หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวน้ำฝน ปามาฆัง ครู โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
2 นางสาวณิชาภัทร พิสิฐปัญญาพงศ์ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
3 นายณัฐวุฒิ วินทะไชย ครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
4 นางเบญจรัตน์ รุจิเวชวงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
5 นางสาววรางคณา แต้มพรมรินทร์ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
6 นางสาวปวริศา ถิรธนเดชโภคิน ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
7 นายสุพล งามแก้ว ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
8 นางสาวฉัตรวดี สิมมาลา ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
9 นางสาวณปภัช สุวิสอน ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
10 นางจุฬาลักษณ์ เวียงสมุทร ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
11 นางอุดมลักษณ์ ทองโคตร ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
12 นางบุญประคอง วงศ์สมบัติ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
13 นางสาวนิตยา บูรณะอุดม ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
14 นางชัญญานุช นิลผาย ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
15 นางสาวจิราพร จุฬุพงศ์ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
16 นางจิรพรรณ เกลาเกลี้ยง ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
17 นางนันทกา ภูผา นักวิชาการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ้ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
18 นางทวิชา ปรเมษฐ์วรางกูร ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
19 นางจตุพร คำสวาสดิ์ ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
20 นางดรรชนีย์ จันทร์ถอด ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
21 นายนิวัฒน์ ตีทอง ครู โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
22 นางสาวกัลยกร ศรีจัดการ ครู โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
23 นางสาวนัทยา เพียรใจ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
24 นางเบญจรัตน์ รุจิเวชวงษ์ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
25 นางกรองแก้ว ศิรินคร ครู โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
26 นางรำไพพรรณ เวียงสมุทร ครู โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
27 นางนันทิยา โพธิ์อำพล ครู โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
28 นางสาวศิริญา โทวรรณา ครู โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
29 นางยุพาวดี ญาณสาร ครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
30 นางชญานิศา ประชาโชติ ครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
31 นางวิลาวัลย์ พะนิจรัมย์ ครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
32 นางสาววลัย มุริกานนท์ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
33 นางสาวสุดารัตน์ ดรุณพันธ์ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
34 นางเพ็ญศรี ไชยยศ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
35 นางจิราภรณ์ ประดับพันธ์ ครู โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
36 นางสาวปภาวดี โพธิสาร ครู โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
37 นางสุภาพร สมเพชร ครู โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
38 นางสาวลักขณา ลามี ครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
39 นางพัชราภรณ์ พันธุโพธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
40 นายณัฐพศิน นิลผายปพัฒน์ ครู โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
41 นางอภิชญา คำดำ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
42 นางรัชนีย์ บัวนิล ครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
43 นางลภัสวรณัน เขียวสนั่น ครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
44 นางสาวศรสวรรค์ ศรีเรือง ครู โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
45 นางสุกัญญา นาเมืองรักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
46 นางสาวสมจิต แสนศรี ครู โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
47 นางสาวนุสรา สดมพฤกษ์ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
48 นางพัชราภา แสงทอง ครู โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
49 นางนัทฏิฎา สิทธิเสนา ครูู โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
50 นางสาวนพรัตน์ เขียวสมุทร ครู โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
51 นางบุณฑริกา เผ่าภูธร ครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
52 นางสาวศศิธร นิลผาย ครู โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
53 นางสาวอารุญ เวียงผดุง ครู โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
54 นายเอกรินทร์ สานุจิตร ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
55 นางสาวฉัตรวดี สิมมาลา ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
56 นางจิรพรรณ เกลาเกลี้ยง ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
57 นางสาวณปภัช สุวิสอน ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
58 นางสาวนิตยา บูรณะอุดม ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
59 นางชัญญานุช นิลผาย ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
60 นางจุฬาลักษณ์ เวียงสมุทร ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
61 นางชวัลนุช ครองสนั่น ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
62 นางอุดมลักษณ์ ทองโคตร ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
63 นายสุพล งามแก้ว ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
64 นางสาวจิราพร จุฬุพงศ์ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
65 นางอังคะณา มาตมูล ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
66 นางบุญประครอง วงศ์สมบัติ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
67 นายธงชัย ต้นทัพไทย ครู โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
68 นายอัษฎางค์ โสมโสภา ครู โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
69 นายนิรันดร์ ปาปะโข ครู โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
70 นางรุ่งรัชนี ยศอุบล ครู โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
71 นางสาวเบญจมาพร เพ็งอารีย์ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
72 นางสาวศันสนา วันชูเชิด ครู โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
73 นางจุฬารัตน์ มีหลง ครู โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
74 นายพิทักษ์ น้อยอามาตย์ ครู โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
75 นางทอรุ้ง เกื้อกูล ครู โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
76 นางสาวธันยา นิลผาย ครู โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
77 นายณัฐพล หงทะนี ครู โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
78 นางสาวนิสารัตน์ รอดปรุง ครู โรงเรียนทศบาลวัดเวฬุวัน คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
79 นางยุภา พลเยี่ยม ครู โรงเรียนทศบาลวัดเวฬุวัน คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
80 นางสาวธวัลรัตน์ มงคลลัภย์ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
81 นายทศพล คำดำ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
82 นางสาวจิราพร นิลพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
83 นายสุพรม เอกวงษา ครู โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
84 นายโชคชัย มงคลชู ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
85 นายวีระโชค วิเศษดอนหวาย ครู โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
86 นางณปภัช ลิ้มพงศ์ธร ครู โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
87 นางมนัดดา มุทนาเวช ครู โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
88 นางสาวสมจิตร์ หวังทรัพย์ทวี ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
89 นางเมธาวี แสนปาง ครู โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
90 นางสาวจุฬาพรรณ เค้าคำ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
91 นางรุจาภา พระแท่น ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
92 นางสาวณิชากร คำอาษา ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
93 นางธันยมัย อาจหาญ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
94 นางสาวสุธิดา อาษา ครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
95 นางสาววศยา เอกวิลัย ครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
96 Mr. Talla David Ngong ครู โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
97 นางสาวปัญชลิกา ศรีถาวร ครู โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
98 Miss Yao Youyin ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
99 นางสุขุมาล พันโนลาด ครู โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
100 นางสุภาวดี นรชาญ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
101 นางรัมภาพร ศรีสุข ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
102 นางสมพร หาญชนะ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
103 Miss Yivisi Edisa ครู โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
104 นายปรีชา ศรีระวรรณ์ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
105 นางสาววรางคณา แต้มพรมรินทร์ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
106 นางสาวกุลณัฐ ใจเมตตา ครู โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
107 นางตรีทิพย์นิภา รัตนอนุชาติกมล ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
108 นายปิยวัฒน์ พงศ์วัฑฒนรักษ์ ครู โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
109 นางสาวพิมพัชรา ผิวขาว ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
110 นางสาวสุดารัตน์ พลอาจ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
111 Miss.Deng Pingping ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
112 Miss.Zhang Bingyan ครู โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
113 Miss.Du Jinglexing ครู โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
114 Miss. Wang Yang ครู โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
115 Miss. Han Bei. ครู โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
116 นางสาวนภาพร ภูถมทอง ครู คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
117 นางธัญนาถ ลาภะมูล ครู โรงเรียนวัดราษฎรอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
118 นางสาววรัญญา สวัสดิ์แวงควง ครู โรงเเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
119 นางชลาธร ดวงประทุม ครู โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
120 นางสาววิไลวรรณ จอมคำสิงห์ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
121 นางรวีวรรณ ยงทวี ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
122 นางสุดาพร พงษ์เฉย ครู โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
123 นางสาวธนาภรณ์ ผิวงาม ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
124 นางริสา ชูช่วยสุวรรณ ครู โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
125 นางจุฑามาศ วิลัยพิศ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
126 นางสาวฐิตารีย์ ตรีเหรา ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
127 นางจงกล โพธิ์แก้ว ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
128 นางสาวสุธาทิพย์ สัตยาวิรุทธ์ ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
129 นางณิชาภัทร ภูพาดพลอย ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
130 นางสาวจิราภรณ์ บุญสอน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
131 นางสาวนภัสสร ศรีศิริ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
132 นางสาววิไลลักษณ์ ชุมสิงห์ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
133 นางสาววรางคณา ลำพาย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
134 นางสาวกาญจนา ราญมีชัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
135 นางสาวชลดา พรานเนื้อ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
136 นายศุภกิตติ์ พันธ์หินกอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
137 นางสาวปาณิศา สมาธิ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
138 นางสาวสุภาวดี จันธิราช นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
139 นางสาวสุพรรษา ไชยพล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
140 นางสาวรุ้งนภา โกสัตถา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
141 นางสาวสุพัตรา สีกรม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
142 นางสาววรินธร บัวหอม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
143 นางสาววรัญญา จันลาภา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
144 นางสาวอังศนา อะวะดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
145 นางสาวอนงค์ลักษณ์ หารโสด นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
146 นางสาวชลธิชา จักรเปี้ย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
147 นางสาวทิพากร อุทัยดา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
148 นางสาววราภรณ์ ประทุมมา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
149 นางสาวสุปราณี สิงบุดดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
150 นางสาวทิพย์พิมล ไกรราช นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
151 นางสาวปาลิตา ปัญสุวรรณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
152 นางสาวกัลยรัตน์ วิสัชนาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
153 นางสาวสุธารินี สารฤทธิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
154 นางสาวจารุวรรณ บุญเพชร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
155 นางสาวกัลยรัตน์ วิสัชนาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
156 นางสาวจารุวรรณ บุญเพชร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
157 นายรุ่งเพชร นิลพันธ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
158 นายจักรพงษ์ นันโท เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
159 นางสาววรัญญา สัมฤทธิ์รินทร์ เจ้าหน้าที่การเงิน โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
160 นางบำเพ็ญ บุญยวุฒิ ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
161 นางสาวสะอาด รัตน์เจริญ ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
162 นางสุกัญญา พ้องเสียง ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
163 นางสาวศุภธิดา กามูจันดี ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
164 นางจิตตาภรณ์ สุนสมบุญ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
165 นางศศิธร ไชยสถิตย์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
166 นางแพรวพิสุทธิ์ นรสิงห์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
167 นางสาวโชติกา ลอยครบุรี ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
168 นายนิกร ภูพาดพลอย ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
169 นางสาวพรรณิภา วิเชียรดี ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
170 นางสาวนภัสสร ศรีศิริ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
171 นางสาวฐานวีร์ ณ โมรา ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
172 นางสาวมยุรี โพธิรัตน์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
173 นางสาวสุนัดดา วินทะไชย ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
174 นางเกศินี ลินทมาตย ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
175 นางสาวลัดดาวัลย์ ประเสริฐแก้ว ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
176 นางกมลทิพย์ บุญยวุฒิ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
177 นางสาวทรายทอง โพธิชัย ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ็าม้าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
178 นางสาวพรกนก ขำสุทัศน์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
179 นางสาวโชติกา โพนเงิน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
180 นางสาวขนิษฐา สุปัดคำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
181 นางสาวจิรัชญา คนกล้า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
182 นางสาวปฏิมา จักรนารายณ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
183 นายชาคริต มีรัตน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
184 นางสาวจิดาภา เชื้อดวงผูย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
185 นางสาวสุชัญญา วัฒนเกษมพงศ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
186 นายพงศกร ภูพานทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
187 นายศรายุทธ พลเยี่ยม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
188 นายอัครพงศ์ ประชาชิต นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
189 นางสาวตวงรัตน์ สีเมืองเฮ้า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
190 นายก้องเกียรติ จารุวัฒนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
191 นายณัฐนนท์ ปุณลา ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
192 นายณรงค์ศักดิ์ ทิพศร ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
193 นายณรงค์ศักดิ์ ทิพศร ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
194 นายอภิรักษ์ ศิริบาล ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
195 นายธีรกานต์ ภาคมฤต ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
196 นายเกริกพล จำปาทอง ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
197 นายชยุต ศิริพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
198 นายรัฐติภูมิ วีระพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
199 นายภูษณ วรรณุเสน ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
200 นางสาวมณฑิรา วิเศษวิสัย ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
201 นายนิกร ภูพาดพลอย ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
202 นางสาวอริศรา ทรงศรี Staff คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
203 นางสาวจัสมินทร์ ยามโสภา Staff คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
204 นางสาวศศิวัตตา วิชยาภัย ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
205 นางสาวเนตรชนก ชุมภูวิเศษ Staff คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
206 นางสาวเกวลิน ผ่องบัวเผื่อน Staff คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
207 นายณรงค์กร วิชัยศร Staff คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
208 นายธีระพงษ์ โสบุญมา Staff คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
209 นางสาวณินทิรา แพนบุตร Staff คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
210 นายศิรสิทธิ์ สิงห์สา Staff คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
211 นายอภิชาติ วิเชียรศรี Staff คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
212 นายภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
213 นายโกสิทธิ์ บุญส่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
214 นายวิโรจน์ กลิ่นบัวแก้ว รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
215 นายภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
216 นางสาวสมพิศ หวังทรัพย์ทวี ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
217 นายพิชิตศักดิ์ รากเงิน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
218 นายโกสิทธิ์ บุญส่ง ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
219 นายธรรมวัจน์ วิลัยพิศ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
220 นายไพฑูรย์ พันโนลาด ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
221 นายจักรกฤษณ์ ถินคำเชิด รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
222 นายฉัตรชัย สืบทรัพย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
223 นางจุรีพร คุริรัง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
224 นางสาวนุชนารถ บรรลือหาญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
225 นางสาวชยกัญญา จำปาทิพย์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
226 นางภาวินี พลพุทธา โรงเรียนทศบาลวัดเวฬุวัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
227 นางธนาพร ชูเรือง ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
228 นายสุรยันต์ พันธุโพธิ์ ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
229 นางสาวมุกดา ดวงจำปา ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
230 นางประภาพร ศิริแว่น ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
231 นางสาวศิราณี สนั่นเอื้อ ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
232 นางวิมลพรรณ สุประพันธ์ ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
233 นางสาวพัชรียาภรณ์ สุพรรณ ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
234 นางรสรินทร์ วิเศษสา ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
235 นางดรุณี ดวงวิไล ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
236 นางสาวกันตินันท์ คุณธรรม ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
237 นางปัทมารินทร์ เลิศสงคราม ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
238 นางสาวดารุณีย์ พิมพ์วานันท์ ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
239 นางสาวสายธาร ศรียศ ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
240 นางสาวนิพร วงศ์ทิพย์ ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
241 นางนิภาพร ลุนบุตร ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
242 นางสาวศิริพร สีมา ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
243 นางสาวพิมพ์มาดา ปุยะติ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
244 นางสาวนริศรา กุลาสา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
245 นางสาวปฏิมาภรณ์ ปิตะบูรณ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
246 นางสาววรรณลักษณ์ สาระคำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
247 นางสาวอริสรา ตาหนองไผ่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
248 นางสาวเบญจวรรณ โกกิลารัตน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
249 นางสาวนริศรา เอกวงษา ครูโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการประมวลผลการจัดการแข่งขัน
250 นางสาวนงนุช โคตรเวียง ครู โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร คณะกรรมการประมวลผลการจัดการแข่งขัน
251 นางสาวตรีชฎา พวงศรี ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการประมวลผลการจัดการแข่งขัน
252 นางสาวศิริลักษณ์ สังฆะมณี ครูโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน คณะกรรมการประมวลผลการจัดการแข่งขัน
253 นายสุพรม เอกวงษา ครู โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร คณะกรรมการประมวลผลการจัดการแข่งขัน
254 นางภาวินี พลพุทธา ครู โรงเรียนทศบาลวัดเวฬุวัน ดูแลระบบเว็บไซต์การแข่งขันทักษะวิชาการ
255 นายพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม ครู โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า ดูแลระบบเว็บไซต์การแข่งขันทักษะวิชาการ
256 นายพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม ครู โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า ดูแลระบบเว็บไซต์การแข่งขันทักษะวิชาการ
257 นางภาวินี พลพุทธา ครู โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน ดูแลระบบเว็บไซต์การแข่งขันทักษะวิชาการ
258 นายพัฒพล คำภักดี ผู้ช่วยครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดูแลระบบเว็บไซต์การแข่งขันทักษะวิชาการ
259 น.ส.หอมจันทร์ แสงเสดาะ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
260 นายสุพรม เอกวงษา ครู โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
261 นายพัฒพล คำภักดี ครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
262 นางสาวนิสารัตน์ รอดปรุง ครู โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
263 นายเอกรินทร์ สานุจิตร ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
264 นางสาวสุภาษิต ศรีกกโพธิ์ ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
265 นายวิชัย พ้องเสียง ครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
266 นายวีรพล พลยาง ครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
267 นายชัชวาฬ เถาน้อย ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
268 นางชุรีรัตน์ อายุวัฒน์ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
269 นายศักดิ์สิทธิ์ มะลาใส ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
270 นางสาวสุปราณี หงษ์อุดร ครู โรงเรียนเทศบาลวัดราษฏรอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
271 นายไพรมณี โสภาไฮ ครูโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
272 นางสาวเบญจมาพร เพ็งอารีย์ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
273 นายวีระยุทธ สุภานันท์ ครู โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
274 นางสาวศรัญญา ทองเจริญ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
275 นางวีรภรณ์ สุวรรณเพ็ง ครู โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
276 นายทองหลาง สุ่มมาตย์ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
277 นายพงศกร จันทร์ศรี ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
278 นายปฏิพล ทองโคตร ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
279 นางยุภา พลเยี่ยม ครู โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
280 นายขวัญประชา พลพุทธา ครู โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
281 นางสาวธวัลรัตน์ มงคลลัภย์ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
282 นายโชคชัย มงคลชู ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
283 นายวิระโชค วิเศษดอนหวาย ครู โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
284 นายสุริยัน ป้องนานาค ครู โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
285 นางรุ่งรัชนี ยศอุบล ครู โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
286 นางสาวศันสนา วันชูเชิด ครู โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
287 นางสาวธันยา นิลผาย ครู โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
288 นายชาญชัย อุ่นเจริญ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
289 นางสาวจิราพร นิลพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
290 นายณัฐพงษ์ ไชยยศ ครู โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
291 นางอังคะณา มาตมูล ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
292 นางทอรุ้ง เกื้อกูล ครู โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
293 นางสาวขนิษฐา สีแซก ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
294 นางเบญจมาศ ทองใบ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
295 นายพิทักษ์ น้อยอามาตย์ ครู โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
296 นางสาวชนากานต์ อุนาภาค ครู โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
297 นายณภัทรปกรณ์ เสรีเรืองยุทธ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
298 นายอัษฎางค์ โสมโสภา ครู โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
299 นางกัญญาภัค นาอ้อม ครู โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
300 นายสุทธิเกียรติ ธารโสธร ครู โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
301 นายทศพล คำดำ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
302 นางวิภาภรณ์ สุขเพสน์ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
303 นางจุฬารัตน์ มีหลง ครู โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
304 นายสมชาติ กาญจนหงษ์ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
305 นางธนพร กาญจนหงษ์ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
306 นายศราวุฒิ มาศเกษม ครู โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
307 นางพัชรา โพธิ์พันธุ์ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
308 นายรัชพล ภูมิแสนโคตร ครู โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
309 นางสาวภิญญา สร้อยเสนา ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
310 นางณปภัช ลิ้มพงศ์ธร ครู โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
311 นางสาวณัฐชยาน์ จันทะชำนิ ครู โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
312 นายประยงค์ โสภาพล ครู โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
313 นางสาวนริศรา วาดพนม ครู โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
314 นางทองพูน อารีเอื้อ ครู โรงเรียนเทศบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
315 นาบปริญญา บัวพันธ์ ครู โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
316 นางสาวกัญญาวีย์ เขตคาม ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
317 นางพรรณี สุ่มมาตย์ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
318 นายวีรยุทธ เผ่าภูธร ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
319 นางสาวอรพรรณ หันแถลง ครู โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
320 นางสโรชินี จันทพันธ์ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
321 นางศศิกานต์ พรหมนิกร ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
322 นายยุทธนา สมอาษา ครู โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
323 นางสาวบุษบา ศรีมี ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
324 นางสาวธนัชญา จ้อยนุแสง ครู โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
325 นางสาวณัฐชยา สังฆะมณี ครู โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
326 นางสุภัทรา อักกะมานัง ครู โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
327 นายธนาดล พิสิฐปัญญาพงศ์ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
328 นางจีรวรรณ ทิพนัส ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
329 นางดวงเดือน หล้าก่ำ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
330 นางกาญจนาวัฒน์ ธนะสีรังกูล ครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
331 นายกิติต์ภพ ทวีวัฒน์ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
332 นางวาสนา สิมมา ครู โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
333 นางโชติกา ไพรศักดาสกุล ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
334 นายนิตินัย มาศวรรณา ครู โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
335 นางศุภวารี วงศ์พรหม ครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
336 นางสาวจิรัญญา สุดหล้า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
337 นายพุฒเมธ กองสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
338 นายรัฐพงศ์ โพนพันนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
339 นางสาววิภาวรรณ ศิริบรรณ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
340 นางสาวพิชชากร สระสิงห์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
341 นางสาวชลดา ผาสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
342 นายพชร เพ็ชรสังหาร ครูโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
343 นางจุรีพร แก้วคำลา ครูโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
344 นางฐานิตา พุทธเสน ครูโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
345 นางชนิสรา อริยะเดชช์ ครูโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
346 นายฉลอง จันทร์หนองฮี ครูโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
347 นางสาวนุจรี อุทกโยธะ ครูโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
348 นางยุภาพร พรมวารี ครูโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
349 นายดาวลอย พิมพิบาล ครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
350 นางนิตยา แสงวัชรพันธุ์ ครูโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
351 นางสาวมัลลิกา ศรีจำนงค์ ครูโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
352 นายมานพ วงษ์สมบัติ ครูโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
353 นายศิลาวุธ แก้วคำลา ครูโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
354 นางนิตยา ธุระกิจ ครูโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
355 นางมัตติยากร กลมพันธ์ ครูโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
356 นางเอื้องฟ้า ธีรเมธโยธิน ครูโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
357 นางสาวอุริน อ่อนพฤกษ์ภูมิ ครูโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
358 นางนุกูล อามาตย์เสนา ครูโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
359 นางกมลชนก สิงห์ละคร ครูโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
360 นางพรทวี สุวรรณมิตร ครูโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
361 นางสาวนงลักษณ์ สุวรรณแสง ครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
362 นางสาวรชตต์ธณพร เอกภัทร์ชัยวงษ์ ครูโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
363 นางสาวดวงจันทร์ ชมภูวิเศษ ครูโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
364 นางสาวกนกลดา หาญอาสา ครูโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
365 นางสาววิลาวัณย์ บุตรพรม ครูโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
366 นางรัชนี จันทิมา ครูโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
367 นางบุษราคัม ทองกุล ครูโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
368 นางสาวมนัชยา ตั้งกิจเจริญพงษ์ ครูโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
369 นายภรัญญู เพ็งธีรภัทร ครูโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
370 นางสาวสุนิภา มานะ ครูโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
371 นายบุญยงค์ สารารัตน์ ครูโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
372 ว่าที่ ร.ต. ดุสิต นิลผาย ครูโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
373 นายชัชวาฬ เถาว์น้อย ครูโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
374 นายเสกสรร มีหลง ครูโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
375 นายทัศภูมิ หงษ์ฟ้อน ครูโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
376 นางสาวรญา พันธุ์ชนะ ครูโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
377 ว่าที่ ร.ต.ยงยุทธ ยอดมงคล ครูโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
378 นายสิปปวิชญ์ สุมารี ครูโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
379 นายวิเชฏฐ์ อาจหาญ ครูโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
380 นายวันชาติ ธนะภวา ครูโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
381 นางสาวเจษฎาพร พันธุ์พาณิชย์ ครูโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
382 นางสาวประภาพร นามลักษณ์ ครูโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
383 นายสรนัย เวียงสมุทร ครูโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
384 นายสุรชัย แก่นภักดี ครูโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
385 นายภูมินทร์ วงศ์พรหม ครูโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
386 นางสาวมนัสนันท์ บุตรพรม ครูโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
387 นางสาวนาฎลดา พาที ครูโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
388 นางอมรรัตน์ พันธะศรี ครูโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
389 นายพณรัฐ หมวกทอง ครูโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
390 นายพรชัย ชุวานนท์ ครูโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
391 นางดอกไม้ ไตรทรัพย์ ครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
392 นายสิทธิพงษ์ วินทะไชย ครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
393 นายศรัณญู จันทชุม ครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
394 นายสุรวิทย์ นอกตะแบก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
395 นายณัฐพล กลจะแสง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
396 นางสาวสุธาสินี เงินเร็ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
397 นางสาวรสกร พรัดชู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
398 นายวีรศิลป์ มาลี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
399 นางสาวชนากานต์ เพชรคำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
400 นายชลันธร ลาดนาแพง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
401 นางสาวณัฎฐกาจน์ อ่อนปอภาร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
402 นายอโณทัย กัณหารัตน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
403 นางสาวนฤมล บุตรดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
404 นางสาวกฤติยากร อุ่นเมือง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
405 นางสาวปวีณา หลังคา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
406 นายสมศักดิ์ จันทรานุสร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
407 นางสาวฑิตยา ฟ้องเสียง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
408 นางสาวพิยดา ดวงมณีย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
409 นายนวมินทร์ ถวิลการ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
410 นายณัฐพงษ์ กองสิงห์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
411 นางสาวอุไรวรรณ ที่รัก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
412 นางสาวพิมลดา แก้วคำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
413 นางสาวสมฤดี วงศิลป นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
414 นางสาวธิดาทิพย์ สีดาจิตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
415 นายสรรเพชญ เจริญราษฎร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
416 นายทศพร วรรณคำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
417 นางสาวอารียา แสงดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
418 นายบัณฑิต เชื้อเมืองแสน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
419 พีรพล เทพชมภู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
420 นางอุบล ชมภูบุตร ครู โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
421 Ms. Arong Achalle ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
422 นางราตรี คำมูลนา ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
423 นางณิรดา วิไลภักดี ครู โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
424 นายไสว พรมดาว ครู โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
425 นางธนัตฤนันท์ เลิศพันธ์ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
426 นางสาวสุธินี ทองห้าว ครู โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
427 นางจารุวรรณ กาฬหว้า ครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
428 นางสาวพรนภา ชวลิตนิธิกุล ครู โรงเรียนเทสบาลวัดเหนือ คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
429 นางนันทนา ภูมิสุทธิ์ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
430 นางรัชรินทร์ พวงจันทร์ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
431 นางมัลลิกา ดลเอี่ยม ครู โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
432 นายณัฐพล หงทะนี ครู โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
433 นายนิรันดร์ ปาปะโข ครู โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
434 นางสาวสมัตษา ชุมมา ครู โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
435 นายจักรกฤษณ์ ถิ่นคำเชิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
436 นายธงชัย ต้นทัพไทย ครู โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
437 นายสุพล งามแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
438 นางสาวฉัตรวดี สิมมาลา โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
439 นางสาวณปภัช สุวิสอน โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
440 นางจุฬาลักษณ์ เวียงสมุทร โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
441 นายเอกรินทร์ สานุจิตร โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
442 นางอุดมลักษณ์ ทองโคตร โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
443 นางบุญประคอง วงศ์สมบัติ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
444 นางสาวนิตยา บูรณะอุดม โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
445 นางชัญญานุช นิลผาย โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
446 นางสาวจิราพร จุฬุพงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
447 นางจิรพรรณ เกลาเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
448 นางดรรชนีย์ จันทร์ถอด โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
449 นายนิวัฒน์ ตีทอง โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
450 นางสาวกัลยากร ศรีจัดการ ครู โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
451 นางสาวนัทยา เพียรใจ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
452 นายทิวากร ตุ่มงามวงศ์ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
453 นางสาวเมรินทร์ ศรีทอง โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
454 นางสาวอัจฉรีญา โถนารัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
455 นางสาวศรีสกุล ศรีษะโคตร โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
456 นายคเณศ เข็มทอง โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
457 นายภราดรภาพ เหล่าอรรคะ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
458 นางสาวอรจิรา อุคะ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
459 นายรัฐพล ศรีบุญมา โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
460 นายเสกสรร มีหลง ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
461 นายบุญยงค์ สารารัตน์ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
462 นายทัศภูมิ หงษ์ฟ้อน ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
463 นางสาวรญา พันธ์ชนะ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
464 นายสุรวิทย์ นอกตะแบก นักศึกษาฝึกประสบณ์การสอน โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
465 นายณัฐพล กลจะแสง นักศึกษาฝึกประสบณ์การสอน โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
466 นางสาวสุธาสินี เงินเร็ว นักศึกษาฝึกประสบณ์การสอน โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
467 นางสาวรสกร พรัดชู นักศึกษาฝึกประสบณ์การสอน โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
468 นายวีรศิลป์ มาลี นักศึกษาฝึกประสบณ์การสอน โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
469 นางสาวชนากานต์ เพชรคำ นักศึกษาฝึกประสบณ์การสอน โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
470 นายชลันธร ลาดนาแพง นักศึกษาฝึกประสบณ์การสอน โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
471 นายปฏิพล ฝ่ายสิงห์ ครูฝึกสอน โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
472 นายปิยเชษฐ์ คมพยัคฆ์ ครูฝึกสอน โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
473 นายสุเมธ อุดมพันธ์ ครูฝึกสอน โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
474 นายสรรเพชญ เจริญราษฎร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
475 นางสาวธิดาทิพย์. สีดาจิตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
476 นางสาวฐานิตา อาษา ครู คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
477 นางสาวรัตติยา ชะนะฤทธิ์ ครูฝึกสอน โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
478 นางสาวปรารถนา สุระพินิจ ครูฝึกสอน โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
479 นายคุณานนต์ ลุนสอน โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
480 นางสาว มะลิวรรณ อุดมโภชน์ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
481 นางสาว จิรชยา ธัญญพัทธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
482 นางสาว เกศวาริน วงค์เมืองแพน โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
483 น.ส.กัญญ์ภัทร วิรมย์รัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
484 นางสาว เวทิสา ขานทะราชา โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
485 นายภานุพงษ์ บัวศรี โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
486 นายณภัทร คำโหยก โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
487 นายอติชาติ ไชยโสภา โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
488 นายสุมิตร ยิ่งยืน ครูโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ คณะกรรมการฝ่ายการประกวดแข่งขัน
489 นายสมบูรณ์ พันธุ รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คณะกรรมการดำเนินการ
490 นางบุญศรี บรรเลงการ รองผอ. โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร ที่ปรึกษากลุ่มสาระ
491 นายยุทธพงษ์ คุริรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร ที่ปรึกษากลุ่มสาระ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.