หลักเหณฑ์การประกวดการแข่งขัน "ทักษะคอมพิวเตอร์"
วันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎาคม 2565 เวลา 20:00 น.