หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::web

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6
1. ดร.กรรณาพงศ์ ถุนาพรรณ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. อาจารย์เมตตา ฟองฤทธิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
3. อาจารย์ไพฑูรย์ มานะดีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. ดร.กรรณาพงศ์ ถุนาพรรณ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. อาจารย์สันติ ทิพนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
3. อาจารย์ไพฑูรย์ มานะดีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
กล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. ดร.กรรณาพงศ์ ถุนาพรรณ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. อาจารย์ไพฑูรย์ มานะดีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. ดร.ประภาภรณ์ รัตโนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3
1. อาจารย์เชอร์รี่ สุขเกษมสำราญมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
2. อาจารย์ชมบุญ สุทธิปัญโญมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
3. อาจารย์ทัศนีย์ แสวงเจริญผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6
1. อาจารย์เชอร์รี่ สุขเกษมสำราญมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
2. อาจารย์ชมบุญ สุทธิปัญโญมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
3. อาจารย์ทัศนีย์ แสวงเจริญผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3
1. อาจารย์เชอร์รี่ สุขเกษมสำราญมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
2. อาจารย์ชมบุญ สุทธิปัญโญมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
3. อาจารย์ทัศนีย์ แสวงเจริญผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
คัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6
1. อาจารย์เชอร์รี่ สุขเกษมสำราญมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
2. อาจารย์ชมบุญ สุทธิปัญโญมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
3. อาจารย์ทัศนีย์ แสวงเจริญผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
โครงงานภาษาไทย ป.4-ป.6
1. อาจารย์หนึ่งฤทัย ม่วงเย็นมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
2. อาจารย์กิตติยาพร เที่ยงดีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. ดร.มุจลินทร์ ลักษณะวงษ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
โครงงานภาษาไทย ม.1-ม.3
1. ดร.หนึ่งฤทัย ม่วงเย็นมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
2. อาจารย์วันเพ็ญ ชนะพันธ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
3. อาจารย์ธิติพันธ์ อวนศรีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
โครงงานภาษาไทย ม.4-ม.6
1. ดร.ชาญยุทธ สอนจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
2. ดร.สุภัตรา สกฤษชสมบัติโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
3. ผศ.ดร.บุญชู ภูศรีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกรรมการ
สื่อนวัตกรรมครู ภาษาไทย ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. อาจารย์เอี่ยม อามาตย์มูลตรีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดกรรมการ
2. ผศ.อนันตศักดิ์ พลเเก้วเกษมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
3. ดร.กฤต โสดาลีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ

คณิตศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. อาจารย์พิชญ์ทิพา สุวรรณศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
2. อาจารย์ธวัชชัย เหล่าสงครามมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางอรวดี หลักแก้วโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ดร.อัจฉริยา พรมห้าวมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
2. อาจารย์การุณา แก้วนิมิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
3. ดร.พคพร คำยิ่งศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. ดร.อัครพงศ์ วงศ์พัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
2. ผศ.วิภา ชัยสวัสดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
3. ดร.สุระ รักความซื่อ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
สื่อนวัตกรรมครู คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ดร.รามนรี นนทภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
2. รศ.ดร.ปาริชาติ ประเสริฐสังข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ หลักแก้ว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4-ป.6
1. อาจารย์วุฒิพงศ์ รารัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามกรรมการ
2. อาจารย์เฉลิมวุฒิ ศุภสุขมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
3. ผศ.ดร.ฐิติวรดา พลเยี่ยมมหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. อาจารย์จารุณี เข็มพิลามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามกรรมการ
2. อาจารย์กนกอร คำผุยมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามกรรมการ
3. นายณรงค์รัตน์ เมธาคุณวุฒิโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. อาจารย์จารุณี เข็มพิลามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามกรรมการ
2. อาจารย์เฉลิมวุฒิ ศุภสุขมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายณรงค์รัตน์ เมธาคุณวุฒิโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
ทักษะคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. ดร.ทนันยา คำคุ้มมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
2. ผศ.ดร.รัฐสาน์ เลาหสุรโยธินมหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
3. อาจารย์ชนยุตฎษ์ ช้างเพชรมหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
ทักษะคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. ดร.ทนันยา คำคุ้มมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
2. ผศ.ดร.รัฐสาน์ เลาหสุรโยธินมหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
3. นายเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
ทักษะคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. ดร.ทนันยา คำคุ้มมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
2. ดร.เหมมิญช์ ธนปัทม์มีมณีมหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
3. ดร.ธนดล ภูสีฤทธิ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
หุ่นยนต์ ป.4-ป.6
1. นายวิทยะวัฒน์ แก่งอินทร์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ ภูระวงษ์โรงเรียนบ้านหนองยางหนองไผ่กรรมการ
3. นายกสิณ สิมลีโรงเรียนบ้านโคกทมกรรมการ
หุ่นยนต์ ม.1-ม.3
1. นายวิทยะวัฒน์ แก่งอินทร์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ ภูระวงษ์โรงเรียนบ้านหนองยางหนองไผ่กรรมการ
3. นายกสิณ สิมลีโรงเรียนบ้านโคกทมกรรมการ
หุ่นยนต์ ม.4-ม.6
1. นายวิทยะวัฒน์ แก่งอินทร์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ ภูระวงษ์โรงเรียนบ้านหนองยางหนองไผ่กรรมการ
3. นายกสิณ สิมลีโรงเรียนบ้านโคกทมกรรมการ
สื่อนวัตกรรมครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ผศ.พงศธร กองแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามกรรมการ
2. ผศ.ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
3. ผศ.ดร.ฐิติวรดา พลเยี่ยมมหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.4-ป.6
1. อาจารย์นัชชา อู่เงินมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
2. ดร.เกศินี ศรีวงค์ษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
3. ผศ.ปริญ รสจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
โครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3
1. อาจารย์นัชชา อู่เงินมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
2. อาจารย์อัธยา เมิดไธสงมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
3. ผศ.ปริญ รสจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
โครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6
1. อาจารย์นัชชา อู่เงินมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
2. ดร.เกศินี ศรีวงค์ษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
3. ผศ.ดร.ประสาร ศรีพงษ์เพลิดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
ตอบปัญหาคุณธรรม ป.4-ป.6
1. อาจารย์เจษฎากรณ์ รันศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
2. นางธนิตา กุลสุวรรณผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายวุฒินันท์ โคตรทิพย์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
ตอบปัญหาคุณธรรม ม.1-ม.3
1. อาจารย์เจษฎากรณ์ รันศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
2. นางธนิตา กุลสุวรรณผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายวุฒินันท์ โคตรทิพย์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
สื่อนวัตกรรมครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. อาจารย์อมรรัตน์ ช่อประพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
2. นายวิศธิสิทธิ์ พิมพ์แสนศรีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางธนิตา กุลสุวรรณผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6
1. อาจารย์เกรียงศักดิ์ เกียรติสงครามมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
2. อาจารย์มนตรี เตียนพลกรังมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
3. ดร.วัฒนพงษ์ คงสืบเสาะมหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. อาจารย์จิรวัฒน์ เย็นใสมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
2. ดร.วัฒนพงษ์ คงสืบเสาะมหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
3. อาจารย์มณิฐา นิตยสุขมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. ดร.อรัทยา ถนอมเมฆมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
2. ดร.อนุรักษ์ปภพ มีตนมหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
3. อาจารย์จิรวัฒน์ ศิลาเกษมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
สื่อนวัตกรรมครู สุขศึกษาและพลศึกษา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ผศ.ดร.อภิชาติ ดีไม่น้อยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
2. ดร.อนุรักษ์ปภพ มีตนมหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
3. ดร.จรูญ เบญมาตย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ

ศิลปะ

โครงงานศิลปะ ป.4-ป.6
1. อาจารย์อิสระ ตรีปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
2. อาจารย์นันทวัน เจ็กจันทึกมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
3. ดร.พิริยา พิทยาวัฒนชัยมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
โครงงานศิลปะ ม.1-ม.3
1. อาจารย์สุรศักดิ์ สุขวิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
2. อาจารย์นันทวัน เจ็กจันทึกมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
3. ดร.พิริยา พิทยาวัฒนชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
โครงงานศิลปะ ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.อำพร แสงไชยา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
2. ดร.พิริยา พิทยาวัฒนชัยมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
3. อาจารย์ราชันย์ เจริญแก่นทรายมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
สื่อนวัตกรรมครู ศิลปะ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ผศ.ดร.อำพร แสงไชยา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
2. ดร.พิริยา พิทยาวัฒนชัยมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
3. อาจารย์ราชันย์ เจริญแก่นทรายมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ป.4-ป.6
1. อาจารย์ณัฐพงษฺ์ ภารประดับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
2. อาจารย์ราชันย์ เจริญแก่นทรายมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
3. ดร.ชัยนาทร์ มาเพ็ชรวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.1-ม.3
1. อาจารย์ปิยะนันท์ แนวคำดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
2. อาจารย์ราชันย์ เจริญแก่นทรายมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
3. อาจารย์สุดคนึง สุนาคราชวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.4-ม.6
1. อาจารย์มนตรี เนมินมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
2. อาจารย์ราชันย์ เจริญแก่นทรายมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
3. อาจารย์สุดคนึง สุนาคราชวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
การร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ป.1-ป.6
1. ผศ.ชญานิศ โนมะยา ฟลอส์ซีมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
2. อาจารย์ณัฐดนัย ศรีโทมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
3. ดร.ชัยณรงค์ ต้นสุขวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
การร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ม.1-ม.6
1. ดร.สุรศักดิ์ หาญธีระพิทักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
2. ผศ.ชญานิศ โนมะยา ฟลอส์ซีมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
3. อาจารย์นรีชล สวนสำราญวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
การประกวดรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. อาจารย์สุดารัตน์ อาฒยะพันธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามกรรมการ
2. รศ.ดร.อุรารมณ์ จันทมาลามหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
3. อาจารย์ณุทชากร เกชณียบุตรวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
การประกวดรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.6
1. อาจารย์สุดารัตน์ อาฒยะพันธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามกรรมการ
2. รศ.ดร.อุรารมณ์ จันทมาลามหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
3. อาจารย์ณุทชากร เกชนียาบุตรวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. อาจารย์สุนิศา โพธิแสนสุขมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามกรรมการ
2. อาจารย์ทิวาพร อรรคอำนวยมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
3. อาจารย์ณุทชากร เกชณียาบุตรวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.6
1. อาจารย์พิมพ์วลัญช์ พลหงษ์มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามกรรมการ
2. รศ.ดร.ปัทมาวดี ชาญสุวรรณมหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
3. อาจารย์ณุทชากร เกชณียาบุตรวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. อาจารย์สุรศักดิ์ สุขวิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามกรรมการ
2. อาจารย์กีรภัทร จรรยาคำนึงมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเเอ็ดกรรมการ
3. อาจารย์สุรเชษฐ์ อินธิแสงมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเเอ็ดกรรมการ
วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. อาจารย์สุรศักดิ์ สุขวิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
2. อาจารย์กีรภัทร จรรยาคำนึงมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
3. อาจารย์สุรเชษฐ์ อินธิแสงมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. ผศ.อนุชิต โรจนชีวินสุภรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
2. อาจารย์ธีระวัฒน์ คะนะมะศิลปินอิสระกรรมการ
3. อาจารย์สุรเชษฐ์ อินธิแสงมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. ผศ.อนุชิต โรจนชีวินสุภรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
2. อาจารย์ธีระวัฒน์ คะนะมะศิลปินอิสระกรรมการ
3. อาจารย์สุรเชษฐ์ อินธิแสงมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ

การงานอาชีพ

โครงงานการงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. ผศ.ยงยุทธ สังฆะมณีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
2. อาจารย์อรณิชา ไชยอำนาจวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามกรรมการ
3. อาจารย์โกวิท จันทะปาละวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดกรรมการ
โครงงานการงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.ธีรศาสตร์ คณาศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
2. อาจารย์อรณิชา ไชยอำนาจวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามกรรมการ
3. อาจารย์โกวิท จันทะปาละวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดกรรมการ
โครงงานการงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. ผศ.สิทธิเดช หมอกมีชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
2. อาจารย์อรณิชา ไชยอำนาจวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามกรรมการ
3. อาจารย์โกวิท จันทะปาละวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดกรรมการ
การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. อาจารย์อัธยา พามนตรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดกรรมการ
2. อาจารย์กีรติย์ กอบกิจกุลวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดกรรมการ
3. อาจารย์ชญตว์ อินทร์ชามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. อาจารย์อัธยา พามนตรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดกรรมการ
2. อาจารย์กีรติย์ กอบกิจกุลวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดกรรมการ
3. อาจารย์ชญตว์ อินทร์ชามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. อาจารย์อัธยา พามนตรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดกรรมการ
2. อาจารย์กีรติย์ กอบกิจกุลวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดกรรมการ
3. อาจารย์ชญตว์ อินทร์ชามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ป.4-ป.6
1. อาจารย์อนุพงษ์ ภูสีเขียววิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นกรรมการ
2. อาจารย์ประภัสสร รถาโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์กรรมการ
3. อาจารย์สวินัย ไชยเวชวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดกรรมการ
การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.1-ม.3
1. อาจารย์อนุพงษ์ ภูสีเขียววิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นกรรมการ
2. อาจารย์ประภัสสร รถาโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์กรรมการ
3. อาจารย์สวินัย ไชยเวชวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดกรรมการ
การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.4-ม.6
1. อาจารย์อนุพงษ์ ภูสีเขียววิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นกรรมการ
2. อาจารย์ประภัสสร รถาโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์กรรมการ
3. อาจารย์สวินัย ไชยเวชวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดกรรมการ
การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ป.4-ป.6
1. นายธีรภัทร ชินอ่อนโรงเรียนเทพบัณฑิตกรรมการ
2. อาจารย์อาภรณ์ ปัตะเวสังวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดกรรมการ
3. อาจารย์สุดสงวน สุนาคราชวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดกรรมการ
การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.1-ม.3
1. นายธีรภัทร ชินอ่อนโรงเรียนเทพบัณฑิตกรรมการ
2. อาจารย์อาภรณ์ ปัตะเวสังวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดกรรมการ
3. อาจารย์สุดสงวน สุนาคราชวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดกรรมการ
การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.4-ม.6
1. นายธีรภัทร ชินอ่อนโรงเรียนเทพบัณฑิตกรรมการ
2. อาจารย์อาภรณ์ ปัตะเวสังวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดกรรมการ
3. อาจารย์สุดสงวน สุนาคราชวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดกรรมการ
การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6
1. อาจารย์บงกชกร ศุภเกษรมหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
2. อาจารย์วิมพ์ นามโคตรวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ดกรรมการ
3. อาจารย์นิติยา ศรีวิหยัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดกรรมการ
การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3
1. อาจารย์จุฑาทิพย์ ธรรมสิริวัฒน์มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
2. อาจารย์นิติยา ศรีวิหยัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดกรรมการ
3. อาจารย์วิมพ์ นามโคตรวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ดกรรมการ
การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.4-ม.6
1. อาจารย์บงกชกร ศุภเกษรมหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
2. อาจารย์วิมพ์ นามโคตรวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ดกรรมการ
3. อาจารย์นิติยา ศรีวิหยัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดกรรมการ
จัดสวนถาดแห้ง ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. อาจารย์อาทิตย์ สองสีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดกรรมการ
2. อาจารย์พนารมย์ เกิดทองวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวพันธิวา พรมเพียงช้างสนง.เกษตรอำเภออาจสามารถกรรมการ
สื่อนวัตกรรมครู การงานอาชีพ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ผศ.ดร.นิธิศ วังโนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
2. ผศ.ดร.วิทยา วรพันธุ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
3. ดร.กุลนิดา ศรีคำเวียงโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6
1. อาจารย์ธนัชพร ขัติยนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
2. ดร.สัญชัย ฮามคำไพมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
3. ดร.ธัญญาพร เกียวรัตน์สพป.ร้อยเอ็ดเขต1กรรมการ
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. อาจารย์หทัยกาญจน์ หลาบคำมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามกรรมการ
2. ดร.สัญชัย ฮามคำไพมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
3. ดร.ธัญญาพร เกียวรัตน์สพป.ร้อยเอ็ดเขต1กรรมการ
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
1. ดร.ขันแก้ว มาพรมมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามกรรมการ
2. ดร.ธัญญาพร เกียวรัตน์สพป.ร้อยเอ็ดเขต1กรรมการ
3. ดร.สัญชัย ฮามคำไพมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. อาจารย์ณิชกานต์ เสนามาตย์มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามกรรมการ
2. อาจารย์วรีกรณ์ การดี มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
3. Mr.Liao Zheng สถาบันขงจื่อ มหาสารคามกรรมการ
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. อาจารย์ณิชกานต์ เสนามาตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามกรรมการ
2. อาจารย์เกศกนก หาทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
3. Ms.Li Qianwen สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. อาจารย์สุภาษา ภูพันนามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามกรรมการ
2. อาจารย์อนงค์รี จันทะคัดมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
3. Ms.Shu Haiyanสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
การแสดงละครภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6
1. อาจารย์อภิรัตน์ พุทธิดิลกมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามกรรมการ
2. อาจารย์วันทนีย์ บุญหล้ามหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
3. ดร.ธรรมธัช บาศรีสพม.ร้อยเอ็ดกรรมการ
การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. ดร.ขันแก้ว มาพรมมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามกรรมการ
2. Dr.LinhDuy Nugyenมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
3. อาจารย์ธนิกานต์ ศิริภักดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
1. ดร.ดวงพร ศรีบุญเรืองมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามกรรมการ
2. Mr.Robert Varieมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
3. อาจารย์ธนิกานต์ ศิริภักดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
การแสดงละครภาษาจีน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. อาจารย์ชินวัฒน์ ศรีพลมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามกรรมการ
2. อาจารย์เกศกนก หาทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
3. Ms.Li Jiสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
โครงงานภาษาต่างประเทศ ป.4-ป.6
1. อาจารย์หทัยกาญจน์ หลาบคำมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
2. อาจารย์ธนิกานต์ ศิริภักดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
3. ดร.สุทัศน์ สังคะพันธ์สนง.ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
โครงงานภาษาต่างประเทศ ม.1-ม.3
1. ดร.ดวงพร ศรีบุญเรืองมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามกรรมการ
2. อาจารย์รัชฎาพร ศรีวิบูลย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
3. ดร.สุทัศน์ สังคะพันธ์สนง.ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
โครงงานภาษาต่างประเทศ ม.4-ม.6
1. อาจารย์นภัทติยา ชูสกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
2. ดร.เดือนเพ็ญ รักษ์แพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
3. ดร.สุทัศน์ สังคะพันธ์สนง.ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
สื่อนวัตกรรมครู ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ดร.ขันแก้ว มาพรมมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามกรรมการ
2. ผศ.ดร.อังชรินทร์ ทองปานมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
3. ดร.สุทัศน์ สังคะพันธ์สนง.ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สื่อนวัตกรรมครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ผศ.นิธินาถ อุดมสันต์มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
2. ผศ.ณุชฎา บูรณะพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามกรรมการ
3. ผศ.วีณา ประชากูลมหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ

ปฐมวัย

โครงงาน ปฐมวัย
1. ผศ.สุภิมล บุญพอกมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
2. อาจารย์วิลาวัลย์ คัดทะจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามกรรมการ
3. ผศ.วีณา ประชากูลมหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
วาดภาพระบายสี ปฐมวัย
1. อาจารย์รังสรรค์ ต้นทัพไทยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. อาจารย์ชัชวาลย์ ลิ้มรัชตะกุลมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามกรรมการ
3. ผศ.ดร.จิตรา ชนะกุลมหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ปฐมวัย
1. ดร.อุมาพร ไวยารัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
2. อาจารย์วารินทิพย์ ศรีกุลามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามกรรมการ
3. อาจารย์จุฑาทิพย์ ธรรมสิริวัฒน์มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
เดินตัวหนอน ปฐมวัย
1. อาจารย์สุรางรัตน์ ราช่องมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
2. อาจารย์บงกชรัตน์ ละอำคามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามกรรมการ
3. ผศ.วีณา ประชากูลมหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
เริงเล่นเต้นแดนเซอร์ ปฐมวัย
1. ผศ.ทิพวรรณวรรณภักดี ภูมิพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
2. อาจารย์ภิส์พิมพ์ พันธ์ุโยศรีโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
3. ผศ.ดร.จิตรา ชนะกุลมหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
ตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย
1. อาจารย์กนกวรรณ แก่นนาคำมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
2. ดร.รุ่งลาวัลย์ ละอำคามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามกรรมการ
3. ผศ.วีณา ประชากุลมหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
ฮูลาฮูป ประกอบเพลง ปฐมวัย
1. อาจารย์วิชิต ถิรเดโชชัยมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
2. อาจารย์สุชาดา หวังสิทธิเดชมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามกรรมการ
3. อาจารย์จุฑาทิพย์ ธรรมสิริวัฒน์มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
สื่อนวัตกรรมครู ปฐมวัย ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ผศ.ดร.นิวัฒน์ สาระขันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
2. รศ.ดร.ทัศนีย์ นาคุณทรงมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามกรรมการ
3. ผศ.ดร.จิตรา ชนะกุลมหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.