ที่ เขตเทศบาล ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 75 5 4 1 84
2 เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 60 15 7 1 82
3 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 57 15 3 1 75
4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 43 9 1 1 53
5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 41 17 6 0 64
6 เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 41 17 5 2 63
7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 39 11 2 0 52
8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 38 8 6 0 52
9 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 37 9 6 0 52
10 เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 36 14 10 2 60
11 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 36 14 5 1 55
12 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 34 5 6 1 45
13 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 30 15 6 1 51
14 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 27 18 7 0 52
15 เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 26 9 5 2 40
16 เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 24 23 7 3 54
17 เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 24 20 14 1 58
18 เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 24 14 4 2 42
19 เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 23 11 1 1 35
20 เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 23 9 4 0 36
21 เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 21 15 11 0 47
22 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 21 14 5 0 40
23 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 21 6 2 0 29
24 เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 21 4 1 0 26
25 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 20 12 10 2 42
26 เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 19 13 11 1 43
27 เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 19 9 3 1 31
28 เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 18 27 9 2 54
29 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 18 11 9 2 38
30 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 16 7 7 1 30
31 เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 15 12 8 1 35
32 เทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดอุดรธานี 12 7 3 0 22
33 เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 12 5 7 0 24
34 เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 10 11 11 1 32
35 เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย 10 10 14 1 34
36 เทศบาลตำบลคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 10 6 2 0 18
37 เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา 9 13 9 1 31
38 เทศบาลตำบลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 9 8 2 0 19
39 เทศบาลตำบลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 8 11 6 1 25
40 องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 8 9 7 2 24
41 เทศบาลตำบลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 8 4 7 0 19
42 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 8 3 9 1 20
43 เทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 7 7 4 0 18
44 เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 6 11 11 1 28
45 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 6 7 11 1 24
46 เทศบาลตำบลอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 6 7 2 1 15
47 เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง จังหวัดอุดรธานี 6 4 3 0 13
48 เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 5 10 4 1 19
49 เทศบาลตำบลคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 5 9 5 1 19
50 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง จังหวัดมหาสารคาม 5 7 3 0 15
51 เทศบาลตำบลกุดน้ำใส จังหวัดขอนแก่น 5 5 4 0 14
52 เทศบาลตำบลน้ำปลีก จังหวัดอำนาจเจริญ 5 4 2 1 11
53 เทศบาลตำบลนาด้วง จังหวัดเลย 5 4 1 0 10
54 เทศบาลตำบลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 5 2 3 1 10
55 เทศบาลตำบลพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 4 7 1 0 12
56 เทศบาลตำบลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 4 5 4 1 13
57 เทศบาลตำบลขามใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี 4 4 4 0 12
58 เทศบาลตำบลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 4 3 5 1 12
59 เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 4 3 5 1 12
60 เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม จังหวัดชัยภูมิ 4 3 3 0 10
61 เทศบาลตำบลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 3 8 5 1 16
62 เทศบาลตำบลร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 3 8 5 0 16
63 เทศบาลตำบลมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 4 5 0 12
64 เทศบาลเมืองท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 3 4 4 0 11
65 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จังหวัดยโสธร 3 4 4 0 11
66 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 3 4 3 0 10
67 เทศบาลตำบลแสนสุข จังหวัดอุบลราชธานี 3 4 0 2 7
68 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 3 3 7 2 13
69 เทศบาลตำบลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 3 3 2 0 8
70 เทศบาลตำบลนาอ้อ จังหวัดเลย 3 2 7 0 12
71 เทศบาลตำบลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 3 2 2 0 7
72 เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 3 2 1 0 6
73 เทศบาลตำบลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 3 2 0 0 5
74 เทศบาลตำบลนาเหล่า จังหวัดหนองบัวลำภู 3 1 1 0 5
75 เทศบาลตำบลโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 2 11 2 0 15
76 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 2 10 3 1 15
77 เทศบาลตำบลสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 2 9 3 0 14
78 เทศบาลตำบลทรายมูล จังหวัดยโสธร 2 6 1 1 9
79 เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2 4 5 0 11
80 เทศบาลตำบลนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 2 4 3 0 9
81 เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ * จังหวัดร้อยเอ็ด 2 4 2 1 8
82 เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 2 4 1 0 7
83 เทศบาลตำบลเชียงใหม่ จังหวัดร้อยเอ็ด 2 3 6 1 11
84 เทศบาลตำบลหัวทะเล จังหวัดนครราชสีมา 2 3 4 1 9
85 เทศบาลตำบลอิสาณ จังหวัดบุรีรัมย์ 2 3 3 0 8
86 เทศบาลตำบลท่าสะอาด จังหวัดบึงกาฬ 2 3 1 1 6
87 เทศบาลตำบลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 2 3 1 0 6
88 องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 2 2 0 0 4
89 เทศบาลตำบลกุดดินจี่ จังหวัดหนองบัวลำภู 2 1 2 1 5
90 เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา * จังหวัดอำนาจเจริญ 2 0 0 0 2
91 เทศบาลตำบลบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 1 5 5 0 11
92 เทศบาลตำบลตลาดแค จังหวัดนครราชสีมา 1 4 4 1 9
93 เทศบาลเมืองบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 1 4 3 1 8
94 เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 4 2 0 7
95 เทศบาลตำบลหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 1 3 6 1 10
96 เทศบาลตำบลดงเย็น จังหวัดมุกดาหาร 1 3 4 1 8
97 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จังหวัดนครราชสีมา 1 3 2 1 6
98 เทศบาลตำบลเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร 1 3 2 0 6
99 เทศบาลตำบลวัดธาตุ จังหวัดหนองคาย 1 3 1 0 5
100 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ จังหวัดศรีสะเกษ 1 2 7 0 10
101 เทศบาลตำบลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 2 6 0 9
102 เทศบาลตำบลนาอาน จังหวัดเลย 1 2 3 0 6
103 เทศบาลตำบลเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา 1 2 3 0 6
104 เทศบาลตำบลเชียงคาน จังหวัดเลย 1 2 2 1 5
105 เทศบาลตำบลนาโป่ง จังหวัดเลย 1 2 1 0 4
106 เทศบาลตำบลศรีพนา จังหวัดบึงกาฬ 1 2 1 0 4
107 เทศบาลตำบลกันตวจระมวล จังหวัดสุรินทร์ 1 1 4 0 6
108 เทศบาลตำบลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 1 1 2 0 4
109 เทศบาลตำบลผักไหม จังหวัดสุรินทร์ 1 1 2 0 4
110 เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 1 1 1 0 3
111 เทศบาลตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น 1 1 1 0 3
112 เทศบาลตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น 1 1 1 0 3
113 เทศบาลตำบลโนนศิลา จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 1 1 0 3
114 เทศบาลตำบลอุบล จังหวัดอุบลราชธานี 1 1 0 0 2
115 เทศบาลตำบลนาดินดำ จังหวัดเลย 1 1 0 0 2
116 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง จังหวัดอุดรธานี 1 0 5 0 6
117 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม จังหวัดขอนแก่น 1 0 3 0 4
118 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 1 0 2 0 3
119 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 0 1 0 2
120 เทศบาลตำบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 0 6 6 0 12
121 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม จังหวัดกาฬสินธุ์ 0 5 3 1 8
122 เทศบาลตำบลศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 0 5 0 0 5
123 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จังหวัดขอนแก่น 0 4 6 1 10
124 เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม จังหวัดขอนแก่น 0 4 2 0 6
125 เทศบาลตำบลท่าลี่ จังหวัดเลย 0 4 1 0 5
126 เทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี 0 3 3 2 6
127 เทศบาลตำบลคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 0 3 2 0 5
128 เทศบาลตำบลกระหาด จังหวัดสุรินทร์ 0 3 1 3 4
129 องค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ จังหวัดเลย 0 3 1 1 4
130 เทศบาลตำบลนาหว้า จังหวัดนครพนม 0 3 1 0 4
131 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง จังหวัดยโสธร 0 3 0 0 3
132 เทศบาลตำบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 0 2 4 1 6
133 เทศบาลตำบลปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 0 2 4 0 6
134 เทศบาลตำบลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 0 2 4 0 6
135 องค์การบริหารส่วนตำบลผักแพว จังหวัดศรีสะเกษ 0 2 3 1 5
136 เทศบาลตำบลโคกสูง จังหวัดอุดรธานี 0 2 2 2 4
137 เทศบาลตำบลอุ่มเม้า จังหวัดร้อยเอ็ด 0 2 2 0 4
138 เทศบาลตำบลเมืองไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 0 2 1 0 3
139 องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท จังหวัดหนองคาย 0 2 0 1 2
140 เทศบาลตำบลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 0 2 0 0 2
141 เทศบาลตำบลท่าแร่ จังหวัดสกลนคร 0 2 0 0 2
142 เทศบาลตำบลหนองกุง จังหวัดมหาสารคาม 0 1 6 0 7
143 เทศบาลตำบลม่วงหวาน จังหวัดขอนแก่น 0 1 5 1 6
144 องค์การบริหารส่วนตำบลภูห่าน จังหวัดขอนแก่น 0 1 4 0 5
145 เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดขอนแก่น 0 1 4 0 5
146 เทศบาลตำบลตะขบ จังหวัดนครราชสีมา 0 1 3 1 4
147 เทศบาลตำบลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 0 1 3 0 4
148 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 0 1 3 0 4
149 เทศบาลตำบลธาตุ จังหวัดเลย 0 1 2 1 3
150 เทศบาลตำบลบะหว้า จังหวัดสกลนคร 0 1 2 0 3
151 เทศบาลตำบลดงมะไฟ จังหวัดสกลนคร 0 1 1 0 2
152 เทศบาลตำบลปลาปาก จังหวัดนครพนม 0 1 1 0 2
153 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก จังหวัดบุรีรัมย์ 0 1 0 0 1
154 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง จังหวัดมหาสารคาม 0 1 0 0 1
155 เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 0 1 0 0 1
156 เทศบาลตำบลแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 0 1 0 0 1
157 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง จังหวัดศรีสะเกษ 0 0 2 1 2
158 เทศบาลตำบลลำน้ำพอง * จังหวัดขอนแก่น 0 0 2 0 2
159 เทศบาลตำบลหัวนา จังหวัดหนองบัวลำภู 0 0 1 0 1
160 เทศบาลตำบลหนองสองห้อง จังหวัดหนองคาย 0 0 1 0 1
161 เทศบาลตำบลหนองบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 0 0 0 0 0
162 เทศบาลตำบลชัยวารี จังหวัดร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0
163 เทศบาลตำบลธัญญา จังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0
164 เทศบาลตำบลธาตุพนม จังหวัดนครพนม 0 0 0 0 0
165 เทศบาลตำบลตาลเลียน จังหวัดอุดรธานี 0 0 0 0 0
รวม 1,244 834 581 82 2,659