กำหนดส่งรูปเล่มโครงงาน และสื่อนวัตกรรมครู ส่งภายในวันที่ 8 กรกฏาคม 2565 (นับจากวันประทับตราไปรษณีย์)
วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 19:08 น.