หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565

[ ทั้งหมด   21 ก.ค. 2565   22 ก.ค. 2565   23 ก.ค. 2565   24 ก.ค. 2565   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 21 ก.ค. 2565

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ (ท.7) ห้องประชุม 1 ชั้น 2 21 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
2 005 คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ (ท.7) อาคารสันติสามัคคี ชั้น 3 - 4 21 ก.ค. 2565 08.00 - 11.30
3 006 คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ (ท.7) อาคารสันติสามัคคี ชั้น 3 - 4 21 ก.ค. 2565 12.30 - 15.30
4 239 โครงงานภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ (ท.7) อาคารอเนกประสงค์ 21 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 242 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โดมฟุตซอล1 21 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 257 โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด หอประชุมพระราชธรรมานุวัตร 21 ก.ค. 2565
22 ก.ค. 2565
08.00 เป็นต้นไป
2 261 ทักษะคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง (ท.1) อาคาร 1 พุทธรักษา ชั้น 1 ห้อง ศูนย์วิทยาศาสตร์ 1103 21 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
3 267 หุ่นยนต์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง (ท.1) อาคาร 3 อินทนิล ห้อง ประชุมม่วงขาว 21 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 248 โครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (ท.8) ใต้ถุนอาคารปทุมแก้ว 21 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
2 254 ตอบปัญหาคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (ท.8) อาคารอเนกประสงค์ (โดม) 21 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 247 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โดมฟุตซอล 2 21 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 โครงงานศิลปะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม (ท.2) ใต้ถุนอาคาร 2 21 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
2 106 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ป.4-ป.6 เวทีลานสาเกต เวทีลานสาเกต 21 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
3 222 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.4-ม.6 เวทีลานสาเกต เวทีลานสาเกต 21 ก.ค. 2565 12.30 เป็นต้นไป
4 113 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 เวทีกลางบึงพลาญชัย เวทีกลางบึงพลาญชัย 21 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
5 099 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง (ท.1) ลานโดมระหว่างอาคารอินทนิลกับอาคารนิลุบล 21 ก.ค. 2565 08.00 - 12.00
6 100 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง (ท.1) ลานโดมระหว่างอาคารอินทนิลกับอาคารนิลุบล 21 ก.ค. 2565 12.30 - 16.30

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 075 โครงงานการงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โดมฟุตซอล2 21 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
2 063 การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โรงยิมตะกร้อ 21 ก.ค. 2565 08.00 - 12.00
3 069 การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โรงยิม 1 21 ก.ค. 2565 08.00 - 12.00
4 066 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โรงยิม 2 21 ก.ค. 2565 08.00 - 12.00
5 059 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) ใต้ถุนอาคารมัธยม 21 ก.ค. 2565 08.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 078 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร (ท.4) อาคารสุจิณโณ ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 21 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
2 081 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร (ท.4) อาคารสุจิณโณ ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องอนุบาล 1 21 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
3 084 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง (ท.1) อาคารอเนกประสงค์ 21 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
4 271 โครงงานภาษาต่างประเทศ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร (ท.4) อาคารธัมมปัญโญ ชั้น ใต้ถุนอาคาร ห้อง ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร 21 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 276 โครงงาน ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน (ท.6) ใต้ถุนอาคาร 2 21 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป
2 236 วาดภาพระบายสี ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน (ท.6) อาคารอเนกประสงค์ 21 ก.ค. 2565 08.00 - 12.00
3 230 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (ศูนย์ 2) อาคารอนุบาล 21 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.