หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565

[ ทั้งหมด   21 ก.ค. 2565   22 ก.ค. 2565   23 ก.ค. 2565   24 ก.ค. 2565   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 23 ก.ค. 2565

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 004 กล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ (ท.7) ห้องประชุม 1 ชั้น 2 23 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
2 241 โครงงานภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ (ท.7) อาคารอเนกประสงค์ 23 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 245 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โดมฟุตซอล1 23 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 259 โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด หอประชุมพระราชธรรมานุวัตร 23 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
2 264 ทักษะคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง (ท.1) อาคาร 1 พุทธรักษา ชั้น 1 ห้อง ศูนย์วิทยาศาสตร์ 1103 23 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
3 269 หุ่นยนต์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง (ท.1) อาคาร 3 อินทนิล ห้อง ประชุมม่วงขาว 23 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 253 โครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (ท.8) อาคารอเนกประสงค์ (โดม) 23 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 250 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โดมฟุตซอล 2 23 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 โครงงานศิลปะ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม (ท.2) ใต้ถุนอาคาร 2 23 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
2 237 การร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ป.1-ป.6 เวทีลานสาเกต เวทีลานสาเกต 23 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
3 116 การประกวดรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 เวทีกลางบึงพลาญชัย เวทีกลางบึงพลาญชัย 23 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 077 โครงงานการงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โดมฟุตซอล2 23 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
2 065 การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โรงยิมตะกร้อ 23 ก.ค. 2565 08.00 - 12.00
3 071 การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โรงยิม 1 23 ก.ค. 2565 08.00 - 12.00
4 068 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โรงยิม 2 23 ก.ค. 2565 08.00 - 12.00
5 061 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) ใต้ถุนอาคารมัธยม 23 ก.ค. 2565 08.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 080 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร (ท.4) อาคารสุจิณโณ ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 23 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
2 083 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร (ท.4) อาคารสุจิณโณ ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องอนุบาล 1 23 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
3 086 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง (ท.1) อาคารอเนกประสงค์ 23 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
4 273 โครงงานภาษาต่างประเทศ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร (ท.4) อาคารธัมมปัญโญ ชั้น ใต้ถุนอาคาร ห้อง ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร 23 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 210 ตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (ศูนย์ 2) อาคารอนุบาล 23 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
2 209 ฮูลาฮูป ประกอบเพลง ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน (ท.6) อาคารอเนกประสงค์ค์ 23 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.