หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565

[ ทั้งหมด   21 ก.ค. 2565   22 ก.ค. 2565   23 ก.ค. 2565   24 ก.ค. 2565   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 24 ก.ค. 2565

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 สื่อนวัตกรรมครู ภาษาไทย ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ (ท.7) อาคารอเนกประสงค์ 24 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 246 สื่อนวัตกรรมครู คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โดมฟุตซอล1 24 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 270 สื่อนวัตกรรมครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่กำหนดช่วงชั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด หอประชุมพระราชธรรมานุวัตร 24 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 256 สื่อนวัตกรรมครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (ท.8) อาคารอเนกประสงค์ (โดม) 24 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 252 สื่อนวัตกรรมครู สุขศึกษาและพลศึกษา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โดมฟุตซอล 2 24 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 266 สื่อนวัตกรรมครู ศิลปะ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม (ท.2) ใต้ถุนอาคาร 2 24 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
2 238 การร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ม.1-ม.6 เวทีลานสาเกต เวทีลานสาเกต 24 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
3 117 การประกวดรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.6 เวทีกลางบึงพลาญชัย เวทีกลางบึงพลาญชัย 24 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 072 จัดสวนถาดแห้ง ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โรงยิม 1 24 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
2 277 สื่อนวัตกรรมครู การงานอาชีพ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โดมฟุตซอล 2 24 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 087 การแสดงละครภาษาจีน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง (ท.1) อาคารอเนกประสงค์ 24 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
2 274 สื่อนวัตกรรมครู ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร (ท.4) อาคารธัมมปัญโญ ชั้น ใต้ถุนอาคาร ห้อง ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดป่าไรไร 24 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 275 สื่อนวัตกรรมครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่กำหนดช่วงชั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (ศูนย์ 1) อาคารอเนกประสงค์ (โดม) 24 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 235 สื่อนวัตกรรมครู ปฐมวัย ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน (ท.6) ใต้ถุนอาคาร 2 24 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.