทศบาลตำบลศรีสตึก * จังหวัดบุรีรัมย์
1156 เทศบาลตำบลหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
1157 เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี* จังหวัดบุรีรัมย์
1158 เทศบาลตำบลดอนอะราง จังหวัดบุรีรัมย์
1159 เทศบาลตำบลหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
1160 เทศบาลตำบลห้วยหิน จังหวัดบุรีรัมย์
1161 เทศบาลตำบลห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
1162 เทศบาลตำบลโคกเหล็ก จังหวัดบุรีรัมย์
1163 เทศบาลตำบลสามแวง จังหวัดบุรีรัมย์
1164 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
1165 เทศบาลเมืองชุมเห็ด จังหวัดบุรีรัมย์
1166 เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
1167 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
1168 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ จังหวัดมหาสารคาม
1169 องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา จังหวัดมหาสารคาม
1170 องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม
1171 องค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์ จังหวัดมหาสารคาม
1172 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ จังหวัดมหาสารคาม
1173 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน จังหวัดมหาสารคาม
1174 องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า จังหวัดมหาสารคาม
1175 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จังหวัดมหาสารคาม
1176 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
1177 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จังหวัดมหาสารคาม
1178 องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก จังหวัดมหาสารคาม
1179 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จังหวัดมหาสารคาม
1180 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย จังหวัดมหาสารคาม
1181 องค์การบริหารส่วนตำบลแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
1182 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนภิบาล จังหวัดมหาสารคาม
1183 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง จังหวัดมหาสารคาม
1184 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง จังหวัดมหาสารคาม
1185 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแก จังหวัดมหาสารคาม
1186 องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ จังหวัดมหาสารคาม
1187 องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน จังหวัดมหาสารคาม
1188 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง จังหวัดมหาสารคาม
1189 องค์การบริหารส่วนตำบลแพง จังหวัดมหาสารคาม
1190 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จังหวัดมหาสารคาม
1191 องค์การบริหารส่วนตำบลยางท่าแจ้ง จังหวัดมหาสารคาม
1192 องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย จังหวัดมหาสารคาม
1193 องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ จังหวัดมหาสารคาม
1194 องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว จังหวัดมหาสารคาม
1195 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงสวรรค์ จังหวัดมหาสารคาม
1196 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน จังหวัดมหาสารคาม
1197 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จังหวัดมหาสารคาม
1198 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก จังหวัดมหาสารคาม
1199 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวขวาง จังหวัดมหาสารคาม
1200 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า จังหวัดมหาสารคาม
1201 องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ จังหวัดมหาสารคาม
1202 องค์การบริหารส่วนตำบลชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
1203 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าดอกไม้ จังหวัดมหาสารคาม
1204 องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง จังหวัดมหาสารคาม
1205 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
1206 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน จังหวัดมหาสารคาม
1207 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จังหวัดมหาสารคาม
1208 องค์การบริหารส่วนตำบลเสือเฒ่า จังหวัดมหาสารคาม
1209 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน จังหวัดมหาสารคาม
1210 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน จังหวัดมหาสารคาม
1211 องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ จังหวัดมหาสารคาม
1212 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
1213 องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน จังหวัดมหาสารคาม
1214 องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าตอง จังหวัดมหาสารคาม
1215 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง จังหวัดมหาสารคาม
1216 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง จังหวัดมหาสารคาม
1217 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง จังหวัดมหาสารคาม
1218 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ จังหวัดมหาสารคาม
1219 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก จังหวัดมหาสารคาม
1220 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ จังหวัดมหาสารคาม
1221 องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สันตรัตน์ จังหวัดมหาสารคาม
1222 องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน จังหวัดมหาสารคาม
1223 องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง จังหวัดมหาสารคาม
1224 องค์การบริหารส่วนตำบลดงยาง จังหวัดมหาสารคาม
1225 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ จังหวัดมหาสารคาม
1226 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จังหวัดมหาสารคาม
1227 องค์การบริหารส่วนตำบลกำพี้ จังหวัดมหาสารคาม
1228 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนงัว จังหวัดมหาสารคาม
1229 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง จังหวัดมหาสารคาม
1230 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี จังหวัดมหาสารคาม
1231 องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
1232 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม
1233 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ จังหวัดมหาสารคาม
1234 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง จังหวัดมหาสารคาม
1235 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย จังหวัดมหาสารคาม
1236 องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ จังหวัดมหาสารคาม
1237 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก จังหวัดมหาสารคาม
1238 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด จังหวัดมหาสารคาม
1239 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก จังหวัดมหาสารคาม
1240 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง จังหวัดมหาสารคาม
1241 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม จังหวัดมหาสารคาม
1242 องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู จังหวัดมหาสารคาม
1243 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวล จังหวัดมหาสารคาม
1244 องค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน จังหวัดมหาสารคาม
1245 องค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น จังหวัดมหาสารคาม
1246 องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ จังหวัดมหาสารคาม
1247 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา จังหวัดมหาสารคาม
1248 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ จังหวัดมหาสารคาม
1249 องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ จังหวัดมหาสารคาม
1250 องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์พัฒนา จังหวัดมหาสารคาม
1251 องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก จังหวัดมหาสารคาม
1252 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย จังหวัดมหาสารคาม
1253 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด จังหวัดมหาสารคาม
1254 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จังหวัดมหาสารคาม
1255 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว จังหวัดมหาสารคาม
1256 องค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง จังหวัดมหาสารคาม
1257 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จังหวัดมหาสารคาม
1258 องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา จังหวัดมหาสารคาม
1259 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ จังหวัดมหาสารคาม
1260 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน จังหวัดมหาสารคาม
1261 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม จังหวัดมหาสารคาม
1262 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน จังหวัดมหาสารคาม
1263 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ จังหวัดมหาสารคาม
1264 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา จังหวัดมหาสารคาม
1265 องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน่าง จังหวัดมหาสารคาม
1266 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน จังหวัดมหาสารคาม
1267 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จังหวัดมหาสารคาม
1268 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง จังหวัดมหาสารคาม
1269 องค์การบริหารส่วนตำบลขามเรียน จังหวัดมหาสารคาม
1270 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง จังหวัดมหาสารคาม
1271 องค์การบริหารส่วนตำบลนาภู จังหวัดมหาสารคาม
1272 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ จังหวัดมหาสารคาม
1273 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
1274 องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง จังหวัดมหาสารคาม
1275 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสันตุ จังหวัดมหาสารคาม
1276 องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม จังหวัดมหาสารคาม
1277 องค์การบริหารส่วนตำบลแคน จังหวัดมหาสารคาม
1278 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลาง จังหวัดมหาสารคาม
1279 องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา จังหวัดมหาสารคาม
1280 องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม
1281 องค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า จังหวัดมหาสารคาม
1282 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย จังหวัดมหาสารคาม
1283 องค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา จังหวัดมหาสารคาม
1284 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย จังหวัดมหาสารคาม
1285 องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก จังหวัดมหาสารคาม
1286 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม จังหวัดมหาสารคาม
1287 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง จังหวัดมหาสารคาม
1288 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสน จังหวัดมหาสารคาม
1289 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จังหวัดมหาสารคาม
1290 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จังหวัดมหาสารคาม
1291 เทศบาลตำบลท่าขอนยาง จังหวัดมหาสารคาม
1292 เทศบาลตำบลขามเรียง จังหวัดมหาสารคาม
1293 เทศบาลตำบลเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
1294 เทศบาลตำบลโพนทอง จังหวัดมหาสารคาม
1295 เทศบาลตำบลหนองกุง จังหวัดมหาสารคาม
1296 เทศบาลตำบลกุดปลาดุก จังหวัดมหาสารคาม
1297 เทศบาลตำบลแวงน่าง จังหวัดมหาสารคาม
1298 เทศบาลตำบลแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
1299 เทศบาลตำบลมิตรภาพ จังหวัดมหาสารคาม
1300 เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย * จังหวัดมหาสารคาม
1301 เทศบาลตำบลโคกพระ จังหวัดมหาสารคาม
1302 เทศบาลตำบลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
1303 เทศบาลตำบลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
1304 เทศบาลตำบลหัวดง จังหวัดมหาสารคาม
1305 เทศบาลตำบลหนองไผ่ จังหวัดมหาสารคาม
1306 เทศบาลตำบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
1307 เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
1308 เทศบาลตำบลวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
1309 เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
1310 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
1311 องค์การบริหารส่วนตำบลคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
1312 องค์การบริหารส่วนตำบลคำบก จังหวัดมุกดาหาร
1313 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง จังหวัดมุกดาหาร
1314 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ จังหวัดมุกดาหาร
1315 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง จังหวัดมุกดาหาร
1316 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า จังหวัดมุกดาหาร
1317 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จังหวัดมุกดาหาร
1318 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน จังหวัดมุกดาหาร
1319 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ จังหวัดมุกดาหาร
1320 องค์การบริหารส่วนตำบลชะโนดน้อย จังหวัดมุกดาหาร
1321 องค์การบริหารส่วนตำบลพังแดง จังหวัดมุกดาหาร
1322 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จังหวัดมุกดาหาร
1323 องค์การบริหารส่วนตำบลนาละเม็ง จังหวัดมุกดาหาร
1324 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบาก จังหวัดมุกดาหาร
1325 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ จังหวัดมุกดาหาร
1326 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดมุกดาหาร
1327 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี จังหวัดมุกดาหาร
1328 องค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง จังหวัดมุกดาหาร
1329 องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย จังหวัดมุกดาหาร
1330 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก จังหวัดมุกดาหาร
1331 องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม จังหวัดมุกดาหาร
1332 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
1333 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จังหวัดมุกดาหาร
1334 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแข้ จังหวัดมุกดาหาร
1335 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก จังหวัดมุกดาหาร
1336 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยาง จังหวัดมุกดาหาร
1337 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ จังหวัดมุกดาหาร
1338 องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย จังหวัดมุกดาหาร
1339 องค์การบริหารส่วนตำบลป่งขามดงหมู* จังหวัดมุกดาหาร
1340 เทศบาลตำบลคำอาฮวน จังหวัดมุกดาหาร
1341 เทศบาลตำบลดงเย็น จังหวัดมุกดาหาร
1342 เทศบาลตำบลโพนทราย จังหวัดมุกดาหาร
1343 เทศบาลตำบลคำป่าหลาย จังหวัดมุกดาหาร
1344 เทศบาลตำบลนาโสก จังหวัดมุกดาหาร
1345 เทศบาลตำบลดงมอน จังหวัดมุกดาหาร
1346 เทศบาลตำบลผึ่งแดด จังหวัดมุกดาหาร
1347 เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
1348 เทศบาลตำบลมุก * จังหวัดมุกดาหาร
1349 เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
1350 เทศบาลตำบลนาสีนวน จังหวัดมุกดาหาร
1351 เทศบาลตำบลคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
1352 เทศบาลตำบลดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
1353 เทศบาลตำบลบ้านแก้ง จังหวัดมุกดาหาร
1354 เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก * จังหวัดมุกดาหาร
1355 เทศบาลตำบลหนองแคน จังหวัดมุกดาหาร
1356 เทศบาลตำบลดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
1357 เทศบาลตำบลกกตูม จังหวัดมุกดาหาร
1358 เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
1359 เทศบาลตำบลร่มเกล้า จังหวัดมุกดาหาร
1360 เทศบาลตำบลชะโนด จังหวัดมุกดาหาร
1361 เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ จังหวัดมุกดาหาร
1362 เทศบาลตำบลบ้านเป้า จังหวัดมุกดาหาร
1363 เทศบาลตำบลภูวง จังหวัดมุกดาหาร
1364 เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
1365 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
1366 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด จังหวัดยโสธร
1367 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม จังหวัดยโสธร
1368 องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง จังหวัดยโสธร
1369 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ จังหวัดยโสธร
1370 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย จังหวัดยโสธร
1371 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จังหวัดยโสธร
1372 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี จังหวัดยโสธร
1373 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน จังหวัดยโสธร
1374 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง จังหวัดยโสธร
1375 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส จังหวัดยโสธร
1376 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง จังหวัดยโสธร
1377 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม จังหวัดยโสธร
1378 องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน จังหวัดยโสธร
1379 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง จังหวัดยโสธร
1380 องค์การบริหารส่วนตำบลกู่จาน จังหวัดยโสธร
1381 องค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อย จังหวัดยโสธร
1382 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ จังหวัดยโสธร
1383 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน จังหวัดยโสธร
1384 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก จังหวัดยโสธร
1385 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ จังหวัดยโสธร
1386 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน จังหวัดยโสธร
1387 องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ จังหวัดยโสธร
1388 องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก จังหวัดยโสธร
1389 องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย จังหวัดยโสธร
1390 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮ จังหวัดยโสธร
1391 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ จังหวัดยโสธร
1392 องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด จังหวัดยโสธร
1393 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล จังหวัดยโสธร
1394 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ จังหวัดยโสธร
1395 องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ จังหวัดยโสธร
1396 องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
1397 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ จังหวัดยโสธร
1398 องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ จังหวัดยโสธร
1399 องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย จังหวัดยโสธร
1400 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก จังหวัดยโสธร
1401 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง จังหวัดยโสธร
1402 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดยโสธร
1403 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน จังหวัดยโสธร
1404 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง จังหวัดยโสธร
1405 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทราย จังหวัดยโสธร
1406 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ จังหวัดยโสธร
1407 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก จังหวัดยโสธร
1408 องค์การบริหารส่วนตำบลผือฮี จังหวัดยโสธร
1409 องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ จังหวัดยโสธร
1410 องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด จังหวัดยโสธร
1411 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง จังหวัดยโสธร
1412 องค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง จังหวัดยโสธร
1413 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง จังหวัดยโสธร
1414 องค์การบริหารส่วนตำบลขั้นไดใหญ่ จังหวัดยโสธร
1415 องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน จังหวัดยโสธร
1416 องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ จังหวัดยโสธร
1417 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ จังหวัดยโสธร
1418 องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง จังหวัดยโสธร
1419 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก จังหวัดยโสธร
1420 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ จังหวัดยโสธร
1421 องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ จังหวัดยโสธร
1422 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จังหวัดยโสธร
1423 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด จังหวัดยโสธร
1424 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ จังหวัดยโสธร
1425 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน จังหวัดยโสธร
1426 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ จังหวัดยโสธร
1427 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง จังหวัดยโสธร
1428 องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก จังหวัดยโสธร
1429 เทศบาลตำบลเดิด จังหวัดยโสธร
1430 เทศบาลตำบลตาดทอง จังหวัดยโสธร
1431 เทศบาลตำบลทุ่งแต้ จังหวัดยโสธร
1432 เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ จังหวัดยโสธร
1433 เทศบาลตำบลสำราญ จังหวัดยโสธร
1434 เทศบาลตำบลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
1435 เทศบาลตำบลสามแยก จังหวัดยโสธร
1436 เทศบาลตำบลห้องแซง จังหวัดยโสธร
1437 เทศบาลตำบลบุ่งค้า จังหวัดยโสธร
1438 เทศบาลตำบลสามัคคี จังหวัดยโสธร
1439 เทศบาลตำบลศรีแก้ว จังหวัดยโสธร
1440 เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี จังหวัดยโสธร
1441 เทศบาลตำบลสวาท จังหวัดยโสธร
1442 เทศบาลตำบลกุดแห่ จังหวัดยโสธร
1443 เทศบาลตำบลคำเตย จังหวัดยโสธร
1444 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จังหวัดยโสธร
1445 เทศบาลตำบลค้อวัง จังหวัดยโสธร
1446 เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
1447 เทศบาลตำบลดงแคนใหญ่ จังหวัดยโสธร
1448 เทศบาลตำบลทรายมูล จังหวัดยโสธร
1449 เทศบาลตำบลนาเวียง จังหวัดยโสธร
1450 เทศบาลตำบลป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
1451 เทศบาลตำบลฟ้าหยาด จังหวัดยโสธร
1452 เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
1453 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
1454 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง จังหวัดร้อยเอ็ด
1455 องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ จังหวัดร้อยเอ็ด
1456 องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
1457 องค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งน้อย จังหวัดร้อยเอ็ด
1458 องค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด
1459 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
1460 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม จังหวัดร้อยเอ็ด
1461 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง จังหวัดร้อยเอ็ด
1462 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง จังหวัดร้อยเอ็ด
1463 องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคก จังหวัดร้อยเอ็ด
1464 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จังหวัดร้อยเอ็ด
1465 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
1466 องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง จังหวัดร้อยเอ็ด
1467 องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย จังหวัดร้อยเอ็ด
1468 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส จังหวัดร้อยเอ็ด
1469 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ จังหวัดร้อยเอ็ด
1470 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร จังหวัดร้อยเอ็ด
1471 องค์การบริหารส่วนตำบลอีง่อง จังหวัดร้อยเอ็ด
1472 องค์การบริหารส่วนตำบลปาฝา จังหวัดร้อยเอ็ด
1473 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด จังหวัดร้อยเอ็ด
1474 องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด
1475 องค์การบริหารส่วนตำบลแสนชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด
1476 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง จังหวัดร้อยเอ็ด
1477 องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า จังหวัดร้อยเอ็ด
1478 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ จังหวัดร้อยเอ็ด
1479 องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา จังหวัดร้อยเอ็ด
1480 องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม้น จังหวัดร้อยเอ็ด
1481 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
1482 องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย จังหวัดร้อยเอ็ด
1483 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม จังหวัดร้อยเอ็ด
1484 องค์การบริหารส่วนตำบลมะบ้า จังหวัดร้อยเอ็ด
1485 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า จังหวัดร้อยเอ็ด
1486 องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาทุ่ง จังหวัดร้อยเอ็ด
1487 องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
1488 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร จังหวัดร้อยเอ็ด
1489 องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล จังหวัดร้อยเอ็ด
1490 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย จังหวัดร้อยเอ็ด
1491 องค์การบริหารส่วนตำบลราชธานี จังหวัดร้อยเอ็ด
1492 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ จังหวัดร้อยเอ็ด
1493 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
1494 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก จังหวัดร้อยเอ็ด
1495 องค์การบริหารส่วนตำบลดอกล้ำ จังหวัดร้อยเอ็ด
1496 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า จังหวัดร้อยเอ็ด
1497 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวแดง จังหวัดร้อยเอ็ด
1498 องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว จังหวัดร้อยเอ็ด
1499 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแคน จังหวัดร้อยเอ็ด
1500 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส จังหวัดร้อยเอ็ด
1501 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด
1502 องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ จังหวัดร้อยเอ็ด
1503 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง จังหวัดร้อยเอ็ด
1504 องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ จังหวัดร้อยเอ็ด
1505 องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล จังหวัดร้อยเอ็ด
1506 องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
1507 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด
1508 องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
1509 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว จังหวัดร้อยเอ็ด
1510 องค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข จังหวัดร้อยเอ็ด
1511 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย จังหวัดร้อยเอ็ด
1512 องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย จังหวัดร้อยเอ็ด
1513 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง จังหวัดร้อยเอ็ด
1514 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ จังหวัดร้อยเอ็ด
1515 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี จังหวัดร้อยเอ็ด
1516 องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด จังหวัดร้อยเอ็ด
1517 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ จังหวัดร้อยเอ็ด
1518 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว จังหวัดร้อยเอ็ด
1519 องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ จังหวัดร้อยเอ็ด
1520 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง จังหวัดร้อยเอ็ด
1521 องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี จังหวัดร้อยเอ็ด
1522 องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม จังหวัดร้อยเอ็ด
1523 องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด
1524 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรีสว่าง จังหวัดร้อยเอ็ด
1525 องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี จังหวัดร้อยเอ็ด
1526 องค์การบริหารส่วนตำบลสระนกแก้ว จังหวัดร้อยเอ็ด
1527 องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง จังหวัดร้อยเอ็ด
1528 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด
1529 องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเม่า จังหวัดร้อยเอ็ด
1530 องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด
1531 องค์การบริหารส่วนตำบลแคนใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด
1532 องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน จังหวัดร้อยเอ็ด
1533 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
1534 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง จังหวัดร้อยเอ็ด
1535 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
1536 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
1537 องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
1538 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว จังหวัดร้อยเอ็ด
1539 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จังหวัดร้อยเอ็ด
1540 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
1541 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย จังหวัดร้อยเอ็ด
1542 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเปลือย จังหวัดร้อยเอ็ด
1543 องค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก จังหวัดร้อยเอ็ด
1544 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง จังหวัดร้อยเอ็ด
1545 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด
1546 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก จังหวัดร้อยเอ็ด
1547 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
1548 องค์การบริหารส่วนตำบลนาใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด
1549 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ จังหวัดร้อยเอ็ด
1550 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพันขัน จังหวัดร้อยเอ็ด
1551 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง จังหวัดร้อยเอ็ด
1552 องค์การบริหารส่วนตำบลสระคู จังหวัดร้อยเอ็ด
1553 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด จังหวัดร้อยเอ็ด
1554 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง จังหวัดร้อยเอ็ด
1555 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน จังหวัดร้อยเอ็ด
1556 องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม จังหวัดร้อยเอ็ด
1557 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จังหวัดร้อยเอ็ด
1558 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ จังหวัดร้อยเอ็ด
1559 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
1560 องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน จังหวัดร้อยเอ็ด
1561 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย จังหวัดร้อยเอ็ด
1562 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย จังหวัดร้อยเอ็ด
1563 องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
1564 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง จังหวัดร้อยเอ็ด
1565 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม จังหวัดร้อยเอ็ด
1566 องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย จังหวัดร้อยเอ็ด
1567 องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
1568 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
1569 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด
1570 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
1571 องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง จังหวัดร้อยเอ็ด
1572 องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ จังหวัดร้อยเอ็ด
1573 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห จังหวัดร้อยเอ็ด
1574 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก จังหวัดร้อยเอ็ด
1575 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง จังหวัดร้อยเอ็ด
1576 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่ จังหวัดร้อยเอ็ด
1577 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม จังหวัดร้อยเอ็ด
1578 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จังหวัดร้อยเอ็ด
1579 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน จังหวัดร้อยเอ็ด
1580 องค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม จังหวัดร้อยเอ็ด
1581 องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา จังหวัดร้อยเอ็ด
1582 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
1583 เทศบาลตำบลคำพอุง จังหวัดร้อยเอ็ด
1584 เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ จังหวัดร้อยเอ็ด
1585 เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
1586 เทศบาลตำบลเมืองบัว จังหวัดร้อยเอ็ด
1587 เทศบาลตำบลเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
1588 เทศบาลตำบลชุมพร จังหวัดร้อยเอ็ด
1589 เทศบาลตำบลเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
1590 เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ จังหวัดร้อยเอ็ด
1591 เทศบาลตำบลชมสะอาด จังหวัดร้อยเอ็ด
1592 เทศบาลตำบลโนนตาล จังหวัดร้อยเอ็ด
1593 เทศบาลตำบลปอภาร จังหวัดร้อยเอ็ด
1594 เทศบาลตำบลสีแก้ว จังหวัดร้อยเอ็ด
1595 เทศบาลตำบลเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
1596 เทศบาลตำบลคูเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
1597 เทศบาลตำบลหนองหิน จังหวัดร้อยเอ็ด
1598 เทศบาลตำบลกกกุง จังหวัดร้อยเอ็ด
1599 เทศบาลตำบลเสลภูมิ * จังหวัดร้อยเอ็ด
1600 เทศบาลตำบลขวาว จังหวัดร้อยเอ็ด
1601 เทศบาลตำบลเมืองไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
1602 เทศบาลตำบลนาแซง จังหวัดร้อยเอ็ด
1603 เทศบาลตำบลหนองหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
1604 เทศบาลตำบลวังหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
1605 เทศบาลตำบลเกาะแก้ว จังหวัดร้อยเอ็ด
1606 เทศบาลตำบลนาเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
1607 เทศบาลตำบลท่าม่วง จังหวัดร้อยเอ็ด
1608 เทศบาลตำบลพรสวรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด
1609 เทศบาลตำบลชัยวารี จังหวัดร้อยเอ็ด
1610 เทศบาลตำบลเชียงใหม่ จังหวัดร้อยเอ็ด
1611 เทศบาลตำบลอัคคะคำ จังหวัดร้อยเอ็ด
1612 เทศบาลตำบลโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
1613 เทศบาลตำบลสามขา จังหวัดร้อยเอ็ด
1614 เทศบาลตำบลโพนทอง * จังหวัดร้อยเอ็ด
1615 เทศบาลตำบลโคกสูง จังหวัดร้อยเอ็ด
1616 เทศบาลตำบลโคกกกม่วง จังหวัดร้อยเอ็ด
1617 เทศบาลตำบลโนนชัยศรี จังหวัดร้อยเอ็ด
1618 เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
1619 เทศบาลตำบลแวง จังหวัดร้อยเอ็ด
1620 เทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
1621 เทศบาลตำบลหนองผือ จังหวัดร้อยเอ็ด
1622 เทศบาลตำบลดงแดง จังหวัดร้อยเอ็ด
1623 เทศบาลตำบลโคกล่าม จังหวัดร้อยเอ็ด
1624 เทศบาลตำบลหัวช้าง จังหวัดร้อยเอ็ด
1625 เทศบาลตำบลเมืองหงส์ จังหวัดร้อยเอ็ด
1626 เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า จังหวัดร้อยเอ็ด
1627 เทศบาลตำบลดงสิงห์ จังหวัดร้อยเอ็ด
1628 เทศบาลตำบลดินดำ จังหวัดร้อยเอ็ด
1629 เทศบาลตำบลจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
1630 เทศบาลตำบลผักแว่น จังหวัดร้อยเอ็ด
1631 เทศบาลตำบลธงธานี จังหวัดร้อยเอ็ด
1632 เทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์ จังหวัดร้อยเอ็ด
1633 เทศบาลตำบลอุ่มเม้า จังหวัดร้อยเอ็ด
1634 เทศบาลตำบลมะอึ จังหวัดร้อยเอ็ด
1635 เทศบาลตำบลนิเวศน์ จังหวัดร้อยเอ็ด
1636 เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
1637 เทศบาลตำบลโพนสูง จังหวัดร้อยเอ็ด
1638 เทศบาลตำบลโนนสวรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด
1639 เทศบาลตำบลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
1640 เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
1641 เทศบาลตำบลหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
1642 เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ * จังหวัดร้อยเอ็ด
1643 เทศบาลตำบลจำปาขัน จังหวัดร้อยเอ็ด
1644 เทศบาลตำบลหินกอง จังหวัดร้อยเอ็ด
1645 เทศบาลตำบลทุ่งกุลา จังหวัดร้อยเอ็ด
1646 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
1647 เทศบาลตำบลดอกไม้ จังหวัดร้อยเอ็ด
1648 เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
1649 เทศบาลตำบลบ้านบาก จังหวัดร้อยเอ็ด
1650 เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
1651 เทศบาลตำบลหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
1652 เทศบาลตำบลท่าสีดา จังหวัดร้อยเอ็ด
1653 เทศบาลตำบลอาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
1654 เทศบาลตำบลโพนเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
1655 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
1656 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
1657 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี จังหวัดเลย
1658 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงคาน จังหวัดเลย
1659 องค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว จังหวัดเลย
1660 องค์การบริหารส่วนตำบลบุฮม จังหวัดเลย
1661 องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม จังหวัดเลย
1662 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว จังหวัดเลย
1663 องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน จังหวัดเลย
1664 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกงาม จังหวัดเลย
1665 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี จังหวัดเลย
1666 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอ จังหวัดเลย
1667 องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมัน จังหวัดเลย
1668 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง จังหวัดเลย
1669 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง จังหวัดเลย
1670 องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว จังหวัดเลย
1671 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม จังหวัดเลย
1672 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ จังหวัดเลย
1673 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ จังหวัดเลย
1674 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม จังหวัดเลย
1675 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ จังหวัดเลย
1676 องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี จังหวัดเลย
1677 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์ จังหวัดเลย
1678 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด จังหวัดเลย
1679 องค์การบริหารส่วนตำบลนาด้วง จังหวัดเลย
1680 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพึง จังหวัดเลย
1681 องค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา จังหวัดเลย
1682 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงภา จังหวัดเลย
1683 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากอหก จังหวัดเลย
1684 องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ จังหวัดเลย
1685 องค์การบริหารส่วนตำบลนครหงษ์* จังหวัดเลย
1686 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบ่อซืน จังหวัดเลย
1687 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย จังหวัดเลย
1688 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดคัมภีร์ จังหวัดเลย
1689 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง จังหวัดเลย
1690 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม จังหวัดเลย
1691 องค์การบริหารส่วนตำบลผาขาว จังหวัดเลย
1692 องค์การบริหารส่วนตำบลผานกเค้า จังหวัดเลย
1693 องค์การบริหารส่วนตำบลภูกระดึง จังหวัดเลย
1694 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน จังหวัดเลย
1695 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยส้ม จังหวัดเลย
1696 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา จังหวัดเลย
1697 องค์การบริหารส่วนตำบลปลาบ่า จังหวัดเลย
1698 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดค่าง จังหวัดเลย
1699 องค์การบริหารส่วนตำบลสานตม จังหวัดเลย
1700 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จังหวัดเลย
1701 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ จังหวัดเลย
1702 องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ จังหวัดเลย
1703 องค์การบริหารส่วนตำบลเลยวังไสย์ จังหวัดเลย
1704 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคัน จังหวัดเลย
1705 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียด จังหวัดเลย
1706 องค์การบริหารส่วนตำบลกกดู่ จังหวัดเลย
1707 องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง จังหวัดเลย
1708 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ จังหวัดเลย
1709 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม จังหวัดเลย
1710 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย จังหวัดเลย
1711 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน จังหวัดเลย
1712 องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง จังหวัดเลย
1713 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรักษ์ จังหวัดเลย
1714 องค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว จังหวัดเลย
1715 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง จังหวัดเลย
1716 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น จังหวัดเลย
1717 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จังหวัดเลย
1718 องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้อย จังหวัดเลย
1719 องค์การบริหารส่วนตำบลผาบิ้ง จังหวัดเลย
1720 องค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุง จังหวัดเลย
1721 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงิ้ว จังหวัดเลย
1722 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเลย
1723 องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า จังหวัดเลย
1724 องค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ จังหวัดเลย
1725 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน จังหวัดเลย
1726 องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ไพวัลย์ จังหวัดเลย
1727 องค์การบริหารส่วนตำบลผาสามยอด จังหวัดเลย
1728 เทศบาลตำบลเขาแก้ว จังหวัดเลย
1729 เทศบาลตำบลเชียงคาน จังหวัดเลย
1730 เทศบาลตำบลธาตุ จังหวัดเลย
1731 เทศบาลตำบลนาดินดำ จังหวัดเลย
1732 เทศบาลตำบลนาโป่ง จังหวัดเลย
1733 เทศบาลตำบลนาอ้อ จังหวัดเลย
1734 เทศบาลตำบลน้ำสวย จังหวัดเลย
1735 เทศบาลตำบลนาอาน จังหวัดเลย
1736 เทศบาลตำบลเอราวัณ จังหวัดเลย
1737 เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง จังหวัดเลย
1738 เทศบาลตำบลด่านซ้าย จังหวัดเลย
1739 เทศบาลตำบลท่าลี่ จังหวัดเลย
1740 เทศบาลตำบลนาแห้ว จังหวัดเลย
1741 เทศบาลตำบลนาด้วง จังหวัดเลย
1742 เทศบาลตำบลนาดอกคำ จังหวัดเลย
1743 เทศบาลตำบลศรีสงคราม จังหวัดเลย
1744 เทศบาลตำบลปากปวน จังหวัดเลย
1745 เทศบาลตำบลเชียงกลม จังหวัดเลย
1746 เทศบาลตำบลปากชม จังหวัดเลย
1747 เทศบาลตำบลคอนสา * จังหวัดเลย
1748 เทศบาลตำบลศรีสองรัก * จังหวัดเลย
1749 เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง จังหวัดเลย
1750 เทศบาลตำบลโนนปอแดง จังหวัดเลย
1751 เทศบาลตำบลภูเรือ จังหวัดเลย
1752 เทศบาลตำบลร่องจิก จังหวัดเลย
1753 เทศบาลตำบลภูกระดึง จังหวัดเลย
1754 เทศบาลตำบลหนองหิน จังหวัดเลย
1755 เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย
1756 เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย
1757 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
1758 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง จังหวัดศรีสะเกษ
1759 องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง จังหวัดศรีสะเกษ
1760 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเสลา จังหวัดศรีสะเกษ
1761 องค์การบริหารส่วนตำบลขนุน จังหวัดศรีสะเกษ
1762 องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ
1763 องค์การบริหารส่วนตำบลชำ จังหวัดศรีสะเกษ
1764 องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ จังหวัดศรีสะเกษ
1765 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ
1766 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม จังหวัดศรีสะเกษ
1767 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ จังหวัดศรีสะเกษ
1768 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู จังหวัดศรีสะเกษ
1769 องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน จังหวัดศรีสะเกษ
1770 องค์การบริหารส่วนตำบลภูผาหมอก จังหวัดศรีสะเกษ
1771 องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
1772 องค์การบริหารส่วนตำบลรุง จังหวัดศรีสะเกษ
1773 องค์การบริหารส่วนตำบลละลาย จังหวัดศรีสะเกษ
1774 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ
1775 องค์การบริหารส่วนตำบลสังเม็ก จังหวัดศรีสะเกษ
1776 องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงชัย จังหวัดศรีสะเกษ
1777 องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม จังหวัดศรีสะเกษ
1778 องค์การบริหารส่วนตำบลจาน จังหวัดศรีสะเกษ
1779 องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ จังหวัดศรีสะเกษ
1780 องค์การบริหารส่วนตำบลดูน จังหวัดศรีสะเกษ
1781 องค์การบริหารส่วนตำบลทาม จังหวัดศรีสะเกษ
1782 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง จังหวัดศรีสะเกษ
1783 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
1784 องค์การบริหารส่วนตำบลผักแพว จังหวัดศรีสะเกษ
1785 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
1786 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง จังหวัดศรีสะเกษ
1787 องค์การบริหารส่วนตำบลละทาย จังหวัดศรีสะเกษ
1788 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ
1789 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จังหวัดศรีสะเกษ
1790 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จังหวัดศรีสะเกษ
1791 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง จังหวัดศรีสะเกษ
1792 องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด จังหวัดศรีสะเกษ
1793 องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา จังหวัดศรีสะเกษ
1794 องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
1795 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร จังหวัดศรีสะเกษ
1796 องค์การบริหารส่วนตำบลจะกง จังหวัดศรีสะเกษ
1797 องค์การบริหารส่วนตำบลใจดี จังหวัดศรีสะเกษ
1798 องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด จังหวัดศรีสะเกษ
1799 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน จังหวัดศรีสะเกษ
1800 องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด จังหวัดศรีสะเกษ
1801 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จังหวัดศรีสะเกษ
1802 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท จังหวัดศรีสะเกษ
1803 องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ
1804 องค์การบริหารส่วนตำบลลมศักดิ์ จังหวัดศรีสะเกษ
1805 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล จังหวัดศรีสะเกษ
1806 องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ
1807 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจ็น จังหวัดศรีสะเกษ
1808 องค์การบริหารส่วนตำบลโสน จังหวัดศรีสะเกษ
1809 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง จังหวัดศรีสะเกษ
1810 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ จังหวัดศรีสะเกษ
1811 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ จังหวัดศรีสะเกษ
1812 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ
1813 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ จังหวัดศรีสะเกษ
1814 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
1815 องค์การบริหารส่วนตำบลบักดอง จังหวัดศรีสะเกษ
1816 องค์การบริหารส่วนตำบลพราน จังหวัดศรีสะเกษ
1817 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์วงศ์ จังหวัดศรีสะเกษ
1818 องค์การบริหารส่วนตำบลไพร จังหวัดศรีสะเกษ
1819 องค์การบริหารส่วนตำบลภูฝ้าย จังหวัดศรีสะเกษ
1820 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
1821 องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน จังหวัดศรีสะเกษ
1822 องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ จังหวัดศรีสะเกษ
1823 องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด จังหวัดศรีสะเกษ
1824 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
1825 องค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี จังหวัดศรีสะเกษ
1826 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ จังหวัดศรีสะเกษ
1827 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ จังหวัดศรีสะเกษ
1828 องค์การบริหารส่วนตำบลบก จังหวัดศรีสะเกษ
1829 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ จังหวัดศรีสะเกษ
1830 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง จังหวัดศรีสะเกษ
1831 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากวาง จังหวัดศรีสะเกษ
1832 องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ จังหวัดศรีสะเกษ
1833 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ จังหวัดศรีสะเกษ
1834 องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว จังหวัดศรีสะเกษ
1835 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม จังหวัดศรีสะเกษ
1836 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า จังหวัดศรีสะเกษ
1837 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง จังหวัดศรีสะเกษ
1838 องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ จังหวัดศรีสะเกษ
1839 องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ จังหวัดศรีสะเกษ
1840 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม จังหวัดศรีสะเกษ
1841 องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาย จังหวัดศรีสะเกษ
1842 องค์การบริหารส่วนตำบลพิมายเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ
1843 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี จังหวัดศรีสะเกษ
1844 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ จังหวัดศรีสะเกษ
1845 องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย จังหวัดศรีสะเกษ
1846 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงปราสาท จังหวัดศรีสะเกษ
1847 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเชียงทูน จังหวัดศรีสะเกษ
1848 องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย จังหวัดศรีสะเกษ
1849 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก จังหวัดศรีสะเกษ
1850 องค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
1851 องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์ จังหวัดศรีสะเกษ
1852 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า จังหวัดศรีสะเกษ
1853 องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว จังหวัดศรีสะเกษ
1854 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า จังหวัดศรีสะเกษ
1855 องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ จังหวัดศรีสะเกษ
1856 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง จังหวัดศรีสะเกษ
1857 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนปูน จังหวัดศรีสะเกษ
1858 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ จังหวัดศรีสะเกษ
1859 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
1860 องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ จังหวัดศรีสะเกษ
1861 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล จังหวัดศรีสะเกษ
1862 องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก จังหวัดศรีสะเกษ
1863 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม จังหวัดศรีสะเกษ
1864 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรพัฒนา จังหวัดศรีสะเกษ
1865 องค์การบริหารส่วนตำบลละลม จังหวัดศรีสะเกษ
1866 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตามอญ จังหวัดศรีสะเกษ
1867 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ้กชู จังหวัดศรีสะเกษ
1868 องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน จังหวัดศรีสะเกษ
1869 องค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด จังหวัดศรีสะเกษ
1870 องค์การบริหารส่วนตำบลจาน จังหวัดศรีสะเกษ
1871 องค์การบริหารส่วนตำบลซำ จังหวัดศรีสะเกษ
1872 องค์การบริหารส่วนตำบลตะดอบ จังหวัดศรีสะเกษ
1873 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม จังหวัดศรีสะเกษ
1874 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ จังหวัดศรีสะเกษ
1875 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า จังหวัดศรีสะเกษ
1876 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเขวา จังหวัดศรีสะเกษ
1877 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ จังหวัดศรีสะเกษ
1878 องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง จังหวัดศรีสะเกษ
1879 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ
1880 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก จังหวัดศรีสะเกษ
1881 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ จังหวัดศรีสะเกษ
1882 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จังหวัดศรีสะเกษ
1883 องค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ จังหวัดศรีสะเกษ
1884 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเมืองฮาม จังหวัดศรีสะเกษ
1885 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกาม จังหวัดศรีสะเกษ
1886 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
1887 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน จังหวัดศรีสะเกษ
1888 องค์การบริหารส่วนตำบลยางชุมใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ
1889 องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า จังหวัดศรีสะเกษ
1890 องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง จังหวัดศรีสะเกษ
1891 องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน จังหวัดศรีสะเกษ
1892 องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ จังหวัดศรีสะเกษ
1893 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ จังหวัดศรีสะเกษ
1894 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน จังหวัดศรีสะเกษ
1895 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างปี่ จังหวัดศรีสะเกษ
1896 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแค จังหวัดศรีสะเกษ
1897 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี จังหวัดศรีสะเกษ
1898 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง จังหวัดศรีสะเกษ
1899 องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ จังหวัดศรีสะเกษ
1900 องค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ
1901 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง จังหวัดศรีสะเกษ
1902 องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ จังหวัดศรีสะเกษ
1903 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ
1904 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง จังหวัดศรีสะเกษ
1905 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ จังหวัดศรีสะเกษ
1906 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม จังหวัดศรีสะเกษ
1907 องค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย จังหวัดศรีสะเกษ
1908 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ
1909 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม จังหวัดศรีสะเกษ
1910 องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศรีสะเกษ
1911 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง จังหวัดศรีสะเกษ
1912 องค์การบริหารส่วนตำบลเสื่องข้าว จังหวัดศรีสะเกษ
1913 องค์การบริหารส่วนตำบลกุง จังหวัดศรีสะเกษ
1914 องค์การบริหารส่วนตำบลคลีกลิ้ง จังหวัดศรีสะเกษ
1915 องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง จังหวัดศรีสะเกษ
1916 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง จังหวัดศรีสะเกษ
1917 องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง จังหวัดศรีสะเกษ
1918 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท จังหวัดศรีสะเกษ
1919 องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม จังหวัดศรีสะเกษ
1920 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง จังหวัดศรีสะเกษ
1921 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
1922 องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง จังหวัดศรีสะเกษ
1923 องค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง จังหวัดศรีสะเกษ
1924 องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ จังหวัดศรีสะเกษ
1925 องค์การบริหารส่วนตำบลแขม จังหวัดศรีสะเกษ
1926 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหล่าม จังหวัดศรีสะเกษ
1927 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
1928 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไชย จังหวัดศรีสะเกษ
1929 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว จังหวัดศรีสะเกษ
1930 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย จังหวัดศรีสะเกษ
1931 องค์การบริหารส่วนตำบลรังแร้ง จังหวัดศรีสะเกษ
1932 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง จังหวัดศรีสะเกษ
1933 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง จังหวัดศรีสะเกษ
1934 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จังหวัดศรีสะเกษ
1935 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง จังหวัดศรีสะเกษ
1936 องค์การบริหารส่วนตำบลอีหล่ำ จังหวัดศรีสะเกษ
1937 เทศบาลตำบลน้ำคำ จังหวัดศรีสะเกษ
1938 เทศบาลตำบลไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
1939 เทศบาลตำบลสำโรงพลัน จังหวัดศรีสะเกษ
1940 เทศบาลตำบลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
1941 เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ * จังหวัดศรีสะเกษ
1942 เทศบาลตำบลศรีสะอาด จังหวัดศรีสะเกษ
1943 เทศบาลตำบลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
1944 เทศบาลตำบลกระหวัน จังหวัดศรีสะเกษ
1945 เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ จังหวัดศรีสะเกษ
1946 เทศบาลตำบลสิ จังหวัดศรีสะเกษ
1947 เทศบาลตำบลกันทรอม จังหวัดศรีสะเกษ
1948 เทศบาลตำบลโนนสูง จังหวัดศรีสะเกษ
1949 เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
1950 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
1951 เทศบาลตำบลพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
1952 เทศบาลตำบลโดด จังหวัดศรีสะเกษ
1953 เทศบาลตำบลผือใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ
1954 เทศบาลตำบลยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
1955 เทศบาลตำบลเมืองคง จังหวัดศรีสะเกษ
1956 เทศบาลตำบลบัวหุ่ง จังหวัดศรีสะเกษ
1957 เทศบาลตำบลส้มป่อย จังหวัดศรีสะเกษ
1958 เทศบาลตำบลบุสูง จังหวัดศรีสะเกษ
1959 เทศบาลตำบลวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
1960 เทศบาลตำบลสวนกล้วย จังหวัดศรีสะเกษ
1961 เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด จังหวัดศรีสะเกษ
1962 เทศบาลตำบลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
1963 เทศบาลตำบลห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
1964 เทศบาลตำบลจานแสนไชย จังหวัดศรีสะเกษ
1965 เทศบาลตำบลกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ
1966 เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย* จังหวัดศรีสะเกษ
1967 เทศบาลตำบลโคกจาน จังหวัดศรีสะเกษ
1968 เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ
1969 เทศบาลตำบลแต้ จังหวัดศรีสะเกษ
1970 เทศบาลตำบลหนองใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ
1971 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
1972 เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
1973 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
1974 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
1975 องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
1976 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเพียง จังหวัดสกลนคร
1977 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จังหวัดสกลนคร
1978 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิไพศาล จังหวัดสกลนคร
1979 องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน จังหวัดสกลนคร
1980 องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
1981 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ จังหวัดสกลนคร
1982 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม จังหวัดสกลนคร
1983 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ จังหวัดสกลนคร
1984 องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม จังหวัดสกลนคร
1985 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนค้อ จังหวัดสกลนคร
1986 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา จังหวัดสกลนคร
1987 องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
1988 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก จังหวัดสกลนคร
1989 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า จังหวัดสกลนคร
1990 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน จังหวัดสกลนคร
1991 องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ จังหวัดสกลนคร
1992 องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย จังหวัดสกลนคร
1993 องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล จังหวัดสกลนคร
1994 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย จังหวัดสกลนคร
1995 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
1996 องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม จังหวัดสกลนคร
1997 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จังหวัดสกลนคร
1998 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จังหวัดสกลนคร
1999 องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง จังหวัดสกลนคร
2000 องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้ จังหวัดสกลนคร
2001 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเหนือ จังหวัดสกลนคร
2002 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด จังหวัดสกลนคร
2003 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว จังหวัดสกลนคร
2004 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง จังหวัดสกลนคร
2005 องค์การบริหารส่วนตำบลมาย จังหวัดสกลนคร
2006 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวั่ง จังหวัดสกลนคร
2007 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง จังหวัดสกลนคร
2008 องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม จังหวัดสกลนคร
2009 องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี จังหวัดสกลนคร
2010 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง จังหวัดสกลนคร
2011 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ จังหวัดสกลนคร
2012 องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา จังหวัดสกลนคร
2013 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้น จังหวัดสกลนคร
2014 องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว จังหวัดสกลนคร
2015 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา จังหวัดสกลนคร
2016 องค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้น จังหวัดสกลนคร
2017 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง จังหวัดสกลนคร
2018 องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน จังหวัดสกลนคร
2019 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ จังหวัดสกลนคร
2020 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม จังหวัดสกลนคร
2021 องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง จังหวัดสกลนคร
2022 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย จังหวัดสกลนคร
2023 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง จังหวัดสกลนคร
2024 องค์การบริหารส่วนตำบลขัวก่าย จังหวัดสกลนคร
2025 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ จังหวัดสกลนคร
2026 องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย จังหวัดสกลนคร
2027 องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ จังหวัดสกลนคร
2028 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ จังหวัดสกลนคร
2029 องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
2030 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จังหวัดสกลนคร
2031 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ จังหวัดสกลนคร
2032 องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง จังหวัดสกลนคร
2033 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว จังหวัดสกลนคร
2034 องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
2035 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ จังหวัดสกลนคร
2036 องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด จังหวัดสกลนคร
2037 องค์การบริหารส่วนตำบลตาลโกน จังหวัดสกลนคร
2038 องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง จังหวัดสกลนคร
2039 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล จังหวัดสกลนคร
2040 องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุทอง จังหวัดสกลนคร
2041 องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ จังหวัดสกลนคร
2042 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน จังหวัดสกลนคร
2043 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง จังหวัดสกลนคร
2044 องค์การบริหารส่วนตำบลแวง จังหวัดสกลนคร
2045 องค์การบริหารส่วนตำบลสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
2046 องค์การบริหารส่วนตำบลนาฮี จังหวัดสกลนคร
2047 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จังหวัดสกลนคร
2048 องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ จังหวัดสกลนคร
2049 เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
2050 เทศบาลตำบลธาตุนาเวง จังหวัดสกลนคร
2051 เทศบาลตำบลเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร
2052 เทศบาลตำบลดงมะไฟ จังหวัดสกลนคร
2053 เทศบาลตำบลท่าแร่ จังหวัดสกลนคร
2054 เทศบาลตำบลฮางโฮง จังหวัดสกลนคร
2055 เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง จังหวัดสกลนคร
2056 เทศบาลตำบลงิ้วด่อน จังหวัดสกลนคร
2057 เทศบาลตำบลหนองลาด จังหวัดสกลนคร
2058 เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ * จังหวัดสกลนคร
2059 เทศบาลตำบลตองโขบ จังหวัดสกลนคร
2060 เทศบาลตำบลกุดบาก จังหวัดสกลนคร
2061 เทศบาลตำบลกุดแฮด * จังหวัดสกลนคร
2062 เทศบาลตำบลกุดไห จังหวัดสกลนคร
2063 เทศบาลตำบลนาม่อง จังหวัดสกลนคร
2064 เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
2065 เทศบาลตำบลคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
2066 เทศบาลตำบลแพด จังหวัดสกลนคร
2067 เทศบาลตำบลบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
2068 เทศบาลตำบลห้วยหลัว จังหวัดสกลนคร
2069 เทศบาลตำบลพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
2070 เทศบาลตำบลพอกน้อย จังหวัดสกลนคร
2071 เทศบาลตำบลนาใน จังหวัดสกลนคร
2072 เทศบาลตำบลบัวสว่าง * จังหวัดสกลนคร
2073 เทศบาลตำบลวังยาง จังหวัดสกลนคร
2074 เทศบาลตำบลไร่ จังหวัดสกลนคร
2075 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ จังหวัดสกลนคร
2076 เทศบาลตำบลพรรณานคร * จังหวัดสกลนคร
2077 เทศบาลตำบลพังโคน จังหวัดสกลนคร
2078 เทศบาลตำบลไฮหย่อง จังหวัดสกลนคร
2079 เทศบาลตำบลแร่ จังหวัดสกลนคร
2080 เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา * จังหวัดสกลนคร
2081 เทศบาลตำบลนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
2082 เทศบาลตำบลเชียงสือ จังหวัดสกลนคร
2083 เทศบาลตำบลบ้านโพน จังหวัดสกลนคร
2084 เทศบาลตำบลโคกภู จังหวัดสกลนคร
2085 เทศบาลตำบลสร้างค้อ จังหวัดสกลนคร
2086 เทศบาลตำบลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
2087 เทศบาลตำบลหนองแวง จังหวัดสกลนคร
2088 เทศบาลตำบลนาซอ จังหวัดสกลนคร
2089 เทศบาลตำบลหนองสนม จังหวัดสกลนคร
2090 เทศบาลตำบลกุดเรือคำ จังหวัดสกลนคร
2091 เทศบาลตำบลคูสะคาม จังหวัดสกลนคร
2092 เทศบาลตำบลวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
2093 เทศบาลตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร
2094 เทศบาลตำบลคำบ่อ จังหวัดสกลนคร
2095 เทศบาลตำบลหนองลาด จังหวัดสกลนคร
2096 เทศบาลตำบลดอนเขือง จังหวัดสกลนคร
2097 เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
2098 เทศบาลตำบลบงใต้ จังหวัดสกลนคร
2099 เทศบาลตำบลพันนา จังหวัดสกลนคร
2100 เทศบาลตำบลบ้านต้าย จังหวัดสกลนคร
2101 เทศบาลตำบลหนองหลวง จังหวัดสกลนคร
2102 เทศบาลตำบลโคกสี จังหวัดสกลนคร
2103 เทศบาลตำบลส่องดาว จังหวัดสกลนคร
2104 เทศบาลตำบลท่าศิลา จังหวัดสกลนคร
2105 เทศบาลตำบลวัฒนา จังหวัดสกลนคร
2106 เทศบาลตำบลปทุมวาปี จังหวัดสกลนคร
2107 เทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง * จังหวัดสกลนคร
2108 เทศบาลตำบลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
2109 เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา จังหวัดสกลนคร
2110 เทศบาลตำบลบะหว้า จังหวัดสกลนคร
2111 เทศบาลตำบลโพนแพง จังหวัดสกลนคร
2112 เทศบาลตำบลวาใหญ่ จังหวัดสกลนคร
2113 เทศบาลตำบลท่าก้อน จังหวัดสกลนคร
2114 เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร
2115 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
2116 องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน จังหวัดสุรินทร์
2117 องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน จังหวัดสุรินทร์
2118 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน จังหวัดสุรินทร์
2119 องค์การบริหารส่วนตำบลแนงมุด จังหวัดสุรินทร์
2120 องค์การบริหารส่วนตำบลตากูก จังหวัดสุรินทร์
2121 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ จังหวัดสุรินทร์
2122 องค์การบริหารส่วนตำบลบึง จังหวัดสุรินทร์
2123 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง จังหวัดสุรินทร์
2124 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
2125 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง จังหวัดสุรินทร์
2126 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ จังหวัดสุรินทร์
2127 องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสุข จังหวัดสุรินทร์
2128 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง จังหวัดสุรินทร์
2129 องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มระวี จังหวัดสุรินทร์
2130 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท จังหวัดสุรินทร์
2131 องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้อง จังหวัดสุรินทร์
2132 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา จังหวัดสุรินทร์
2133 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบัว จังหวัดสุรินทร์
2134 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
2135 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ จังหวัดสุรินทร์
2136 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ จังหวัดสุรินทร์
2137 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
2138 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา จังหวัดสุรินทร์
2139 องค์การบริหารส่วนตำบลบะ จังหวัดสุรินทร์
2140 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวโคก จังหวัดสุรินทร์
2141 องค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพ จังหวัดสุรินทร์
2142 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนครก จังหวัดสุรินทร์
2143 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จังหวัดสุรินทร์
2144 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี จังหวัดสุรินทร์
2145 องค์การบริหารส่วนตำบลคำผง จังหวัดสุรินทร์
2146 องค์การบริหารส่วนตำบลโนน จังหวัดสุรินทร์
2147 องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง จังหวัดสุรินทร์
2148 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทพ จังหวัดสุรินทร์
2149 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง จังหวัดสุรินทร์
2150 องค์การบริหารส่วนตำบลจรัส จังหวัดสุรินทร์
2151 องค์การบริหารส่วนตำบลตาวัง จังหวัดสุรินทร์
2152 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
2153 องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา จังหวัดสุรินทร์
2154 องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน จังหวัดสุรินทร์
2155 องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน จังหวัดสุรินทร์
2156 องค์การบริหารส่วนตำบลกังแอน จังหวัดสุรินทร์
2157 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง จังหวัดสุรินทร์
2158 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จังหวัดสุรินทร์
2159 องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง จังหวัดสุรินทร์
2160 องค์การบริหารส่วนตำบลโชคนาสาม จังหวัดสุรินทร์
2161 องค์การบริหารส่วนตำบลตานี จังหวัดสุรินทร์
2162 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา จังหวัดสุรินทร์
2163 องค์การบริหารส่วนตำบลทมอ จังหวัดสุรินทร์
2164 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน จังหวัดสุรินทร์
2165 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร จังหวัดสุรินทร์
2166 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง จังหวัดสุรินทร์
2167 องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ จังหวัดสุรินทร์
2168 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทหนง จังหวัดสุรินทร์
2169 องค์การบริหารส่วนตำบลปรือ จังหวัดสุรินทร์
2170 องค์การบริหารส่วนตำบลไพล จังหวัดสุรินทร์
2171 องค์การบริหารส่วนตำบลสมุด จังหวัดสุรินทร์
2172 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ จังหวัดสุรินทร์
2173 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง จังหวัดสุรินทร์
2174 องค์การบริหารส่วนตำบลจีกแดก จังหวัดสุรินทร์
2175 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง จังหวัดสุรินทร์
2176 องค์การบริหารส่วนตำบลบักได จังหวัดสุรินทร์
2177 องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ จังหวัดสุรินทร์
2178 องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ จังหวัดสุรินทร์
2179 องค์การบริหารส่วนตำบลคอโด จังหวัดสุรินทร์
2180 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง จังหวัดสุรินทร์
2181 องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง จังหวัดสุรินทร์
2182 องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งใจ จังหวัดสุรินทร์
2183 องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง จังหวัดสุรินทร์
2184 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง จังหวัดสุรินทร์
2185 องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ จังหวัดสุรินทร์
2186 องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง จังหวัดสุรินทร์
2187 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี จังหวัดสุรินทร์
2188 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว จังหวัดสุรินทร์
2189 องค์การบริหารส่วนตำบลบุฤาษี จังหวัดสุรินทร์
2190 องค์การบริหารส่วนตำบลเพี้ยราม จังหวัดสุรินทร์
2191 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที จังหวัดสุรินทร์
2192 องค์การบริหารส่วนตำบลราม จังหวัดสุรินทร์
2193 องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได จังหวัดสุรินทร์
2194 องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย จังหวัดสุรินทร์
2195 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง จังหวัดสุรินทร์
2196 องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ จังหวัดสุรินทร์
2197 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดขาคีม จังหวัดสุรินทร์
2198 องค์การบริหารส่วนตำบลแก จังหวัดสุรินทร์
2199 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนแรด จังหวัดสุรินทร์
2200 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ จังหวัดสุรินทร์
2201 องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ จังหวัดสุรินทร์
2202 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว จังหวัดสุรินทร์
2203 องค์การบริหารส่วนตำบลเบิด จังหวัดสุรินทร์
2204 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ จังหวัดสุรินทร์
2205 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง จังหวัดสุรินทร์
2206 องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
2207 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวทอง จังหวัดสุรินทร์
2208 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน จังหวัดสุรินทร์
2209 องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ จังหวัดสุรินทร์
2210 องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย จังหวัดสุรินทร์
2211 องค์การบริหารส่วนตำบลตรำดม จังหวัดสุรินทร์
2212 องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน จังหวัดสุรินทร์
2213 องค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก จังหวัดสุรินทร์
2214 องค์การบริหารส่วนตำบลแจนแวน จังหวัดสุรินทร์
2215 องค์การบริหารส่วนตำบลณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
2216 องค์การบริหารส่วนตำบลตรวจ จังหวัดสุรินทร์
2217 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จังหวัดสุรินทร์
2218 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จังหวัดสุรินทร์
2219 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย จังหวัดสุรินทร์
2220 องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ จังหวัดสุรินทร์
2221 องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ จังหวัดสุรินทร์
2222 องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต จังหวัดสุรินทร์
2223 องค์การบริหารส่วนตำบลช่างปี่ จังหวัดสุรินทร์
2224 องค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร จังหวัดสุรินทร์
2225 องค์การบริหารส่วนตำบลตรึม จังหวัดสุรินทร์
2226 องค์การบริหารส่วนตำบลแตล จังหวัดสุรินทร์
2227 องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง จังหวัดสุรินทร์
2228 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง จังหวัดสุรินทร์
2229 องค์การบริหารส่วนตำบลระแงง จังหวัดสุรินทร์
2230 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขวาว จังหวัดสุรินทร์
2231 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จังหวัดสุรินทร์
2232 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก จังหวัดสุรินทร์
2233 องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน จังหวัดสุรินทร์
2234 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก จังหวัดสุรินทร์
2235 องค์การบริหารส่วนตำบลสนม จังหวัดสุรินทร์
2236 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระฆัง จังหวัดสุรินทร์
2237 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ จังหวัดสุรินทร์
2238 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว จังหวัดสุรินทร์
2239 องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม จังหวัดสุรินทร์
2240 องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแตก จังหวัดสุรินทร์
2241 องค์การบริหารส่วนตำบลคม จังหวัดสุรินทร์
2242 องค์การบริหารส่วนตำบลตาคง จังหวัดสุรินทร์
2243 องค์การบริหารส่วนตำบลตาตุม จังหวัดสุรินทร์
2244 องค์การบริหารส่วนตำบลทับทัน จังหวัดสุรินทร์
2245 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา จังหวัดสุรินทร์
2246 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ จังหวัดสุรินทร์
2247 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ จังหวัดสุรินทร์
2248 องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว จังหวัดสุรินทร์
2249 องค์การบริหารส่วนตำบลสะกาด จังหวัดสุรินทร์
2250 องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ จังหวัดสุรินทร์
2251 องค์การบริหารส่วนตำบลกระออม จังหวัดสุรินทร์
2252 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว จังหวัดสุรินทร์
2253 องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ จังหวัดสุรินทร์
2254 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จังหวัดสุรินทร์
2255 องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน จังหวัดสุรินทร์
2256 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
2257 องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ จังหวัดสุรินทร์
2258 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดสุรินทร์
2259 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮะ จังหวัดสุรินทร์
2260 เทศบาลตำบลกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
2261 เทศบาลตำบลเทศบาลโคกตะเคียน จังหวัดสุรินทร์
2262 เทศบาลตำบลเมืองที จังหวัดสุรินทร์
2263 เทศบาลตำบลจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
2264 เทศบาลตำบลกระหาด จังหวัดสุรินทร์
2265 เทศบาลตำบลบุแกรง จังหวัดสุรินทร์
2266 เทศบาลตำบลชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
2267 เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล * จังหวัดสุรินทร์
2268 เทศบาลตำบลสระขุด จังหวัดสุรินทร์
2269 เทศบาลตำบลยะวึก จังหวัดสุรินทร์
2270 เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ จังหวัดสุรินทร์
2271 เทศบาลตำบลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
2272 เทศบาลตำบลเมืองแก จังหวัดสุรินทร์
2273 เทศบาลตำบลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
2274 เทศบาลตำบลกังแอน จังหวัดสุรินทร์
2275 เทศบาลตำบลนิคมปราสาท จังหวัดสุรินทร์
2276 เทศบาลตำบลกันตวจระมวล จังหวัดสุรินทร์
2277 เทศบาลตำบลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
2278 เทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์ จังหวัดสุรินทร์
2279 เทศบาลตำบลศรีขรภูมิ * จังหวัดสุรินทร์
2280 เทศบาลตำบลผักไหม จังหวัดสุรินทร์
2281 เทศบาลตำบลสนม จังหวัดสุรินทร์
2282 เทศบาลตำบลแคน จังหวัดสุรินทร์
2283 เทศบาลตำบลสังขะ จังหวัดสุรินทร์
2284 เทศบาลตำบลสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
2285 เทศบาลตำบลหมื่นศรี จังหวัดสุรินทร์
2286 เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
2287 เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
2288 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
2289 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน จังหวัดหนองคาย
2290 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
2291 องค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า จังหวัดหนองคาย
2292 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จังหวัดหนองคาย
2293 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ จังหวัดหนองคาย
2294 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน จังหวัดหนองคาย
2295 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสา จังหวัดหนองคาย
2296 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง จังหวัดหนองคาย
2297 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี จังหวัดหนองคาย
2298 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง จังหวัดหนองคาย
2299 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง จังหวัดหนองคาย
2300 องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร จังหวัดหนองคาย
2301 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข จังหวัดหนองคาย
2302 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
2303 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จังหวัดหนองคาย
2304 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง จังหวัดหนองคาย
2305 องค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล จังหวัดหนองคาย
2306 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง จังหวัดหนองคาย
2307 องค์การบริหารส่วนตำบลเซิม จังหวัดหนองคาย
2308 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง จังหวัดหนองคาย
2309 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง จังหวัดหนองคาย
2310 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ จังหวัดหนองคาย
2311 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ จังหวัดหนองคาย
2312 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง จังหวัดหนองคาย
2313 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ จังหวัดหนองคาย
2314 องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน จังหวัดหนองคาย
2315 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวน จังหวัดหนองคาย
2316 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง(สองห้อง)* จังหวัดหนองคาย
2317 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี จังหวัดหนองคาย
2318 องค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย จังหวัดหนองคาย
2319 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ จังหวัดหนองคาย
2320 องค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม จังหวัดหนองคาย
2321 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทับไฮ จังหวัดหนองคาย
2322 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อน จังหวัดหนองคาย
2323 องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ จังหวัดหนองคาย
2324 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง จังหวัดหนองคาย
2325 องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
2326 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ จังหวัดหนองคาย
2327 องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท จังหวัดหนองคาย
2328 องค์การบริหารส่วนตำบลพานพร้าว จังหวัดหนองคาย
2329 องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง จังหวัดหนองคาย
2330 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง จังหวัดหนองคาย
2331 องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร จังหวัดหนองคาย
2332 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ จังหวัดหนองคาย
2333 องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว จังหวัดหนองคาย
2334 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จังหวัดหนองคาย
2335 องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง จังหวัดหนองคาย
2336 องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม จังหวัดหนองคาย
2337 เทศบาลตำบลเวียงคุก จังหวัดหนองคาย
2338 เทศบาลตำบลหนองสองห้อง จังหวัดหนองคาย
2339 เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย
2340 เทศบาลตำบลหาดคำ จังหวัดหนองคาย
2341 เทศบาลตำบลกวนวัน จังหวัดหนองคาย
2342 เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ จังหวัดหนองคาย
2343 เทศบาลตำบลปะโค จังหวัดหนองคาย
2344 เทศบาลตำบลวัดธาตุ จังหวัดหนองคาย
2345 เทศบาลตำบลเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
2346 เทศบาลตำบลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
2347 เทศบาลตำบลสร้างนางขาว จังหวัดหนองคาย
2348 เทศบาลตำบลโพนสา จังหวัดหนองคาย
2349 เทศบาลตำบลบ้านถ่อน จังหวัดหนองคาย
2350 เทศบาลตำบลกองนาง จังหวัดหนองคาย
2351 เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
2352 เทศบาลตำบลหนองปลาปาก จังหวัดหนองคาย
2353 เทศบาลตำบลสังคม จังหวัดหนองคาย
2354 เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
2355 เทศบาลเมืองท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
2356 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
2357 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ จังหวัดหนองบัวลำภู
2358 องค์การบริหารส่วนตำบลดงสวรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู
2359 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จังหวัดหนองบัวลำภู
2360 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
2361 องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู
2362 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพคีรี จังหวัดหนองบัวลำภู
2363 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก จังหวัดหนองบัวลำภู
2364 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหล่า จังหวัดหนองบัวลำภู
2365 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง จังหวัดหนองบัวลำภู
2366 องค์การบริหารส่วนตำบลวังปลาป้อม จังหวัดหนองบัวลำภู
2367 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดดู่ จังหวัดหนองบัวลำภู
2368 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง จังหวัดหนองบัวลำภู
2369 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ จังหวัดหนองบัวลำภู
2370 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จังหวัดหนองบัวลำภู
2371 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
2372 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น จังหวัดหนองบัวลำภู
2373 องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ จังหวัดหนองบัวลำภู
2374 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก จังหวัดหนองบัวลำภู
2375 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำไฮ จังหวัดหนองบัวลำภู
2376 องค์การบริหารส่วนตำบลนามะเฟือง จังหวัดหนองบัวลำภู
2377 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น จังหวัดหนองบัวลำภู
2378 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน จังหวัดหนองบัวลำภู
2379 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม จังหวัดหนองบัวลำภู
2380 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว จังหวัดหนองบัวลำภู
2381 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม จังหวัดหนองบัวลำภู
2382 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จังหวัดหนองบัวลำภู
2383 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ จังหวัดหนองบัวลำภู
2384 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสวรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู
2385 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า จังหวัดหนองบัวลำภู
2386 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา จังหวัดหนองบัวลำภู
2387 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน จังหวัดหนองบัวลำภู
2388 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง จังหวัดหนองบัวลำภู
2389 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก จังหวัดหนองบัวลำภู
2390 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง จังหวัดหนองบัวลำภู
2391 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ จังหวัดหนองบัวลำภู
2392 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
2393 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว จังหวัดหนองบัวลำภู
2394 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวใต้ จังหวัดหนองบัวลำภู
2395 องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม จังหวัดหนองบัวลำภู
2396 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง จังหวัดหนองบัวลำภู
2397 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ จังหวัดหนองบัวลำภู
2398 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี จังหวัดหนองบัวลำภู
2399 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก จังหวัดหนองบัวลำภู
2400 เทศบาลตำบลนาคำไฮ จังหวัดหนองบัวลำภู
2401 เทศบาลตำบลนามะเฟือง จังหวัดหนองบัวลำภู
2402 เทศบาลตำบลหัวนา จังหวัดหนองบัวลำภู
2403 เทศบาลตำบลกุดดู่ จังหวัดหนองบัวลำภู
2404 เทศบาลตำบลโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
2405 เทศบาลตำบลบ้านค้อ จังหวัดหนองบัวลำภู
2406 เทศบาลตำบลหนองเรือ จังหวัดหนองบัวลำภู
2407 เทศบาลตำบลกุดดินจี่ จังหวัดหนองบัวลำภู
2408 เทศบาลตำบลนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
2409 เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม * จังหวัดหนองบัวลำภู
2410 เทศบาลตำบลเก่ากลอย จังหวัดหนองบัวลำภู
2411 เทศบาลตำบลฝั่งแดง จังหวัดหนองบัวลำภู
2412 เทศบาลตำบลนาเหล่า จังหวัดหนองบัวลำภู
2413 เทศบาลตำบลยางหล่อ จังหวัดหนองบัวลำภู
2414 เทศบาลตำบลจอมทอง จังหวัดหนองบัวลำภู
2415 เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย จังหวัดหนองบัวลำภู
2416 เทศบาลตำบลโนนสะอาด จังหวัดหนองบัวลำภู
2417 เทศบาลตำบลหนองแก จังหวัดหนองบัวลำภู
2418 เทศบาลตำบลบ้านโคก จังหวัดหนองบัวลำภู
2419 เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
2420 เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดหนองบัวลำภู
2421 เทศบาลตำบลนาด่าน จังหวัดหนองบัวลำภู
2422 เทศบาลตำบลบุญทัน จังหวัดหนองบัวลำภู
2423 เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
2424 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
2425 องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว จังหวัดอำนาจเจริญ
2426 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสาร จังหวัดอำนาจเจริญ
2427 องค์การบริหารส่วนตำบลชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
2428 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อ จังหวัดอำนาจเจริญ
2429 องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน จังหวัดอำนาจเจริญ
2430 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า จังหวัดอำนาจเจริญ
2431 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม จังหวัดอำนาจเจริญ
2432 องค์การบริหารส่วนตำบลลือ จังหวัดอำนาจเจริญ
2433 องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน จังหวัดอำนาจเจริญ
2434 องค์การบริหารส่วนตำบลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
2435 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้กลอน จังหวัดอำนาจเจริญ
2436 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก จังหวัดอำนาจเจริญ
2437 องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ จังหวัดอำนาจเจริญ
2438 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย จังหวัดอำนาจเจริญ
2439 องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก จังหวัดอำนาจเจริญ
2440 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ จังหวัดอำนาจเจริญ
2441 องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ จังหวัดอำนาจเจริญ
2442 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปลีก จังหวัดอำนาจเจริญ
2443 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ จังหวัดอำนาจเจริญ
2444 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง จังหวัดอำนาจเจริญ
2445 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง จังหวัดอำนาจเจริญ
2446 องค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว จังหวัดอำนาจเจริญ
2447 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา จังหวัดอำนาจเจริญ
2448 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว จังหวัดอำนาจเจริญ
2449 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ จังหวัดอำนาจเจริญ
2450 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน จังหวัดอำนาจเจริญ
2451 องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง จังหวัดอำนาจเจริญ
2452 องค์การบริหารส่วนตำบลแมด จังหวัดอำนาจเจริญ
2453 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขี จังหวัดอำนาจเจริญ
2454 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง จังหวัดอำนาจเจริญ
2455 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จังหวัดอำนาจเจริญ
2456 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่สีสุก จังหวัดอำนาจเจริญ
2457 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามสี จังหวัดอำนาจเจริญ
2458 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จังหวัดอำนาจเจริญ
2459 องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ จังหวัดอำนาจเจริญ
2460 องค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่ จังหวัดอำนาจเจริญ
2461 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมืองน้อย จังหวัดอำนาจเจริญ
2462 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย จังหวัดอำนาจเจริญ
2463 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว จังหวัดอำนาจเจริญ
2464 เทศบาลตำบลนายม จังหวัดอำนาจเจริญ
2465 เทศบาลตำบลน้ำปลีก จังหวัดอำนาจเจริญ
2466 เทศบาลตำบลนาวัง จังหวัดอำนาจเจริญ
2467 เทศบาลตำบลไก่คำ จังหวัดอำนาจเจริญ
2468 เทศบาลตำบลนาหมอม้า จังหวัดอำนาจเจริญ
2469 เทศบาลตำบลเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
2470 เทศบาลตำบลสิริเสนางค์ * จังหวัดอำนาจเจริญ
2471 เทศบาลตำบลชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
2472 เทศบาลตำบลโคกก่ง จังหวัดอำนาจเจริญ
2473 เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา * จังหวัดอำนาจเจริญ
2474 เทศบาลตำบลนาป่าแซง จังหวัดอำนาจเจริญ
2475 เทศบาลตำบลหนองข่า จังหวัดอำนาจเจริญ
2476 เทศบาลตำบลห้วย จังหวัดอำนาจเจริญ
2477 เทศบาลตำบลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
2478 เทศบาลตำบลพระเหลา จังหวัดอำนาจเจริญ
2479 เทศบาลตำบลอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
2480 เทศบาลตำบลดงมะยาง จังหวัดอำนาจเจริญ
2481 เทศบาลตำบลเปือย จังหวัดอำนาจเจริญ
2482 เทศบาลตำบลสามหนอง จังหวัดอำนาจเจริญ
2483 เทศบาลตำบลโคกกลาง จังหวัดอำนาจเจริญ
2484 เทศบาลตำบลหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
2485 เทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
2486 เทศบาลตำบลเค็งใหญ่ จังหวัดอำนาจเจริญ
2487 เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
2488 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
2489 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
2490 องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง จังหวัดอุดรธานี
2491 องค์การบริหารส่วนตำบลตานเลียน จังหวัดอุดรธานี
2492 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ จังหวัดอุดรธานี
2493 องค์การบริหารส่วนตำบลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
2494 องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้ จังหวัดอุดรธานี
2495 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ จังหวัดอุดรธานี
2496 องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก จังหวัดอุดรธานี
2497 องค์การบริหารส่วนตำบลสีออ จังหวัดอุดรธานี
2498 องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ จังหวัดอุดรธานี
2499 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ จังหวัดอุดรธานี
2500 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ จังหวัดอุดรธานี
2501 องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ จังหวัดอุดรธานี
2502 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก จังหวัดอุดรธานี
2503 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
2504 องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง จังหวัดอุดรธานี
2505 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม จังหวัดอุดรธานี
2506 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแค จังหวัดอุดรธานี
2507 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง จังหวัดอุดรธานี
2508 องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว จังหวัดอุดรธานี
2509 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
2510 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหยวก จังหวัดอุดรธานี
2511 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ จังหวัดอุดรธานี
2512 องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี จังหวัดอุดรธานี
2513 องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม จังหวัดอุดรธานี
2514 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จังหวัดอุดรธานี
2515 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง จังหวัดอุดรธานี
2516 องค์การบริหารส่วนตำบลทมนางาม จังหวัดอุดรธานี
2517 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว จังหวัดอุดรธานี
2518 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรีสำราญ จังหวัดอุดรธานี
2519 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงศรี จังหวัดอุดรธานี
2520 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น จังหวัดอุดรธานี
2521 องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ จังหวัดอุดรธานี
2522 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ จังหวัดอุดรธานี
2523 องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม จังหวัดอุดรธานี
2524 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์ จังหวัดอุดรธานี
2525 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย จังหวัดอุดรธานี
2526 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
2527 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี
2528 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จังหวัดอุดรธานี
2529 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง จังหวัดอุดรธานี
2530 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง จังหวัดอุดรธานี
2531 องค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ จังหวัดอุดรธานี
2532 องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร จังหวัดอุดรธานี
2533 องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ จังหวัดอุดรธานี
2534 องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง จังหวัดอุดรธานี
2535 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง จังหวัดอุดรธานี
2536 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง จังหวัดอุดรธานี
2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ จังหวัดอุดรธานี
2538 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
2539 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน จังหวัดอุดรธานี
2540 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จังหวัดอุดรธานี
2541 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู จังหวัดอุดรธานี
2542 องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก จังหวัดอุดรธานี
2543 องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง จังหวัดอุดรธานี
2544 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด จังหวัดอุดรธานี
2545 องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน จังหวัดอุดรธานี
2546 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย จังหวัดอุดรธานี
2547 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย จังหวัดอุดรธานี
2548 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง จังหวัดอุดรธานี
2549 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง จังหวัดอุดรธานี
2550 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี จังหวัดอุดรธานี
2551 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง จังหวัดอุดรธานี
2552 องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห จังหวัดอุดรธานี
2553 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว จังหวัดอุดรธานี
2554 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ จังหวัดอุดรธานี
2555 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า จังหวัดอุดรธานี
2556 องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
2557 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างแป้น จังหวัดอุดรธานี
2558 องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า จังหวัดอุดรธานี
2559 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ จังหวัดอุดรธานี
2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จังหวัดอุดรธานี
2561 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี
2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน จังหวัดอุดรธานี
2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง จังหวัดอุดรธานี
2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า จังหวัดอุดรธานี
2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี จังหวัดอุดรธานี
2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์ จังหวัดอุดรธานี
2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง จังหวัดอุดรธานี
2568 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว จังหวัดอุดรธานี
2569 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น จังหวัดอุดรธานี
2570 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว จังหวัดอุดรธานี
2571 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ จังหวัดอุดรธานี
2572 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จังหวัดอุดรธานี
2573 องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น จังหวัดอุดรธานี
2574 องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง จังหวัดอุดรธานี
2575 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า จังหวัดอุดรธานี
2576 องค์การบริหารส่วนตำบลตาดทอง จังหวัดอุดรธานี
2577 องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง จังหวัดอุดรธานี
2578 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
2579 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียน จังหวัดอุดรธานี
2580 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา จังหวัดอุดรธานี
2581 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด จังหวัดอุดรธานี
2582 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม จังหวัดอุดรธานี
2583 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ่น จังหวัดอุดรธานี
2584 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ จังหวัดอุดรธานี
2585 องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า จังหวัดอุดรธานี
2586 องค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง จังหวัดอุดรธานี
2587 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง จังหวัดอุดรธานี
2588 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
2589 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก จังหวัดอุดรธานี
2590 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
2591 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา จังหวัดอุดรธานี
2592 องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จังหวัดอุดรธานี
2593 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จังหวัดอุดรธานี
2594 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว จังหวัดอุดรธานี
2595 องค์การบริหารส่วนตำบลสะแบง จังหวัดอุดรธานี
2596 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสระปลา จังหวัดอุดรธานี
2597 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
2598 เทศบาลตำบลเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
2599 เทศบาลตำบลบ้านธาตุ จังหวัดอุดรธานี
2600 เทศบาลตำบลหนองไผ่ จังหวัดอุดรธานี
2601 เทศบาลตำบลนาข่า จังหวัดอุดรธานี
2602 เทศบาลตำบลนิคมสงเคราะห์ จังหวัดอุดรธานี
2603 เทศบาลตำบลบ้านจั่น จังหวัดอุดรธานี
2604 เทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดอุดรธานี
2605 เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง จังหวัดอุดรธานี
2606 เทศบาลตำบลโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
2607 เทศบาลตำบลหนองแวงโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
2608 เทศบาลตำบลไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
2609 เทศบาลตำบลโพนสูง จังหวัดอุดรธานี
2610 เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม จังหวัดอุดรธานี
2611 เทศบาลตำบลกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
2612 เทศบาลตำบลเชียงเพ็ง จังหวัดอุดรธานี
2613 เทศบาลตำบลเมืองเพีย จังหวัดอุดรธานี
2614 เทศบาลตำบลตาลเลียน จังหวัดอุดรธานี
2615 เทศบาลตำบลสร้างก่อ จังหวัดอุดรธานี
2616 เทศบาลตำบลปะโค จังหวัดอุดรธานี
2617 เทศบาลตำบลยางชุม จังหวัดอุดรธานี
2618 เทศบาลตำบลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
2619 เทศบาลตำบลพันดอน จังหวัดอุดรธานี
2620 เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง จังหวัดอุดรธานี
2621 เทศบาลตำบลปะโค จังหวัดอุดรธานี
2622 เทศบาลตำบลเชียงแหว จังหวัดอุดรธานี
2623 เทศบาลตำบลหนองหว้า จังหวัดอุดรธานี
2624 เทศบาลตำบลกงพานพันดอน จังหวัดอุดรธานี
2625 เทศบาลตำบลแชแล จังหวัดอุดรธานี
2626 เทศบาลตำบลเวียงคำ จังหวัดอุดรธานี
2627 เทศบาลตำบลกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
2628 เทศบาลตำบลคอนสาย จังหวัดอุดรธานี
2629 เทศบาลตำบลทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
2630 เทศบาลตำบลทุ่งใหญ่ จังหวัดอุดรธานี
2631 เทศบาลตำบลนางัว จังหวัดอุดรธานี
2632 เทศบาลตำบลน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
2633 เทศบาลตำบลบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
2634 เทศบาลตำบลกลางใหญ่ จังหวัดอุดรธานี
2635 เทศบาลตำบลคำบง จังหวัดอุดรธานี
2636 เทศบาลตำบลบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี
2637 เทศบาลตำบลผาสุก จังหวัดอุดรธานี
2638 เทศบาลตำบลลำพันชาด จังหวัดอุดรธานี
2639 เทศบาลตำบลวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
2640 เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จังหวัดอุดรธานี
2641 เทศบาลตำบลบะยาว จังหวัดอุดรธานี
2642 เทศบาลตำบลศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
2643 เทศบาลตำบลหัวนาคำ จังหวัดอุดรธานี
2644 เทศบาลตำบลจำปี จังหวัดอุดรธานี
2645 เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง จังหวัดอุดรธานี
2646 เทศบาลตำบลสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
2647 เทศบาลตำบลบ้านยวด จังหวัดอุดรธานี
2648 เทศบาลตำบลบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี
2649 เทศบาลตำบลแสงสว่าง จังหวัดอุดรธานี
2650 เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดอุดรธานี
2651 เทศบาลตำบลหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
2652 เทศบาลตำบลภูผาแดง จังหวัดอุดรธานี
2653 เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ จังหวัดอุดรธานี
2654 เทศบาลตำบลโนนหวาย จังหวัดอุดรธานี
2655 เทศบาลตำบลอูบมุง จังหวัดอุดรธานี
2656 เทศบาลตำบลหนองบัวบาน จังหวัดอุดรธานี
2657 เทศบาลตำบลบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
2658 เทศบาลตำบลหนองเม็ก จังหวัดอุดรธานี
2659 เทศบาลตำบลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
2660 เทศบาลตำบลหนองไผ่ จังหวัดอุดรธานี
2661 เทศบาลตำบลโคกสูง จังหวัดอุดรธานี
2662 เทศบาลตำบลนายูง จังหวัดอุดรธานี
2663 เทศบาลตำบลโนนทอง จังหวัดอุดรธานี
2664 เทศบาลตำบลผักตบ จังหวัดอุดรธานี
2665 เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ จังหวัดอุดรธานี
2666 เทศบาลเมืองบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
2667 เทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี
2668 เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
2669 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
2670 องค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน จังหวัดอุบลราชธานี
2671 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง จังหวัดอุบลราชธานี
2672 องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
2673 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง จังหวัดอุบลราชธานี
2674 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ จังหวัดอุบลราชธานี
2675 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
2676 องค์การบริหารส่วนตำบลเจียด จังหวัดอุบลราชธานี
2677 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง จังหวัดอุบลราชธานี
2678 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม จังหวัดอุบลราชธานี
2679 องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี
2680 องค์การบริหารส่วนตำบลก่อเอ้ จังหวัดอุบลราชธานี
2681 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อทอง จังหวัดอุบลราชธานี
2682 องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน จังหวัดอุบลราชธานี
2683 องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ จังหวัดอุบลราชธานี
2684 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห จังหวัดอุบลราชธานี
2685 องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุน้อย จังหวัดอุบลราชธานี
2686 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี
2687 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง จังหวัดอุบลราชธานี
2688 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย จังหวัดอุบลราชธานี
2689 องค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก จังหวัดอุบลราชธานี
2690 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จังหวัดอุบลราชธานี
2691 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อ จังหวัดอุบลราชธานี
2692 องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ จังหวัดอุบลราชธานี
2693 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า จังหวัดอุบลราชธานี
2694 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน จังหวัดอุบลราชธานี
2695 องค์การบริหารส่วนตำบลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
2696 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง จังหวัดอุบลราชธานี
2697 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี
2698 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ จังหวัดอุบลราชธานี
2699 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง จังหวัดอุบลราชธานี
2700 องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี
2701 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
2702 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
2703 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง จังหวัดอุบลราชธานี
2704 องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง จังหวัดอุบลราชธานี
2705 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง จังหวัดอุบลราชธานี
2706 องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จังหวัดอุบลราชธานี
2707 องค์การบริหารส่วนตำบลตบหู จังหวัดอุบลราชธานี
2708 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ศรี จังหวัดอุบลราชธานี
2709 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง จังหวัดอุบลราชธานี
2710 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง จังหวัดอุบลราชธานี
2711 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี
2712 องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง จังหวัดอุบลราชธานี
2713 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี
2714 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม จังหวัดอุบลราชธานี
2715 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง จังหวัดอุบลราชธานี
2716 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช จังหวัดอุบลราชธานี
2717 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด จังหวัดอุบลราชธานี
2718 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จังหวัดอุบลราชธานี
2719 องค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน จังหวัดอุบลราชธานี
2720 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดยาลวน จังหวัดอุบลราชธานี
2721 องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร จังหวัดอุบลราชธานี
2722 องค์การบริหารส่วนตำบลเกษม จังหวัดอุบลราชธานี
2723 องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย จังหวัดอุบลราชธานี
2724 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาย จังหวัดอุบลราชธานี
2725 องค์การบริหารส่วนตำบลคำเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี
2726 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน จังหวัดอุบลราชธานี
2727 องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด จังหวัดอุบลราชธานี
2728 องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ จังหวัดอุบลราชธานี
2729 องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด จังหวัดอุบลราชธานี
2730 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำแข้ จังหวัดอุบลราชธานี
2731 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน จังหวัดอุบลราชธานี
2732 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม จังหวัดอุบลราชธานี
2733 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกุง จังหวัดอุบลราชธานี
2734 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง จังหวัดอุบลราชธานี
2735 องค์การบริหารส่วนตำบลเป้า จังหวัดอุบลราชธานี
2736 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ จังหวัดอุบลราชธานี
2737 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จังหวัดอุบลราชธานี
2738 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา จังหวัดอุบลราชธานี
2739 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง จังหวัดอุบลราชธานี
2740 องค์การบริหารส่วนตำบลคำหว้า จังหวัดอุบลราชธานี
2741 องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง จังหวัดอุบลราชธานี
2742 องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
2743 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จังหวัดอุบลราชธานี
2744 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
2745 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง จังหวัดอุบลราชธานี
2746 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ จังหวัดอุบลราชธานี
2747 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกชำแระ จังหวัดอุบลราชธานี
2748 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม จังหวัดอุบลราชธานี
2749 องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม จังหวัดอุบลราชธานี
2750 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม จังหวัดอุบลราชธานี
2751 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี
2752 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ จังหวัดอุบลราชธานี
2753 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม จังหวัดอุบลราชธานี
2754 องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ จังหวัดอุบลราชธานี
2755 องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง จังหวัดอุบลราชธานี
2756 องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน จังหวัดอุบลราชธานี
2757 องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
2758 องค์การบริหารส่วนตำบลพะลาน จังหวัดอุบลราชธานี
2759 องค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน จังหวัดอุบลราชธานี
2760 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี จังหวัดอุบลราชธานี
2761 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จังหวัดอุบลราชธานี
2762 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ จังหวัดอุบลราชธานี
2763 องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม จังหวัดอุบลราชธานี
2764 องค์การบริหารส่วนตำบลโดมประดิษฐ์ จังหวัดอุบลราชธานี
2765 องค์การบริหารส่วนตำบลบุเปือย จังหวัดอุบลราชธานี
2766 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง จังหวัดอุบลราชธานี
2767 องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี
2768 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ จังหวัดอุบลราชธานี
2769 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม จังหวัดอุบลราชธานี
2770 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด จังหวัดอุบลราชธานี
2771 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จังหวัดอุบลราชธานี
2772 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน จังหวัดอุบลราชธานี
2773 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า จังหวัดอุบลราชธานี
2774 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก จังหวัดอุบลราชธานี
2775 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล จังหวัดอุบลราชธานี
2776 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี
2777 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง จังหวัดอุบลราชธานี
2778 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง จังหวัดอุบลราชธานี
2779 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม จังหวัดอุบลราชธานี
2780 องค์การบริหารส่วนตำบลระเว จังหวัดอุบลราชธานี
2781 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใต้ จังหวัดอุบลราชธานี
2782 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี จังหวัดอุบลราชธานี
2783 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา จังหวัดอุบลราชธานี
2784 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
2785 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี
2786 องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน จังหวัดอุบลราชธานี
2787 องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี จังหวัดอุบลราชธานี
2788 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
2789 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่างาม จังหวัดอุบลราชธานี
2790 องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี
2791 องค์การบริหารส่วนตำบลเตย จังหวัดอุบลราชธานี
2792 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จังหวัดอุบลราชธานี
2793 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี
2794 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง จังหวัดอุบลราชธานี
2795 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
2796 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ จังหวัดอุบลราชธานี
2797 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม จังหวัดอุบลราชธานี
2798 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก จังหวัดอุบลราชธานี
2799 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี
2800 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
2801 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า จังหวัดอุบลราชธานี
2802 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง จังหวัดอุบลราชธานี
2803 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบก จังหวัดอุบลราชธานี
2804 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ จังหวัดอุบลราชธานี
2805 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด จังหวัดอุบลราชธานี
2806 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก จังหวัดอุบลราชธานี
2807 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว จังหวัดอุบลราชธานี
2808 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย จังหวัดอุบลราชธานี
2809 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน จังหวัดอุบลราชธานี
2810 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จังหวัดอุบลราชธานี
2811 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จังหวัดอุบลราชธานี
2812 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
2813 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จังหวัดอุบลราชธานี
2814 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง จังหวัดอุบลราชธานี
2815 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน จังหวัดอุบลราชธานี
2816 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จังหวัดอุบลราชธานี
2817 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี
2818 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง จังหวัดอุบลราชธานี
2819 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล จังหวัดอุบลราชธานี
2820 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง จังหวัดอุบลราชธานี
2821 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งกอก จังหวัดอุบลราชธานี
2822 องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล จังหวัดอุบลราชธานี
2823 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี
2824 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบ่าย จังหวัดอุบลราชธานี
2825 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ จังหวัดอุบลราชธานี
2826 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน จังหวัดอุบลราชธานี
2827 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย จังหวัดอุบลราชธานี
2828 องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน จังหวัดอุบลราชธานี
2829 องค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง จังหวัดอุบลราชธานี
2830 องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง จังหวัดอุบลราชธานี
2831 องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี
2832 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม จังหวัดอุบลราชธานี
2833 องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม จังหวัดอุบลราชธานี
2834 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อน้อย จังหวัดอุบลราชธานี
2835 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง จังหวัดอุบลราชธานี
2836 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง จังหวัดอุบลราชธานี
2837 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง จังหวัดอุบลราชธานี
2838 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น จังหวัดอุบลราชธานี
2839 องค์การบริหารส่วนตำบลบอน จังหวัดอุบลราชธานี
2840 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จังหวัดอุบลราชธานี
2841 องค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ จังหวัดอุบลราชธานี
2842 องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี
2843 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี
2844 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ จังหวัดอุบลราชธานี
2845 องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ จังหวัดอุบลราชธานี
2846 องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี
2847 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
2848 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก จังหวัดอุบลราชธานี
2849 เทศบาลตำบลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
2850 เทศบาลตำบลขามป้อม จังหวัดอุบลราชธานี
2851 เทศบาลตำบลหนองผือ จังหวัดอุบลราชธานี
2852 เทศบาลตำบลเทพวงศา * จังหวัดอุบลราชธานี
2853 เทศบาลตำบลหัวนา จังหวัดอุบลราชธานี
2854 เทศบาลตำบลหนองนกทา จังหวัดอุบลราชธานี
2855 เทศบาลตำบลเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
2856 เทศบาลตำบลบ้านกอก จังหวัดอุบลราชธานี
2857 เทศบาลตำบลห้วยเรือ จังหวัดอุบลราชธานี
2858 เทศบาลตำบลนาส่วง จังหวัดอุบลราชธานี
2859 เทศบาลตำบลบัวงาม จังหวัดอุบลราชธานี
2860 เทศบาลตำบลกุดประทาย จังหวัดอุบลราชธานี
2861 เทศบาลตำบลโพนงาม จังหวัดอุบลราชธานี
2862 เทศบาลตำบลปทุม จังหวัดอุบลราชธานี
2863 เทศบาลตำบลอุบล จังหวัดอุบลราชธานี
2864 เทศบาลตำบลขามใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี
2865 เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม* จังหวัดอุบลราชธานี
2866 เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
2867 เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
2868 เทศบาลตำบลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
2869 เทศบาลตำบลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
2870 เทศบาลตำบลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
2871 เทศบาลตำบลภูจองนายอย * จังหวัดอุบลราชธานี
2872 เทศบาลตำบลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
2873 เทศบาลตำบลสีวิเชียร จังหวัดอุบลราชธานี
2874 เทศบาลตำบลโซง จังหวัดอุบลราชธานี
2875 เทศบาลตำบลตาเกา จังหวัดอุบลราชธานี
2876 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก จังหวัดอุบลราชธานี
2877 เทศบาลตำบลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
2878 เทศบาลตำบลคอแลน จังหวัดอุบลราชธานี
2879 เทศบาลตำบลนาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี
2880 เทศบาลตำบลอ่างศิลา จังหวัดอุบลราชธานี
2881 เทศบาลตำบลกุดชมภู จังหวัดอุบลราชธานี
2882 เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
2883 เทศบาลตำบลโพธิ์ศรี จังหวัดอุบลราชธานี
2884 เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
2885 เทศบาลตำบลแสนสุข จังหวัดอุบลราชธานี
2886 เทศบาลตำบลห้วยขะยุง จังหวัดอุบลราชธานี
2887 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จังหวัดอุบลราชธานี
2888 เทศบาลตำบลคำขวาง จังหวัดอุบลราชธานี
2889 เทศบาลตำบลเมืองศรีไค จังหวัดอุบลราชธานี
2890 เทศบาลตำบลบุ่งไหม จังหวัดอุบลราชธานี
2891 เทศบาลตำบลธาตุ จังหวัดอุบลราชธานี
2892 เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
2893 เทศบาลตำบลท่าช้าง จังหวัดอุบลราชธานี
2894 เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง จังหวัดอุบลราชธานี
2895