หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 002 1.001 กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 2 คน 85
2 003 1.002 กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 2 คน 44
3 004 1.003 กล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 2 คน 28
4 005 1.004 คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 2 คน 115
5 006 1.005 คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 2 คน 111
6 007 1.006 คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 2 คน 48
7 008 1.007 คัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 2 คน 35
8 239 1.008 โครงงานภาษาไทย ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 30
9 240 1.009 โครงงานภาษาไทย ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 22
10 241 1.010 โครงงานภาษาไทย ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 18
11 243 1.011 สื่อนวัตกรรมครู ภาษาไทย ไม่กำหนดช่วงชั้น เดี่ยว/ครู 1 คน 20

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.