หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565

[ ทั้งหมด   21 ก.ค. 2565   22 ก.ค. 2565   23 ก.ค. 2565   24 ก.ค. 2565   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ (ท.7) ห้องประชุม 1 ชั้น 2 21 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
2 003 กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ (ท.7) ห้องประชุม 1 ชั้น 2 22 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
3 004 กล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ (ท.7) ห้องประชุม 1 ชั้น 2 23 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
4 005 คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ (ท.7) อาคารสันติสามัคคี ชั้น 3 - 4 21 ก.ค. 2565 08.00 - 11.30
5 006 คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ (ท.7) อาคารสันติสามัคคี ชั้น 3 - 4 21 ก.ค. 2565 12.30 - 15.30
6 007 คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ (ท.7) อาคารสันติสามัคคี ชั้น 3 - 4 22 ก.ค. 2565 08.00 - 11.30
7 008 คัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ (ท.7) อาคารสันติสามัคคี ชั้น 3 - 4 22 ก.ค. 2565 12.30 - 15.30
8 239 โครงงานภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ (ท.7) อาคารอเนกประสงค์ 21 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
9 240 โครงงานภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ (ท.7) อาคารอเนกประสงค์ 22 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
10 241 โครงงานภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ (ท.7) อาคารอเนกประสงค์ 23 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
11 243 สื่อนวัตกรรมครู ภาษาไทย ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ (ท.7) อาคารอเนกประสงค์ 24 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 242 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โดมฟุตซอล1 21 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
2 244 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โดมฟุตซอล1 22 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
3 245 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โดมฟุตซอล1 23 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
4 246 สื่อนวัตกรรมครู คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โดมฟุตซอล1 24 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 257 โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด หอประชุมพระราชธรรมานุวัตร 21 ก.ค. 2565
22 ก.ค. 2565
08.00 เป็นต้นไป
2 258 โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด หอประชุมพระราชธรรมานุวัตร 22 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
3 259 โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด หอประชุมพระราชธรรมานุวัตร 23 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
4 261 ทักษะคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง (ท.1) อาคาร 1 พุทธรักษา ชั้น 1 ห้อง ศูนย์วิทยาศาสตร์ 1103 21 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
5 262 ทักษะคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง (ท.1) อาคาร 1 พุทธรักษา ชั้น 1 ห้อง ศูนย์วิทยาศาสตร์ 1103 22 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
6 264 ทักษะคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง (ท.1) อาคาร 1 พุทธรักษา ชั้น 1 ห้อง ศูนย์วิทยาศาสตร์ 1103 23 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
7 267 หุ่นยนต์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง (ท.1) อาคาร 3 อินทนิล ห้อง ประชุมม่วงขาว 21 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
8 268 หุ่นยนต์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง (ท.1) อาคาร 3 อินทนิล ห้อง ประชุมม่วงขาว 22 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
9 269 หุ่นยนต์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง (ท.1) อาคาร 3 อินทนิล ห้อง ประชุมม่วงขาว 23 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
10 270 สื่อนวัตกรรมครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่กำหนดช่วงชั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด หอประชุมพระราชธรรมานุวัตร 24 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 248 โครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (ท.8) ใต้ถุนอาคารปทุมแก้ว 21 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
2 251 โครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (ท.8) ใต้ถุนอาคารปทุมแก้ว 22 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
3 253 โครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (ท.8) อาคารอเนกประสงค์ (โดม) 23 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
4 254 ตอบปัญหาคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (ท.8) อาคารอเนกประสงค์ (โดม) 21 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
5 255 ตอบปัญหาคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (ท.8) อาคารอเนกประสงค์ (โดม) 22 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
6 256 สื่อนวัตกรรมครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (ท.8) อาคารอเนกประสงค์ (โดม) 24 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 247 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โดมฟุตซอล 2 21 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
2 249 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โดมฟุตซอล 2 22 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
3 250 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โดมฟุตซอล 2 23 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
4 252 สื่อนวัตกรรมครู สุขศึกษาและพลศึกษา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โดมฟุตซอล 2 24 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 โครงงานศิลปะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม (ท.2) ใต้ถุนอาคาร 2 21 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
2 263 โครงงานศิลปะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม (ท.2) ใต้ถุนอาคาร 2 22 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
3 265 โครงงานศิลปะ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม (ท.2) ใต้ถุนอาคาร 2 23 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
4 266 สื่อนวัตกรรมครู ศิลปะ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม (ท.2) ใต้ถุนอาคาร 2 24 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
5 106 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ป.4-ป.6 เวทีลานสาเกต เวทีลานสาเกต 21 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
6 109 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.1-ม.3 เวทีลานสาเกต เวทีลานสาเกต 22 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
7 222 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.4-ม.6 เวทีลานสาเกต เวทีลานสาเกต 21 ก.ค. 2565 12.30 เป็นต้นไป
8 237 การร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ป.1-ป.6 เวทีลานสาเกต เวทีลานสาเกต 23 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
9 238 การร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ม.1-ม.6 เวทีลานสาเกต เวทีลานสาเกต 24 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
10 116 การประกวดรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 เวทีกลางบึงพลาญชัย เวทีกลางบึงพลาญชัย 23 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
11 117 การประกวดรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.6 เวทีกลางบึงพลาญชัย เวทีกลางบึงพลาญชัย 24 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
12 113 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 เวทีกลางบึงพลาญชัย เวทีกลางบึงพลาญชัย 21 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
13 114 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.6 เวทีกลางบึงพลาญชัย เวทีกลางบึงพลาญชัย 22 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
14 099 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง (ท.1) ลานโดมระหว่างอาคารอินทนิลกับอาคารนิลุบล 21 ก.ค. 2565 08.00 - 12.00
15 100 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง (ท.1) ลานโดมระหว่างอาคารอินทนิลกับอาคารนิลุบล 21 ก.ค. 2565 12.30 - 16.30
16 101 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง (ท.1) ลานโดมระหว่างอาคารอินทนิลกับอาคารนิลุบล 22 ก.ค. 2565 08.00 - 12.00
17 102 วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง (ท.1) ลานโดมระหว่างอาคารอินทนิลกับอาคารนิลุบล 22 ก.ค. 2565 12.30 - 16.30

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 075 โครงงานการงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โดมฟุตซอล2 21 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
2 076 โครงงานการงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โดมฟุตซอล2 22 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
3 077 โครงงานการงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โดมฟุตซอล2 23 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
4 063 การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โรงยิมตะกร้อ 21 ก.ค. 2565 08.00 - 12.00
5 064 การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โรงยิมตะกร้อ 22 ก.ค. 2565 08.00 - 12.00
6 065 การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โรงยิมตะกร้อ 23 ก.ค. 2565 08.00 - 12.00
7 069 การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โรงยิม 1 21 ก.ค. 2565 08.00 - 12.00
8 070 การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โรงยิม 1 22 ก.ค. 2565 08.00 - 12.00
9 071 การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โรงยิม 1 23 ก.ค. 2565 08.00 - 12.00
10 066 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โรงยิม 2 21 ก.ค. 2565 08.00 - 12.00
11 067 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โรงยิม 2 22 ก.ค. 2565 08.00 - 12.00
12 068 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โรงยิม 2 23 ก.ค. 2565 08.00 - 12.00
13 059 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) ใต้ถุนอาคารมัธยม 21 ก.ค. 2565 08.00 - 12.00
14 060 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) ใต้ถุนอาคารมัธยม 22 ก.ค. 2565 08.00 - 12.00
15 061 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) ใต้ถุนอาคารมัธยม 23 ก.ค. 2565 08.00 - 12.00
16 072 จัดสวนถาดแห้ง ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โรงยิม 1 24 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
17 277 สื่อนวัตกรรมครู การงานอาชีพ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โดมฟุตซอล 2 24 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 078 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร (ท.4) อาคารสุจิณโณ ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 21 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
2 079 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร (ท.4) อาคารสุจิณโณ ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 22 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
3 080 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร (ท.4) อาคารสุจิณโณ ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 23 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
4 081 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร (ท.4) อาคารสุจิณโณ ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องอนุบาล 1 21 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
5 082 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร (ท.4) อาคารสุจิณโณ ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องอนุบาล 1 22 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
6 083 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร (ท.4) อาคารสุจิณโณ ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องอนุบาล 1 23 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
7 084 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง (ท.1) อาคารอเนกประสงค์ 21 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
8 085 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง (ท.1) อาคารอเนกประสงค์ 22 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
9 086 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง (ท.1) อาคารอเนกประสงค์ 23 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
10 087 การแสดงละครภาษาจีน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง (ท.1) อาคารอเนกประสงค์ 24 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
11 271 โครงงานภาษาต่างประเทศ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร (ท.4) อาคารธัมมปัญโญ ชั้น ใต้ถุนอาคาร ห้อง ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร 21 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
12 272 โครงงานภาษาต่างประเทศ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร (ท.4) อาคารธัมมปัญโญ ชั้น ใต้ถุนอาคาร ห้อง ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร 22 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
13 273 โครงงานภาษาต่างประเทศ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร (ท.4) อาคารธัมมปัญโญ ชั้น ใต้ถุนอาคาร ห้อง ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร 23 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
14 274 สื่อนวัตกรรมครู ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร (ท.4) อาคารธัมมปัญโญ ชั้น ใต้ถุนอาคาร ห้อง ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดป่าไรไร 24 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 275 สื่อนวัตกรรมครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่กำหนดช่วงชั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (ศูนย์ 1) อาคารอเนกประสงค์ (โดม) 24 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 276 โครงงาน ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน (ท.6) ใต้ถุนอาคาร 2 21 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
2 236 วาดภาพระบายสี ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน (ท.6) อาคารอเนกประสงค์ 21 ก.ค. 2565 08.00 - 12.00
3 230 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (ศูนย์ 2) อาคารอนุบาล 21 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
4 212 เดินตัวหนอน ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน (ท.6) ใต้ถุนอาคาร 2 22 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
5 221 เริงเล่นเต้นแดนเซอร์ ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน (ท.6) อาคารอเนกประสงค์ 22 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
6 210 ตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (ศูนย์ 2) อาคารอนุบาล 23 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
7 209 ฮูลาฮูป ประกอบเพลง ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน (ท.6) อาคารอเนกประสงค์ค์ 23 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
8 235 สื่อนวัตกรรมครู ปฐมวัย ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน (ท.6) ใต้ถุนอาคาร 2 24 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.