หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565

[ ทั้งหมด   21 ก.ค. 2565   22 ก.ค. 2565   23 ก.ค. 2565   24 ก.ค. 2565   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 22 ก.ค. 2565

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 003 กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ (ท.7) ห้องประชุม 1 ชั้น 2 22 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
2 007 คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ (ท.7) อาคารสันติสามัคคี ชั้น 3 - 4 22 ก.ค. 2565 08.00 - 11.30
3 008 คัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ (ท.7) อาคารสันติสามัคคี ชั้น 3 - 4 22 ก.ค. 2565 12.30 - 15.30
4 240 โครงงานภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ (ท.7) อาคารอเนกประสงค์ 22 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 244 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โดมฟุตซอล1 22 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 257 โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด หอประชุมพระราชธรรมานุวัตร 21 ก.ค. 2565
22 ก.ค. 2565
08.00 เป็นต้นไป
2 258 โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด หอประชุมพระราชธรรมานุวัตร 22 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
3 262 ทักษะคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง (ท.1) อาคาร 1 พุทธรักษา ชั้น 1 ห้อง ศูนย์วิทยาศาสตร์ 1103 22 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
4 268 หุ่นยนต์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง (ท.1) อาคาร 3 อินทนิล ห้อง ประชุมม่วงขาว 22 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 251 โครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (ท.8) ใต้ถุนอาคารปทุมแก้ว 22 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
2 255 ตอบปัญหาคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (ท.8) อาคารอเนกประสงค์ (โดม) 22 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 249 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โดมฟุตซอล 2 22 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 263 โครงงานศิลปะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม (ท.2) ใต้ถุนอาคาร 2 22 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
2 109 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.1-ม.3 เวทีลานสาเกต เวทีลานสาเกต 22 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
3 114 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.6 เวทีกลางบึงพลาญชัย เวทีกลางบึงพลาญชัย 22 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
4 101 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง (ท.1) ลานโดมระหว่างอาคารอินทนิลกับอาคารนิลุบล 22 ก.ค. 2565 08.00 - 12.00
5 102 วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง (ท.1) ลานโดมระหว่างอาคารอินทนิลกับอาคารนิลุบล 22 ก.ค. 2565 12.30 - 16.30

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 076 โครงงานการงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โดมฟุตซอล2 22 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
2 064 การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โรงยิมตะกร้อ 22 ก.ค. 2565 08.00 - 12.00
3 070 การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โรงยิม 1 22 ก.ค. 2565 08.00 - 12.00
4 067 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โรงยิม 2 22 ก.ค. 2565 08.00 - 12.00
5 060 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) ใต้ถุนอาคารมัธยม 22 ก.ค. 2565 08.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 079 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร (ท.4) อาคารสุจิณโณ ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 22 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
2 082 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร (ท.4) อาคารสุจิณโณ ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องอนุบาล 1 22 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
3 085 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง (ท.1) อาคารอเนกประสงค์ 22 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
4 272 โครงงานภาษาต่างประเทศ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร (ท.4) อาคารธัมมปัญโญ ชั้น ใต้ถุนอาคาร ห้อง ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร 22 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 212 เดินตัวหนอน ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน (ท.6) ใต้ถุนอาคาร 2 22 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
2 221 เริงเล่นเต้นแดนเซอร์ ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน (ท.6) อาคารอเนกประสงค์ 22 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.