หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 002 กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ (ท.7) ห้องประชุม 1 ชั้น 2 21 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2 003 กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ (ท.7) ห้องประชุม 1 ชั้น 2 22 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
3 004 กล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ (ท.7) ห้องประชุม 1 ชั้น 2 23 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
4 005 คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ (ท.7) อาคารสันติสามัคคี ชั้น 3 - 4 21 ก.ค. 2565 08.00 - 11.30 เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
5 006 คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ (ท.7) อาคารสันติสามัคคี ชั้น 3 - 4 21 ก.ค. 2565 12.30 - 15.30 เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6 007 คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ (ท.7) อาคารสันติสามัคคี ชั้น 3 - 4 22 ก.ค. 2565 08.00 - 11.30 เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
7 008 คัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ (ท.7) อาคารสันติสามัคคี ชั้น 3 - 4 22 ก.ค. 2565 12.30 - 15.30 เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
8 239 โครงงานภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ (ท.7) อาคารอเนกประสงค์ 21 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
9 240 โครงงานภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ (ท.7) อาคารอเนกประสงค์ 22 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
10 241 โครงงานภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ (ท.7) อาคารอเนกประสงค์ 23 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
11 243 สื่อนวัตกรรมครู ภาษาไทย ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ (ท.7) อาคารอเนกประสงค์ 24 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.