หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ตำบล ดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000 นายภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ 16.043761147142707, 103.62581354234626 093-428-2772
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (ศูนย์ 1) 80 ถนนเจริญพานิช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 นางสาวพรพรรณ จันทรถง 16.064309063864773, 103.65646471702279 085-415-9642
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (ศูนย์ 2) 75 ถนน แจ้งสนิท ตำบล รอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000 นางสาวนุชนารถ บรรลือหาญ 16.034025289522035, 103.68130204039687 0817493353
4 เวทีกลางบึงพลาญชัย กลางบึงพลาญชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 นายไพฑูรย์ พันโนลาด 16.05751887681145, 103.65163939272217 082-107-4296
5 เวทีลานสาเกต หอโหวด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 นายไพฑูรย์ พันโนลาด 16.055234449728083, 103.65247926330989 082-107-4296
6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (ท.8) 94 ถนนคลองคูเมืองด้านทิศเหนือ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 นางสาวสมพิศ หวังทรัพย์ทวี 16.064439592693414, 103.65710856592469 081-799-6842
7 โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม (ท.2) 559/1 ถนนผดุงพานิช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด นายไพฑูรย์ พันโนลาด 16.061404121836894, 103.65831185092719 082-107-4296
8 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร (ท.4) 11 ซ.7 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 นางบุญศรี บรรเลงการ 16.057312078640653, 103.63777851020576 0826905468
9 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ (ท.7) 1 ถนนปัทมานนท์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 นายฉัตรชัย สืบทรัพย์ 16.038307491808528, 103.64734436834993 098-502-0930
10 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง (ท.1) 49/4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 นายโกสิทธิ์ บุญส่ง 16.06352701925047, 103.65084966441744 087-223-3460
11 โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน (ท.6) 317/2 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 นางสาวนุชนารถ บรรลือหาญ 16.055016044544807, 103.6648577853716 0817493353
12 โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ (ท.3) 145/1 ถนนผดุงพานิช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 นายภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ 16.06097401969691, 103.64508740573132 093-428-2772
13 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) 422 ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด นายธรรมวัจน์ วิลัยพิศ 16.0337181, 103.6821413 065-465-2690

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.